Now showing items 1-17 of 17

 • Development of grout for additional seal embankment dams 

  Michalčíková, Magdaléna; Černý, Vít; Drochytka, Rostislav (Elsevier, 2015-06-25)
  The technology of sealing sand and gravel by chemical injection has been known and used for a long time. Chemical grouting is however expensive and sometimes the use of cement does not lead to the desired effect. That is ...
 • Development of organic and biodegradable insulating material for ETICS 

  Tůmová, Eva; Drochytka, Rostislav; Černý, Vít; Čada, Pavel (Elsevier, 2017-07-24)
  When developing new insulating materials, there is, in recent years, a pressure to replace the widely used polystyrene insulation for material, which is more sustainable and more eco-friendly. The shelf life of ETICS ...
 • Effect of firing temperature on the structure of the aggregate from sintered ashes 

  Černý, Vít; Tůmová, Eva (Elsevier, 2016-08-03)
  Production of artificial aggregate from ashes is worldwide known technology that uses up to 100% of ash in the mixture. There are known two types of aggregate. First is based on binders and known as cold-bonded. Second ...
 • Metody realizace konstrukcí mělkých podzemních staveb 

  Vrána, Tomáš
  Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá vytvořením základního přehledu o metodách realizace mělkých podzemních staveb. Dále zmiňuje nejdůležitější prvky používané při samotné realizaci. Ve druhé praktické části ...
 • Návrh nového typu injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí 

  Uher, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nového typu injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí vhodné pro překlenutí trhlin a mezer v systémech ochrany stavebních konstrukcí před úderem blesku a vznikem přepětí. V teoretické ...
 • Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody 

  Vrána, Tomáš
  V první části se diplomová práce zabývá historii kolektorů, typy provádění a materiály z nichž jsou budovány. Zmiňuje metody a materiály chránící konstrukci před vlivem podzemní vody. Dále se práce věnuje návrhu a statickému ...
 • Optimalizace geotechnického průzkumu a monitoringu při navrhování a provádění podzemních staveb 

  Černý, Vít
  Předkládaná práce se zaměřuje především na problematiku geotechnického průzkumu a monitoringu pro podzemní liniové stavby. Zabývá se současnou praxí v provádění geotechnického průzkumu a monitoringu. Na základě zhodnocení ...
 • Optimalizace informačního systému společnosti Inmedias, a.s. 

  Kulhánková, Nikola
  Náplní této bakalářské práce je popis a analýza informačního systému společnosti. Na základě analýzy systému budou navrhnuty možné změny a opatření, které by měly zvýšit efektivitu systému a tím i přispět k šetření nákladů ...
 • Podnikatelský plán pro založení tanečního studia 

  Žůrková, Lenka
  Diplomová práce představuje shrnutí poznatků potřebných pro zpracování podnikatelského plánu pro založení tanečního studia. Analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského plánu a se založením nového tanečního ...
 • Podnikatelský záměr 

  Žůrková, Lenka
  Bakalářská práce představuje poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru na založení a provozování kulturního zařízení. Analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského záměru a se založením nového ...
 • Průmyslové využití vedlejších energetických produktů 

  Vöröšová, Sabina
  Bakalářská práce se zabývá využitím vedlejších energetických produktů, které vznikají během spalování uhlí v tepelných elektrárnách. Popisuje technologie jednotlivých spalovacích a odsiřovacích procesů s vlastnostmi jejich ...
 • Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout 

  Michalčíková, Magdaléna; Drochytka, Rostislav; Černý, Vít (Elsevier, 2016-05-31)
  Floods represent one of the greatest direct dangers of natural disasters in Europe. During floods, substantial material damage and often even losses of human life may occur. In the Czech Republic both of these were recorded ...
 • Testování účinnosti hydroizolačních injektážních clon v závislosti na vlastnostech stavebních materiálů 

  Červenka, Martin
  Většina staveb v našem klimatu se potýká prakticky vždy s působením vlhkosti. V minulosti bylo dodatečné snižování vlhkosti prováděno pouze mechanickými metodami. Postupem času byla vynalezena a do praxe zavedena chemická ...
 • Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry 

  Dohnálková, Božena; Drochytka, Rostislav; Černý, Vít (Elsevier, 2013-05-16)
  This paper deals with hazardous waste solidification /stabilisation, specifically neutralization sludge that comes from active industrial sources and neutralization sludge that comes from old ecological sources. As ...
 • Využitelnost druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin 

  Hrubý, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá využitelností druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin ve formě samozhutnitelných zálivek. Takto upravenou zeminu je možné využít jako náhradu za zásypový materiál pro ...
 • Výroba sprchové vaničky 

  Černý, Vít
  Práce se zabývá návrhem výroby sprchové vaničky hlubokým tažením z austenitické oceli 17 240. Na základě rešerše problematiky hlubokého tažení a vyhotovených výpočtů bylo navrženo tažení v nástroji s horním přidržovačem a ...
 • Vývoj průmyslového lepidla pro ukládání nenasákavých prvků 

  Bergerová, Kamila
  Tato práce se zabývá vývojem průmyslového lepidla pro ukládání nenasákavých prvků v prostředích vystavených působení agresivních chemikálií a vysokých teplot. Teoretická část je převážně zaměřena na shrnutí poznatků o ...