Now showing items 1-13 of 13

 • Basics of Qualitative Theory of Linear Fractional Difference Equations 

  Kisela, Tomáš
  Tato doktorská práce se zabývá zlomkovým kalkulem na diskrétních množinách, přesněji v rámci takzvaného (q,h)-kalkulu a jeho speciálního případu h-kalkulu. Nejprve jsou položeny základy teorie lineárních zlomkových ...
 • Charakterizace základních funkcí 

  Petrášová, Anna
  Tato práce se zabývá charakterizací základních funkcí, a to vybraných funkcí elementárních i vyšších. Využitým nástrojem k charakterizaci těchto funkcí jsou funkcionální rovnice. Je zde provedena charakterizace lineární ...
 • Decaying positive global solutions of second order difference equations with mean curvature operator 

  Došlá, Zuzana; Matucci, Serena; Řehák, Pavel (University of Szeged, 2020-12-21)
  A boundary value problem on an unbounded domain, associated to difference equations with the Euclidean mean curvature operator is considered. The existence of solutions which are positive on the whole domain and decaying ...
 • Diferenciální rovnice v modelech pohybu dislokací 

  Vydrová, Jana
  Tato práce se zabývá diferenciální rovnicí, která se objevuje v matematickém modelu teplotně aktivovaného pohybu dislokací. Zaměřuje se na šroubové dislokace v kubicky prostorově středěných mřížkách. Řeší především odvození ...
 • Diferenční počet a diferenční rovnice 

  Bukotin, Denys
  Tato práce se zabývá využitím diferenčních rovnic při popisu reálných jevů. Cílem této práce je ukázat aplikovatelnost tohoto druhu rovnic na některé modely. Uvádějí se základní pojmy z teorie diferenčního počtu, diferenčních ...
 • Energetické úspory velkých objektů 

  Řehák, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je vyhodnocení úsporných opatření využívající vlastní výrobu tepla a elektrické energie za pomoci kogeneračních jednotek, využití obnovitelných zdrojů pro částečné pokrytí spotřeb objektů, ...
 • Funkcionální analýza a matematické kyvadlo 

  Čaputa, Daniel
  Táto práca sa zaoberá existenciou periodických riešení nelineárneho modelu matematického kyvadla so spojitou, nepárnou a periodickou pravou stranou. V práci je odvodená diferenciálna rovnica výchylky kyvadla a príslušný ...
 • Kvantifikace přesnosti brousicího procesu 

  Řehák, Pavel
  V této práci je popsán brousicí proces včetně technologických podmínek s identifikací pohybů a rychlostí při broušení. Jsou zde popsány brousicí nástroje, stroje, jejich rozdělení a charakterizování. Dále pak technologické ...
 • Lorenzův systém: cesta od stability k chaosu 

  Arhinful, Daniel Andoh
  The theory of deterministic chaos has generated a lot of interest and continues to be one of the much-focused research areas in the field of dynamics today. This is due to its prevalence in essential parts of human lives ...
 • Možnosti akumulace elektrické energie ze solárních systémů 

  Řehák, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přebytečné energie ze solárních systémů. Cílem je navrhnout takový solární systém, který by měl být soběstačný bez využití el. energie ze sítě. V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny ...
 • Nelineární diferenciální rovnice a Karamatova teorie 

  Bukotin, Denys
  Cílem této diplomové práce je sjednotit a zobecnit známé výsledky z literatury, studovat asymptotické chování kladných regulárně se měnících řešení jisté třídy nelineárních diferenciálních rovnic (tzv. skoro pololineárních ...
 • Periodická řešení neautonomní Duffingovy rovnice 

  Zamir, Qazi Hamid
  Ordinary differential equations of various types appear in the mathematical modelling in mechanics. Differential equations obtained are usually rather complicated nonlinear equations. However, using suitable approximations ...
 • Technologické parametry brousicího procesu 

  Řehák, Pavel
  V této práci je popsán brousicí proces včetně technologických podmínek s identifikací pohybů a rychlostí při broušení. Dále jsou popsány brousicí nástroje, jejich rozdělení a charakterizování. V posledním bodě jsou pak ...