Now showing items 1-6 of 6

 • Komora pro elektronové svařování 

  Červinka, Petr
  Předložená práce se zabývá problematikou návrhu pracovní komory elektronové svářečky. Tato vakuová komora krychlového tvaru o objemu cca 100 litrů bude využita v ÚPT AV ČR v.v.i. při budování experimentální svářečky s ...
 • Návrh a hodnocení způsobilosti procesu ve firmě 

  Červinka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraného technologického procesu v podniku s cílem vyhodnocení způsobilost tohoto procesu a jeho ekonomického zhodnocení. V teoretické části práce jsou popsány teoretické poznatky z ...
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Červinka, Petr
  Diplomová práce s názvem Návrh řízení rizik vybraného podnikatelském subjektu se zabývá řízením rizik ve firmě Adient Czech Republic k.s, která je výrobcem automobilových sedaček. Práce je rozčleněna na tři části teoretickou, ...
 • Ochrana obyvatelstva před a při radiační havárii 

  Červinka, Petr
  Tato práce se zabývá ochranou obyvatelstva před a při radiační havárii. V první části je popsáno jaké nebezpečí představují radiační havárie. Dále jsou uvedeny zdroje rizika a klasifikace havárií v jaderných elektrárnách. ...
 • Využití biomasy v energetických výrobnách ČR 

  Červinka, Petr
  Cílem tohoto projektu je seznámit se s rozdělením biomasy podle druhu a použití. Srovnáme využívání biomasy mezi ČR a EU. Seznámíme se s technologií spoluspalování s fosilními palivy a její energetické a ekonomické hodnocení. ...
 • Zápustkové kování pastorku 

  Červinka, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – ozubeného pastorku – zhotovené zápustkovým kováním z materiálu 14 220.0. Na základě literární studie problematiky ...