Now showing items 1-18 of 18

 • Assessment of empirical formulae for determining the hydraulic conductivity of glass beads 

  Říha, Jaromír; Petrula, Lubomír; Hala, Mario; Alhasan, Zakaraya (De Gruyter Open, 2018-08-14)
  Empirical formulae are often used in practice to quickly and cheaply determine the hydraulic conductivity of soil. Numerous relations based on dimensional analysis and experimental measurements have been published for the ...
 • Discussion on the Safety Factors of Slopes Recommended for Small Dams 

  Vrubel, Jan; Říha, Jaromír (Mendel University Press, 2017-03-06)
  The design and assessment of the slope stability of small embankment dams is usually not carried out using slope stability calculations but rather by the comparison of proposed or existing dam slopes with those recommended ...
 • Evaluation of groundwater contamination in former military airport area 

  Petrula, Lubomír; Říha, Jaromír; Julínek, Tomáš (Croatian Association of Civil Engineers, 2018-05-10)
  The analysis of groundwater contamination at the former military airport, due to fuel tanks leakage and other accidental spills, mainly involving polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), is presented in the paper. It was ...
 • Flow characteristics at trapezoidal broad-crested side weir 

  Říha, Jaromír; Zachoval, Zbyněk (Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences and the Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015-04-01)
  Broad-crested side weirs have been the subject of numerous hydraulic studies; however, the flow field at the weir crest and in front of the weir in the approach channel still has not been fully described. Also, the discharge ...
 • Hodnocení kontaminace podzemních vod v oblasti Letiště Přerov 

  Petrula, Lubomír
  Hlavním cílem práce je zhodnocení kontaminace podzemních vod v oblasti Letiště Přerov v důsledku úniku ropných látek. Za tímto účelem byl sestaven model proudění a transportu látek horninovým prostředím. Dalším cílem práce ...
 • Návrh závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody 

  Mikulica, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody. Hlavní část práce je věnována vyhodnocení vydatnosti stávající studny, provedení zkušebních vrtů a hydrodynamické ...
 • Obnova jezu a MVE v lokalitě Hlubočky 

  Hajda, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá obnovou jezu a malé vodní elektrárny v lokalitě Hlubočky- Dukla. Tato práce je rozdělena na dvě části, textovou a výkresovou. Textová část je dále rozdělena na tři hlavní kapitoly – technickou ...
 • Odhad ztrát lidských životů při povodních 

  Brázdová, Miriam
  Při analýze povodňového rizika s využitím vícekriteriálních metod je nutné odhadnout
 • Poruchy asfaltobetonových návodních plášťů přehrad 

  Mezera, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem poruch asfaltobetonových návodních plášťů. V úvodní části jsou uvedeny druhy asfaltobetonu a požadavky na složení asfaltobetonového těsnění. Následující část popisuje jednotlivé ...
 • Posouzení přehrad za povodní 

  Hala, Mario
  Diplomová práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Bartošovice III za povodní, ve smyslu požadavků TNV 75 2935. První dvě kapitoly jsou věnovány popisu a účelu vodního díla. Následující kapitola se zabývá ...
 • Posouzení přehrad za povodní 

  Valchař, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Bílovec za povodní, ve smyslu požadavků TNV 75 2935. První dvě kapitoly jsou věnovány popisu a účelu vodního díla. Následující kapitola se zabývá ...
 • Pravděpodobnostní řešení porušení ochranné hráze v důsledku přelití 

  Alhasan, Zakaraya
  Disertační práce se zabývá analýzou spolehlivosti ochranných hrází na základě odhadu pravděpodobnosti poruchy hráze. Práce na základě teoretických poznatků, experimentálních a statistických výzkumů, matematických modelů a ...
 • Rozbor metod pro těsnění násypů hrází a jejich podloží pomocí podzemních stěn 

  Kachtík, Michal
  Tématem této práce je přehled o možných technologiích provádění těsnicích podzemních stěn ve vodním stavitelství. Dále se zabývá analýzou materiálů použitých k jejich konstrukci, jejich funkcí, a také jejich konstrukčnímu ...
 • Spolehlivost zemních hrází ohrožených filtračními deformacemi 

  Čejda, Marek
  Náplní disertační práce je analýza pravděpodobnosti vzniku filtračních deformací v podloží zemních hrází. Z rozsáhlé problematiky filtračních deformací se práce zaměřuje na iniciaci celého procesu, kdy dochází k nadzdvihnutí ...
 • Události č. 8-9/1998 

  Adamec, Jiří; Filka, Miloslav; Fleischner, Petr; Hobstová, Pavla; Hons, Zdeněk; Hořava, František; Chybík, Josef; Kaplanová, Romana; Konečná, Yvonne; Konicar, Jakub; Krejčí, Renata; Říha, Jaromír; Schmeidler, Karel; Šlezinger, Miloslav; Ustohal, Vladimír; Vavřín, Petr; Werner, Jan; Zedník, Josef; Zmitko, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Vícekriteriální hodnocení protipovodňových opatření 

  Hala, Mario
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením protipovodňových opatření, pomocí vícekri-teriální analýzy, navrhnutých podniky Povodí Moravy a Odry. Součástí práce je také obecné vyjádření vícekriteriální analýzy a popis jednotlivých ...
 • Výpočet stability svahů hrází malých vodních nádrží 

  Hajda, Jindřich
  V České republice existuje asi 20 000 malých vodních nádrží. Jedná se o velké množství především rybníků, či malých retenčních nádrží, které nás chrání proti povodním. O hrázích těchto nádrží toho nevíme mnoho. Co se týká ...
 • Zpětná analýza sypané přehradní hráze a predikce jejího chování při mimořádných zatěžovacích stavech 

  Krajčovič, Ján
  Diplomová práce představuje vytvoření softwarového 2D MKP modelu přehrady Slezská Harta v České Republice za pomoci softwaru PLAXIS 2D. V úvodu práce je analýza vodní nádrže, vytvořené jako zásobárna vody a protipovodňové ...