Now showing items 1-20 of 40

 • Biomechanická studie TEP kolenního kloubu a alternativy k její implantaci 

  Majvald, Jiří
  V bakalářské práci je analyzován historický vývoj z hledisky funkce a konstrukce totální endoprotézy kolenního kloubu. Obsahuje přehled v současnosti vyráběných totálních endoprotéz kolenního kloubu jak ve světě, tak v ...
 • Chyba převodu u čelního ozubení s přímými zuby 

  Bartošová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá oblastí stanovení statické chyby převodu u čelního ozubení s přímými zuby. Problematika chyby převodu je v dnešní době velmi diskutovaným tématem v oblasti vzniku vibrací a hluku. V první ...
 • Deformačně napěťová analýza BS dlahy 

  Řehák, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá řešením deformačně napěťových stavů u kyčelního spojení s aplikovanou totální endoprotézou s Burch-Schneiderovou dlahou. Stěţejním prvkem celé práce bylo řešení deformačně napěťových stavů u ...
 • Deformačně napěťová studie Burch-Schneiderovy dlahy 

  Řehák, Kamil
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti kyčelní endoprotetiky, konkrétně totální endoprotézou (TEP) s Burch-Schneiderovou (BS) dlahou, u které se v klinické praxi vyskytuje řada problémů. Zatížení kyčelního kloubu ...
 • Deformační analýza přímých nosníků s vlivem posunutí podpor 

  Štourač, Vít
  Tato práce je zaměřena na řešení přímých staticky neurčitě uložených nosníků a vlivu posunutí jejich podpor na výsledné řešení. K řešení bylo použito metod Castiglianovy věty, diferenciální rovnice ohybové čáry a nosníku ...
 • Heavy-Duty Transmission Gear Shift Investigation by Virtual Prototypes 

  Prokop, Aleš; Kučera, Pavel; Řehák, Kamil (JVE Intenational, 2018-05-22)
  This paper deals with application of virtual prototype to the heavy-duty vehicles gearbox concept. Used methodology was developed and validated on the single stage gearbox concept. Afterwards the virtual prototype was ...
 • Hluk rovinných desek 

  Zlámal, Josef
  Diplomová práce shrnuje poznatky a výsledky studia zaměřeného na šíření hluku vibrujících rovinných desek. Podstatná část této práce je věnována měření hluku rovinných desek v bezdozvukové komoře a jeho následné zpracování ...
 • Hybridní pohony v konstrukci traktorů 

  Líčeník, Adam
  Tato bakalářská práce zpracovává přehled typů hybridních pohonů v konstrukci traktorů. Zhodnocuje jejich funkční výhody i nevýhody a uvádí příklady některých traktorů a jejich součástí. Zaměřuje se na komponenty používané ...
 • Konstrukce nekonvenčního odpružení kabiny traktoru 

  Kuric, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom nekonvenčného odpruženia kabíny traktoru. Uvádza prehľad súčasných koncepcií, obsahuje popis jednotlivých navrhnutých súčastí, bližšie sa venuje výpočtu torznej tyče a jej ...
 • Konstrukce reverzační převodovky pro historickou železniční drezínu 

  Rekem, Jakub
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom reverzačnej prevodovky pre historickú železničnú drezinu. Prvá časť je venovaná prehľadu pohonných jednotiek drezín a technických riešení využitých pri ich konštrukcii. V ...
 • Konstrukční návrh a optimalizace konzoly přední hnané nápravy u traktoru 

  Šincl, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací konzoly přední hnané nápravy u traktoru. V první části je proveden návrh nové geometrie konzoly s respektováním okolní zástavby. Následně je na nově navrhnutém dílu provedena ...
 • Konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače 

  Moravec, Tomáš
  Diplomová práce na téma „konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače“ se zabývá návrhem upínacího třmenu, jehož funkcí je zajištění přesné polohy vstřikovače systému Common Rail. Tvar třmenu vstřikovače je navrhován ...
 • Konstrukční návrh závěsu zadního víka osobního automobilu 

  Bílek, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou zavěšení 5. dveří osobního automobilu. Úvodní část se věnuje možnostem uchycení 5. dveří osobního automobilu. Následně byl vybrán závěs typu HDS, který je dále řešen pomocí výpočtového ...
 • Konstrukční návrh zkušebního stavu s uzavřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí 

  Otipka, Václav
  Práce se zabývá problematikou návrhu měřícího stavu pro experimentální stanovení NVH parametrů převodových ústrojí. Rozebrány jsou nejprve obecné poznatky z oblasti měření vibro akustiky. Následuje zhodnocení nejčastěji ...
 • Metody konstrukce přesného tvaru ozubení 

  Strmeň, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá oblasťou konštrukcie presného tvaru ozubenia ozubených kolies. Práca sa pre rozsiahlosť témy zameriava na ozubenie čelných ozubených kolies s priamymi a šikmými zubami. Na začiatku sú zhrnuté ...
 • Moderní převodová ústrojí používaná v konstrukci traktoru 

  Dračka, Miroslav
  Tato bakalářská práce shrnuje a popisuje převodová ústrojí používaná v moderní konstrukci traktoru. U každé převodovky je popsán způsob její konstrukce s ohledem na její ovládání řidičem traktoru. Pro názorné a srozumitelné ...
 • Moderní traktorové převodovky 

  Bartošová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá přehledem moderních trendů v oblasti traktorových převodovek. Zdůvodňuje, proč nejpoužívanějším druhem převodovek jsou právě převodovky řazené pod zatížením a hydrostatické převodovky. Dále je ...
 • Napjatostní analýza v nalisovaném spoji 

  Dudek, Milan
  Práce je zaměřena na stanovení přesahu při lisování v závislosti na mezním stavu pružnosti materiálu pomocí analytických metod Pružnosti a pevnosti. Vypočtené hodnoty jsou ve formě změněného technologického postupu uvedeny ...
 • Návrh a výroba kompozitního kola vozidla Formule Student 

  Jelínek, Josef
  Tato diplomová práce je krokem ke zlepšení jízdní dynamiky monopostů Formula Student týmu TU Brno Racing Vysokého učení technického v Brně. Úvodem práce je rešerše existujících lehkých řešení vozidlových kol. Úkolem práce ...
 • Návrh koncepce regulace turbodmychadla pro oddělení proudu spalin 

  Rajhel, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na rešeršní zpracování existujících principů regulací turbodmychadel. Snaží se o vytvoření konceptu změny tvaru turbodmychadla pro oddělení proudu spalin. Tento koncept je aplikován na ...