Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky 

  Pohlodek, Petr
  Tématem této diplomové práce je analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky. Práce shrnuje teoretické poznatky o problematice organizační kultury, analyzuje doktrinální pracoviště Armády ČR ...
 • Analýza úrovně implementace CSR v podniku 

  Divišová, Miluše
  Diplomová práce se zabývá otázkou společenské odpovědnosti podniku a zkoumá úroveň její implementace uvnitř podniku. První část diplomové práce se věnuje teoretickým vysvětlením problematiky CSR (Corporate Social Responsibility) ...
 • Hodnocení komunikace se zahraničními zákazníky firmy TEMPISH s.r.o. s možnými návrhy na zlepšení 

  Kráčmarová, Hana
  Předmětem této diplomové práce je komunikace se zahraničními zákazníky ve firmě TEMPISH s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části, které na sebe navazují a doplňují se. První část obsahuje teoretická východiska a druhá jejich ...
 • Interní komunikace ve vybrané společnosti 

  Králová, Pavla
  Diplomová práce se zaměřuje na interní komunikaci ve vybrané společnosti. Zabývá se komunikací, členy v komunikaci a stresem. Analyzuje interní komunikaci ve vybrané společnosti prostřednictvím pozorování a dotazníkového ...
 • Interpersonální konflikty a způsoby jejich řešení a předcházení 

  Hejkrlíková, Jana
  Moje diplomová práce na téma "Interpersonální konflikty a způsoby jejich řešení a předcházení" se zaměřuje na prozkoumání organizační struktury společnosti a na problematické oblasti v komunikaci. Teoretická část nám umožní ...
 • Kultura organizace, návrhy na zlepšení. 

  Paroulková, Eliška
  Teoretická část diplomové práce vymezuje strukturu organizační kultury, její prvky, typologií, význam a funkci, zdroje organizační kultury a také vztah ke strategií firmy. Dále se věnuje definici žádoucí organizační kultury ...
 • Metodika měření společenské odpovědnosti firem 

  Černohorská, Lenka
  Základní východisko společenské odpovědnosti firem tvoří pochopení a přijetí skutečnosti, že podnik je součástí společnosti, ve které vyvíjí své aktivity. Je mnoho firem, které se chovají na základě dobrovolného plnění ...
 • Měření společenské odpovědnosti firem u vybrané společnosti 

  Skryjová, Jana
  Diplomová práce se zabývá konceptem CSR – společensky odpovědné firmy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení definic, historického vývoje konceptu společenské ...
 • Motivace a hodnocení zaměstnanců ČSOB a.s. 

  Kratochvíl, David
  Předmětem mojí diplomové práce je analýza motivačního programu a procesu hodnocení ve společnosti ČSOB a.s. V teroretické části jsou uvedena teoretická východiska dané problematiky. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Motivace a stimulace zaměstnancu ve společnosti JAP Trading s.r.o 

  Krenželok, Adam
  Předmětem mé diplomové práce na téma „Motivace a stimulace zaměstnanců určitého podniku“ je analýza motivačního programu společnosti JAP Trading s.r.o. V teoretické části jsou představena teoretická východiska dané ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců 

  Pražák, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na motivaci a zároveň stimulaci pracovníků v konkrétní dopravní firmě. Upřesňuje, kdo je zodpovědný za správnou motivaci zaměstnanců a součastně porovnává teoretické poznatky s fakty. Dále práce ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců v podniku 

  Sedlář, Radim
  Diplomová práce se zaměřuje na motivaci a stimulaci pracovníků a zaměstnanců v konkrétní firmě. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. První část obsahuje teoretický základ související s tématem ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě OTIS a. s. 

  Líčeník, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě Otis a. s. Tato práce je rozdělena na dvě části a obsahuje teoreticko-praktické zpracování dané problematiky. V první části poskytuji teoretický ...
 • Motivace zaměstnanců ve firmě Wisconsin Engineering 

  Přichystalová, Šárka
  Diplomová práce analyzuje motivaci pracovníků a následně doporučuje návrhy pro tvorbu uceleného motivačního programu ve výrobní firmě Wisconsin Engineering CZ s.r.o. V první části jsou nejdříve shrnuty dosavadní teoretické ...
 • Možnosti efektivního hospodaření plavecké neziskové organizace 

  Rakušan, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na efektivní způsob řízení plavecké neziskové organizace. Poukazuje na společenský význam sportovních neziskových organizací v dnešní době a obsahuje příklady finančních zdrojů, kterých je možno ...
 • Návrh etického kodexu pro společnost ABC, a.s. 

  Mašová, Milada
  Diplomová práce je ve své první části zaměřena na teoretická východiska. Zabývá se pojmy jako jsou např. etika, morálka, společenská odpovědnost firem a etické kodexy. V další části se věnuje konkrétní společnosti, analýze ...
 • Návrh etického kodexu pro společnost Vinařství Ludwig, s.r.o. 

  Hájková, Markéta
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav podnikové etiky a kultury ve společnosti Vinařství Ludwig, s.r.o. a zpracovat návrh vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. V první části práce jsou na základě literárních ...
 • Personální politika v dopravním podniku 

  Coufalová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení personálního řízení ve firmě PESTAN. Nejprve jsou popsány teoretické poznatky týkající se personální práce v malých a středních firmách, které byly zpracovány na základě odborné ...
 • Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map 

  Svoboda, Marek
  Kreativita je v dnešní době považována za důležitou manažerskou vlastnost. Kreativita pomáhá přizpůsobit se stále se měnícímu podnikatelskému okolí. Kreativní metoda mentálních map se může využít k zachycení proudu myšlenek ...
 • Prevence a zvládání pracovních konfliktů 

  Kaňová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá vznikem pracovních konfliktů a jejich řešením. V první části je vyjádřena problematika z teoretického hlediska s použitím odborné literatury. V následující části je daná problematika analyzována ...