Now showing items 1-20 of 50

 • Analýza biodegradabilních plastů v půdách 

  Paluchová, Natálie
  V současnosti stoupá zájem o využívání biodegradabilních polymerů a to bez ohledu na možné riziko vzniku reziduí. Využívané metody, které jsou schopny rezidua stanovit, zahrnují nutnost předúpravy vzorků a jsou finančně a ...
 • Analýza těkavých organických látek produkovaných monocyty během sepse 

  Bártová, Adéla
  Tato práce se zabývá možností analýzy těkavých látek produkovaných monocyty v průběhu sepse. K tomuto účelu byla jako metoda zvolena komprehenzivní dvojdimenzionální plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou ...
 • Aplikace elektrochemických metod pro stanovení platinových kovů 

  Vašátko, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací podmínek stanovení platiny pomocí elektrochemických metod, konkrétně voltametrickou analýzou. V teoretické části jsou popsány fyzikální a chemické vlastnosti platiny a platinových ...
 • Aplikace voltametrie pro simultánní stanovení vybraných mikroelementů 

  Bruštík, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci podmínek pro voltametrické stanovení vybraných mikroelementů, a to konkrétně zinku, mědi, kadmia a olova. V teoretické části jsou popsány jednotlivé vlastnosti zvolených ...
 • Biodostupnost kovových spécií ve vodním ekosystému 

  Tandler, Ágnes
  Koncentrace volných kovových iontů je často jen malou částí celkové koncentrace kovu v prostředí. Přes tento malý obsah, je ve většině případů koncentrace volných kovových iontů klíčovým faktorem při určování biodostupnosti ...
 • Diagnostický průzkum objektu historické budovy 

  Řezáčová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací konstrukčních prvků a celků historického objektu školní budovy. Součástí je statický posudek vodorovné části konstrukce a ideový ...
 • Dusík a jeho sloučeniny v odpadních vodách 

  Venská, Petra
  Bakalářská práce shrnuje možnosti výskytu dusíku a jeho sloučenin v odpadních vodách. Zároveň jsou uvedeny a popsány možnosti jejich odstranění, ať už fyzikálně chemické postupy, tak biologické procesy. Z fyzikálně chemických ...
 • Fosfor a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Lefnerová, Marcela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fosforu ve vodách, hlavně v zahradních jezírkách, rozebírá jeho vlastnosti, formy výskytu a negativní vliv při nadměrném výskytu. Další část se zaměřuje na nejčastější metody ...
 • Koloběh kadmia v životním prostředí 

  Bělohlávková Staffová, Petra
  Těžké kovy, mezi nimiž je i kadmium, patří ke kontaminujícím složkám životního prostředí. Se stále narůstajícím znečištěním dochází ke zvyšování obsahu těchto kovů ve vodě, v ovzduší i v půdě, kde se zapojují do potravního ...
 • Kritické zhodnocení vybraných metod stanovení síranů ve vodách 

  Havelková, Ludmila
  Obsahem této práce bylo zhodnocení a optimalizace metod pro stanovení síranů ve vodném prostředí s aplikací na různé typy vod. Ke stanovování síranů byly využity dva rozdílné postupy, turbidimetrický a volumetrický. U ...
 • Mikrostanovení kobaltu metodami molekulové a atomové absorpční spektrometrie 

  Charuza, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na mikrostanovení kobaltu UV-VIS spektrofotometrií organickými činidly a porovnání s atomovou absorpční spektrometrií. V první části jsou podrobně popsány vlastnosti, výskyt a význam kobaltu ...
 • Nové sorpční gely pro užití v technice difúzních gradientů v tenkých filmech 

  Trávníčková, Jana
  Technika difúzního gradientu v tenkém filmu (DGT) je jednoduchá prekoncetrační metoda pro stanovení labilních kovových iontů in situ ve vodných systémech. Použitím techniky DGT lze zabránit kontaminaci vzorků během samotného ...
 • Organické sloučeniny cínu v životním prostředí a možnosti jejich stanovení. 

  Fojt, Jakub
  Cílem této práce je vypracovat aktuální literární rešerše, týkající se problematiky organocíničitých sloučenin v životním prostředí. Zabývá se především využitím, vlastnostmi a výskytem organocíničitých sloučenin v životním ...
 • Palladium v životním prostředí 

  Hajdová, Jana
  Tato práce se podrobněji zabývá palladiem v životním prostředí. Jeho využití je zejména v automobilovém průmyslu jako složka katalyzátorů motorových vozidel, ale také se uplatňuje v zubním lékařství, šperkařství a ...
 • Pesticid glyfosát a možnosti jeho stanovení 

  Stará, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením glyfosátu metodou kapilární zónové izotachoforézy. Teoretická část je věnována pesticidům, jejich rozdělení a použití, vlastnostem a metodám stanovení glyfosátu. Dále také kapilární ...
 • Platinové kovy v odpadních a povrchových vodách 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem platinových kovů, jejich výskytem v povrchových a odpadních vodách a možností jejich stanovení. V současné době jsou platinové kovy hojně využívány v automobilovém průmyslu jakožto ...
 • Spektrofotometrické stanovení chlorofylu 

  Rábová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení chlorofylu v listech metodou extrakční spektrofotometrie. Teoretická část přináší informace o fotosyntéze, stresových faktorech či adaptaci rostlin, dále o fotosyntetických ...
 • Stanovení dusičnanů v zelenině metodou kapilární izotachoforézy 

  Jančová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením dusičnanů v zelenině metodou kapilární izotachoforézy. V teoretické části se práce věnuje výskytu dusičnanů v zelenině, jejich zdravotním rizikům, vlivu zpracování, běžně používaným ...
 • Stanovení hyaluronanů elektromigračními metodami 

  Bártová, Adéla
  Tato práce se zabývá popisem kyseliny hyaluronové, charakterizací jejího chování v roztoku, jejími chemicko-fyzikálními vlastnostmi a využitím v různých průmyslových odvětvích. Součástí práce je také část věnovaná možnostem ...
 • Stanovení obsahových látek ve fytofarmakách 

  Ivanishchanka, Iryna
  V předložené bakalářské práci byly analyzovány bylinné čaje, jejichž hlavními složkami jsou třezalka a meduňka. V rámci řešení bakalářské práce byly sledovány jejich fyziologické vlastnosti, chemické složení a vliv na ...