Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza bateriových hmot metodami EDS 

  Vídeňský, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bateriových hmot za použití rentgenové spektrální mikroanalýzy. Měření probíhalo na dvou elektronových rastrovacích mikroskopech vybavenými energiově disperzními rentgenovými ...
 • Diagnostika polovodičových materiálů metodou EBIC 

  Davidová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na diagnostiku polovodičových materiálů metodou EBIC (měření proudů indukovaných svazkem), stanovování doby života minoritních nosičů, resp. jejich difuzní délky. V teoretické části práce je ...
 • Ionizační detektor pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Melechovský, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá environmentální rastrovací elektronovou mikroskopií. Na začátek je stručně popsána stavba přístroje. Důležitá část práce je věnována interakcím elektronů se vzorkem a signálům vystupujícím ze ...
 • Ionizační detektor sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Dušek, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou detekce sekundárních elektronů ionizačním detektorem pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop. V práci je vysvětlen rozdíl mezi rastrovacím elektronovým mikroskopem a ...
 • Kontrast v obraze získaném pomocí ionizačního detektoru ve VP SEM 

  Goroš, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou zkoumání látek elektronovým paprskem. Zaměřuje se na zkoumání látek pomocí metody environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (ESEM) a popisuje její zákonitosti. Přednosti ESEM ...
 • Metoda napěťového kontrastu v EREM 

  Krňávek, Martin
  Tato práce obsahuje teoretický popis základních vlastností a principu elektronové mikroskopie, se zaměřením na environmentální rastrovací elektronovou mikroskopii. Popisuje funkci mikroskopu, interakce probíhající po dopadu ...
 • Metodika stanovení velikosti detekovaného signálu v EREM 

  Potoma, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) a detekcí signálních elektronů pomocí ionizačního detektoru.Hlavní náplní této práce je porovnání osciloskopické metody ...
 • Měření vlivu bezdrátových technologií na TEM 

  Prokop, Martin
  Úkolem diplomové práce je prozkoumat dostupné bezdrátové technologie (pro přenos dat) porovnat jejich parametry (nosná frekvence, typ modulace a kódování, rychlost přenosu, spotřeba/výkon, …), popsat teorii transmisních ...
 • Polovodičové struktury, metoda nábojového sběru 

  Golda, Martin
  Práce pojednává o studiu struktur polovodivého křemíku. Popisuje vlastnosti tohoto prvku a vytvoření polovodiče typu P a N, dále se zabývá typy poruch krystalické mřížky. Zabývá se popisem metod sledování poruch v polovodiči, ...
 • Porovnání mikroskopických diagnostických metod 

  Veselý, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním diagnostických metod transmisní elektronové mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. V úvodu práce je uveden popis jednotlivých diagnostických ...
 • Porovnání mikroskopických diagnostických metod 

  Veselý, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním diagnostických metod transmisní elektronové mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. V úvodu práce je uveden popis jednotlivých diagnostických ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Odehnal, Adam
  Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti rastrovací elektronové mikroskopie. Je popsána konstrukce, princip činnosti a signály vzniklé interakcemi mezi svazkem primárních elektronů a vzorkem. Dále je vysvětlena ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro ESEM 

  Čudek, Pavel
  Práce se zabývá problematikou scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop, včetně jeho návrhu a konstrukce. Východiskem bylo modelování elektrostatických polí v ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro ESEM 

  Čudek, Pavel
  Práce se zabývá úpravou a stavbou scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro enviromentální rastrovací elektronový mikroskop. Popisuje problematiku rastrovací enviromentální elektronové mikroskopie, typy detektorů ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro REM pracující při vyšším tlaku v komoře vzorku 

  Kozelský, Adam
  Tato práce obsahuje teoretický popis základních vlastností a principu elektronové mikroskopie, se zaměřením na rastrovací elektronovou mikroskopii. Popisuje konstrukční řešeni mikroskopu, interakce probíhající po dopadu ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro VP SEM 

  Račanský, David
  V první části této práce je uvedeno teoretické seznámení se základy rastrovací elektronové mikroskopie, pracující v oblastí vyšších tlaků, neboli VP SEM, včetně detekce sekundárních elektronů (SE) s využitím scintilačního ...
 • Sodno-iontové akumulátory - budoucnost a aktuální vývoj 

  Libich, Jiří; Sedlaříková, Marie; Vondrák, Jiří; Máca, Josef; Čech, Ondřej; Fíbek, Michal; Čudek, Pavel; Chekannikov, Andrey; Fafilek, Günter (NZEE, 2019-05-15)
  The lithium-ion technology is widely known and spread technology. The based of this technology lies on transport of lithium ions during charging or discharging from one electrode to the other, this principle is call “rocking ...
 • Studie materiálů pro Li-ion akumulátory pomocí elektronové mikroskopie 

  Hujňák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou lithno-iontových akumulátorů. V teoretické části jsou popsány elektrochemické zdroje obecně a jejich rozdělení. U jednotlivých druhů elektrochemických zdrojů jsou pak detailněji ...
 • Studium elektrodových materiálů pro Li-Ion akumulátory pomocí elektronové mikroskopie 

  Kaplenko, Oleksii
  Cílem této práce je popsat vliv teploty na strukturu a chemické složení elektrodových materiálů pro Li-Ion akumulátory. V teoretické části práce je popsána obecná problematika a terminologie baterií a jejich dělení. Ke ...
 • Vliv pracovních podmínek na velikost signálu získaného pomocí BSE detektoru 

  Bednář, Eduard
  Tato práce se zabývá zhodnocením kvality signálu zpětně odražených elektronů detekovaných scintilačním detektorem v závislosti na nastavených pracovních podmínkách v nízkovakuovém rastrovacím elektronovém mikroskopu. V ...