Now showing items 1-20 of 34

 • Comparison of Bit Error Rate of Line Codes in NG-PON2 

  Horváth, Tomáš; Fujdiak, Radek; Čučka, Milan; Mišurec, Jiří; Mangová, Marie (IJATES, 2016-05-31)
  This article focuses on simulation and comparison of line codes NRZ (Non Return to Zero), RZ (Return to Zero) and Miller’s code for NG-PON2 (Next-Generation Passive Optical Network Stage 2) using.
 • Distribuované optické senzorické systémy 

  Dorazin, David
  Tato bakalářská práce řeší možnosti využití optického vlákna jako senzoru. V úvodu práce jsou popsány základní principy přenosu signálu v optickém vlákně, optické vlákno a jeho lineární a nelineární parametry. Dále se práce ...
 • Distribuované optické vláknové senzory 

  Holík, Tomáš
  Práce pojednává o možnostech využití optického vlákna jako senzoru. Úvod práce je věnován základům optiky. Dále se práce zabývá problematikou optické interferometrie, polarizace a rozptyly v optickém vláknu. Hlavním výstupem ...
 • Distribuovaný teplotní senzor 

  Holík, Tomáš
  Distribuované teplotní senzory jsou v současné době hojně používané. Používají se k měření teploty pomocí optického vlákna. DTS systémy měří teplotu podél celého optického vlákna. Optické vlákno je zde využíváno jako přímý ...
 • The influence of digital modulations on 320 Gbit/s OTDM 

  Kočí, Lukáš; Münster, Petr; Horváth, Tomáš; Čučka, Milan; Filka, Miloslav (Croatian Communications and Information Society, 2016-06-01)
  The main contribution of this paper is application modulation formats in the 320Gbit/s OTDM and their comparison.
 • Kombinované struktury v optickém vlákně 

  Klvaňa, Jakub
  Cílem této siplomové práce je seznámení se s problematikou optických vláken a5 mož- nostmi vytváření funkčních optických struktur v optických vláknech. První část se zamě- řuje na samotná optická vlákna a jejich vlastnosti. ...
 • Lokalizace vibrace v okolí optického vlákna pomocí interferometrického senzoru 

  Dorazin, David
  Tato diplomová práce řeší možnost využití optického vlákna jako senzoru. V úvodu práce je popsáno základní rozdělení těchto senzorů, jejich principy a využití. Dále se práce zaměřuje na distribuované senzory pracující na ...
 • Měření a vyhodnocení disperzí v optickém vlákně 

  Očenášek, Jan
  Tento semestrální projekt pojednává o měření a vyhodnocení disperzí v optickém vlákně. Úvod práce je zaměřen na popis principu optického vlákna a optického prostředí. Další část práce je věnována detailnímu popisu polarizační ...
 • Měření parametrů polarizovaného světla na výstupu optovláknového senzoru 

  Drábek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou měření optického výkonu s využitím optického vláknového senzoru. Práce obsahuje teoretické podklady k pochopení vzniku polarizace a její zobrazení v prostoru prostřednictvím Poincarého ...
 • Miniaturní optovláknový senzor teploty pro magnetickou rezonanci 

  Stibůrek, Miroslav
  Tato práce pojednává o základních pojmech z vláknové optiky, její historii a metodách měření fyzikálních veličin s využitím optických vláknových senzorů. V práci jsou dále obsaženy poznatky z fyziky, chemie a biologie, ...
 • Mobilní aplikace pro analýzu základních parametrů NGA sítě 

  Musil, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření kvality služeb v rámci mobilních sítí. V práci jsou rozebrány jednotlivá standardy mobilních sítí, kvalita služeb, jak jí dosáhnout a měřící metoda. Poté práce obsahuje popis ...
 • Moderní video kodeky 

  Bílek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními video kodeky a hodnocením jejich výstupní kvality videa. Nejprve jsou vysvětleny principy některých objektivních i subjektivních metod hodnocení. V další části jsou poté představeny ...
 • Možnosti úvěrování podniku bankovními a nebankovními subjekty 

  Šprta, František
  Bakalářská práce se zabývá komparací bankovních a nebankovních institucí z pohledu nabídky podnikatelských úvěrů pro právnickou osobu. Komparace je provedena na základě analýzy nabídky podnikatelských úvěrů u vybraných ...
 • Optické senzorické systémy 

  Janďourek, Leoš
  Semestrální práce se zabývá optikou, optickými vlákny a především optickými senzory, se kterými se v ní podrobněji seznámíme. Dále si představíme nový simulační program od firmy VPI photonics. Ukážeme si jeho uživatelské ...
 • Optický přenos informací - bezpečnost přenosu 

  Kondicz, Dávid
  Predložená práca sa zaoberá problematikou optických prenosov a ich bezpečnosťou. Oboznámime sa s celou škálou možností prenosu informácie, na základe čoho vieme zhodnotiť výhody a nevýhody jednotlivých technológií v porovnaní ...
 • Optovláknová interferometrie 

  Srnský, Petr
  Cílem diplomové práce je teoretický rozbor optovláknového senzorického snímání pomocí koherentní a nekoherentní interferometrie, vytvoření simulačních modelů interferometrů a jejich praktické měření. V první části se práce ...
 • Optovláknové bodové senzory 

  Okoun, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje strukturu bodových senzorů s podélnou mřížkou a vícenásobnou Braggovou mřížkou a možnostmi využití a implementace bodových optických senzorů v průmyslu. V úvodu práce jsou popsány základní ...
 • Optovláknový senzor na bázi Michelsonova interferometru 

  Kopáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem a simulací Michelsonova nebalancovaného interferometru a popisem optovláknových senzorů. Simulace je realizována v matematickém prostředí MatLab. V práci jsou taktéž popsány základní ...
 • Ověřování stabilního provozu sítě nové generace měřením přenosových parametrů 

  Gregor, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením přenosových parametrů v přístupových sítích nové generace NGA. Cílem práce je sestavení a konfigurace testovací sítě a scénářů pro měření kvalitativních parametrů služeb a následné ...
 • Podélné indexové struktury v optických vláknech 

  Polreich, Štěpán
  Tato diplomová práce popisuje základní pojmy, principy a vlastnosti optických vláken. Značná část je věnována vláknovým mřížkám, které jsou tvořeny změnou indexu lomu v jádře optického vlákna. V této práci je uveden popis, ...