Now showing items 1-20 of 31

 • Adaptabilní obrazový A/D převodník 

  Maňas, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá úplným návrhem světelně adaptabilního A/D převodníku. V kapitole 2 jsou popsány typy snímačů. Kapitola 3 popisuje nejpoužívanější metody světelné adaptability. V kapitole 4 je popsán adaptabilní ...
 • Adaptor pro měření skupinového zpoždění 

  Müller, Marek
  Účel této práce je navrhnout adaptor pro měření skupinového zpoždění. Toto zařízení by mělo fungovat jako jedno přídavné zařízení, které se připojí mezi rozmítaný generátor (např. wobler X1-50) a měřený obvod. Tato sestava ...
 • Aperturový korektor obrazových signálů 

  Klozar, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je detailně popsat a navrhnout aperturový korektor obrazových signálů. Na základě poznatků o aperturovém zkreslení a možnostech jeho korekce realizovat korektor a ověřit jeho funkci. Aperturový ...
 • Automatické měření odstupu motorových vozidel 

  Juřica, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem vyhodnocovací části zařízení, které slouží pro bezdotykové měření vzdálenosti mezi vozidly. Nejprve jsou rozebrány různé principy měření a po výběru nejvhodnějšího řešení je navrženo detailní ...
 • Automatické řízení manuální klimatizace v automobilu 

  Zajíc, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá rozborem možností realizace adaptoru k manuální klimatizaci, který by umožnil automatické nastavování zvolené teploty v automobilu. Součástí tohoto rozboru je blokový návrh analogového i digitálního ...
 • Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny 

  Pálka, Václav
  Tato práce popisuje návrh a problematiku konstrukce bezdotykového měřiče výšky vodní hladiny v uzavřeném prostoru (typicky studni) do vzdáleností měření jednotek metrů. Dílo obsahuje teoretický rozbor možných způsobů měření ...
 • Dálkové spínání elektrických spotřebičů mobilním telefonem 

  Hrabina, Martin
  Táto práca sa zaoberá riešením diaľkového spínania elektrických zariadení pomocou GSM. V prvej časti zhŕňa požiadavky a vymenúva možnosti riešenia vzhľadom na ich jednoduchosť a možnosť zabezpečenia proti rušeniu a bezpečnosti ...
 • Externí pulzní generátor pro neuromodulaci 

  Flídr, Lukáš
  Tato práce se zabývá léčbou chronické bolesti pomocí neuromodulace, kde se ve zkušebním období používá externí generátor. V první části je vysvětlen princip vzniku a vedení bolesti, dále hlavní podstata neuromodulace. Jsou ...
 • Generátory měřicích signálů sin220 T a sin22T 

  Mazánek, David
  Moje diplomová práce pojednává o jedné z možností měření zkreslení v TV zařízeních a rozvodech. Hlavními cíli jsou rozbor specielních měřících signálů sin220T a sin22T, hodnocení přesnosti a možnosti realizace. Dále je za ...
 • Korektory aperturového zkreslení obrazových signálů 

  Baletka, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve prozkoumat možnosti aperturové korekce v analogové a digitální oblasti. Aperturová korekce zkracuje dobu náběžné hrany jasového signálu úplného televizního signálu. Pomocí teoretických ...
 • Metody a prostředky pro hodnocení kvality obrazu 

  Slanina, Martin
  Disertační práce se zabývá metodami a prostředky pro hodnocení kvality obrazu ve videosekvencích, což je velmi aktuální téma, zažívající velký rozmach zejména v souvislosti s digitálním zpracováním videosignálů. Přestože ...
 • Měření parametrů obrazových snímačů CCD 

  Pavelka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá obrazovými (B)CCD snímači, které převádí světelné záření dopadající na světlocitlivou vrstvu snímače na obrazový signál, seznamuje s principem jejich činnosti a uvedením základních parametrů ...
 • Měření polohy a rychlosti objektů pomocí řádkových optických snímačů 

  Uncajtik, Petr
  Cílem Diplomové práce je ve spolupráci s firmou PROTOTYPA prozkoumat využití řádkových optických snímačů pro měření polohy a rychlosti objektů. V úvodní části práce je vysvětlen princip činnosti snímacích prvků CCD a ...
 • Měření rychlosti a polohy objektů optickými a elektromagnetickými metodami 

  Dvořák, Zdeněk
  Práce srovnává a popisuje vlastnosti optických a elektromagnetických metod pro měření rychlosti předmětů. Tyto metody se využívají v balistické laboratoři společnosti PROTOTYPA, a.s. Pro komplexnější náhled na problematiku ...
 • Měřič odstupu signálu od šumu obrazových signálů 

  Šimoník, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi měření odstupu obrazového signálu od rušivého šumu pomocí metody, která je založena na přímém měření. V diplomové práci je zvolena nejvhodnější přímá metoda měření odstupu signálu ...
 • Modelování vlastností digitálních modulace pro DVB-T v Matlabu 

  Málek, Pavel
  Digitální televizní vysílání DVB (Digital Video Broadcasting) je systém pro přenos televizních signálů v digitální podobě. V těchto systémech se používá různých typů modulací jako QPSK modulace pro satelitním vysílání DVB-S ...
 • Optoelektronické a fotogrammetrické měřicí systémy 

  Stančík, Petr
  Disertace se zabývá analýzou a návrhem optoelektronických a fotogrammetrických měřících systémů. Obsahuje konkrétní návrhy optoelektronických bezdotykových měřičů ploch rovinných objektů, případně plošné projekce 3D objektů ...
 • Parkovací radar 

  Bačík, Martin
  Táto práca popisuje problematiku návrhu parkovacieho radaru s pracovnou oblasťou od 0,2 do 2m. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach ultrazvuku a šírení vo vožnom priestore. Ďalej ...
 • Počítačový návrh malého televizního kabelového rozvodu 

  Sedláček, Jan
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je vytvořit interaktivního počítačového programu pro návrh obvodů individuální nebo malé společné televizní antény. První část práce popisuje hlavní koncepce rozvodu televizního signálu, ...
 • Program pro návrh společných TV kabelových rozvodů 

  Sedláček, Jan
  Hlavním úkolem této diplomové práce je vytvoření interaktivního počítačového programu pro návrh televizních kabelových rozvodů malé a střední velikosti. První část práce popisuje hlavní koncepce úpravy a rozvodu televizního ...