Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza biodegradabilních plastů v půdách 

  Paluchová, Natálie
  V současnosti stoupá zájem o využívání biodegradabilních polymerů a to bez ohledu na možné riziko vzniku reziduí. Využívané metody, které jsou schopny rezidua stanovit, zahrnují nutnost předúpravy vzorků a jsou finančně a ...
 • Analýza těkavých organických látek produkovaných monocyty během sepse 

  Bártová, Adéla
  Tato práce se zabývá možností analýzy těkavých látek produkovaných monocyty v průběhu sepse. K tomuto účelu byla jako metoda zvolena komprehenzivní dvojdimenzionální plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou ...
 • Aplikace elektrochemických metod pro stanovení platinových kovů 

  Vašátko, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací podmínek stanovení platiny pomocí elektrochemických metod, konkrétně voltametrickou analýzou. V teoretické části jsou popsány fyzikální a chemické vlastnosti platiny a platinových ...
 • Biodostupnost kovových spécií ve vodním ekosystému 

  Melecske, Ágnes
  Koncentrace volných kovových iontů je často jen malou částí celkové koncentrace kovu v prostředí. Přes tento malý obsah, je ve většině případů koncentrace volných kovových iontů klíčovým faktorem při určování biodostupnosti ...
 • Diagnostický průzkum objektu historické budovy 

  Řezáčová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací konstrukčních prvků a celků historického objektu školní budovy. Součástí je statický posudek vodorovné části konstrukce a ideový ...
 • Dusík a jeho sloučeniny v odpadních vodách 

  Venská, Petra
  Bakalářská práce shrnuje možnosti výskytu dusíku a jeho sloučenin v odpadních vodách. Zároveň jsou uvedeny a popsány možnosti jejich odstranění, ať už fyzikálně chemické postupy, tak biologické procesy. Z fyzikálně chemických ...
 • Fosfor a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Lefnerová, Marcela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fosforu ve vodách, hlavně v zahradních jezírkách, rozebírá jeho vlastnosti, formy výskytu a negativní vliv při nadměrném výskytu. Další část se zaměřuje na nejčastější metody ...
 • Koloběh kadmia v životním prostředí 

  Bělohlávková Staffová, Petra
  Těžké kovy, mezi nimiž je i kadmium, patří ke kontaminujícím složkám životního prostředí. Se stále narůstajícím znečištěním dochází ke zvyšování obsahu těchto kovů ve vodě, v ovzduší i v půdě, kde se zapojují do potravního ...
 • Kritické zhodnocení vybraných metod stanovení síranů ve vodách 

  Havelková, Ludmila
  Obsahem této práce bylo zhodnocení a optimalizace metod pro stanovení síranů ve vodném prostředí s aplikací na různé typy vod. Ke stanovování síranů byly využity dva rozdílné postupy, turbidimetrický a volumetrický. U ...
 • Mikrostanovení kobaltu metodami molekulové a atomové absorpční spektrometrie 

  Charuza, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na mikrostanovení kobaltu UV-VIS spektrofotometrií organickými činidly a porovnání s atomovou absorpční spektrometrií. V první části jsou podrobně popsány vlastnosti, výskyt a význam kobaltu ...
 • Organické sloučeniny cínu v životním prostředí a možnosti jejich stanovení. 

  Fojt, Jakub
  Cílem této práce je vypracovat aktuální literární rešerše, týkající se problematiky organocíničitých sloučenin v životním prostředí. Zabývá se především využitím, vlastnostmi a výskytem organocíničitých sloučenin v životním ...
 • Palladium v životním prostředí 

  Hajdová, Jana
  Tato práce se podrobněji zabývá palladiem v životním prostředí. Jeho využití je zejména v automobilovém průmyslu jako složka katalyzátorů motorových vozidel, ale také se uplatňuje v zubním lékařství, šperkařství a ...
 • Platinové kovy v odpadních a povrchových vodách 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem platinových kovů, jejich výskytem v povrchových a odpadních vodách a možností jejich stanovení. V současné době jsou platinové kovy hojně využívány v automobilovém průmyslu jakožto ...
 • Spektrofotometrické stanovení chlorofylu 

  Rábová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení chlorofylu v listech metodou extrakční spektrofotometrie. Teoretická část přináší informace o fotosyntéze, stresových faktorech či adaptaci rostlin, dále o fotosyntetických ...
 • Stanovení dusičnanů v zelenině metodou kapilární izotachoforézy 

  Jančová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením dusičnanů v zelenině metodou kapilární izotachoforézy. V teoretické části se práce věnuje výskytu dusičnanů v zelenině, jejich zdravotním rizikům, vlivu zpracování, běžně používaným ...
 • Stanovení hyaluronanů elektromigračními metodami 

  Bártová, Adéla
  Tato práce se zabývá popisem kyseliny hyaluronové, charakterizací jejího chování v roztoku, jejími chemicko-fyzikálními vlastnostmi a využitím v různých průmyslových odvětvích. Součástí práce je také část věnovaná možnostem ...
 • Stanovení obsahových látek ve fytofarmakách 

  Ivanishchanka, Iryna
  V předložené bakalářské práci byly analyzovány bylinné čaje, jejichž hlavními složkami jsou třezalka a meduňka. V rámci řešení bakalářské práce byly sledovány jejich fyziologické vlastnosti, chemické složení a vliv na ...
 • Stanovení obsahu platiny na území města Brna 

  Dvořák, Rostislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení platiny ve vzorcích silničního prachu a půd metodou atomové absorpční spektrometrie. V teoretické části jsou popsány základní fyzikální a chemické vlastnosti platiny, funkce ...
 • Stanovení organických kyselin ve víně 

  Michálková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením organických kyselin ve víně metodou kapilární zónové izotachoforézy. Teoretická část je věnována vlastnostem vína, složení, jeho prospěchu na zdraví člověka a kapilární zónové ...
 • Stanovení organických sloučenin cínu v životním prostředí 

  Fojt, Jakub
  Organocíničité sloučeniny patří mezi nejvyráběnější a nejvíce využívané organokovové sloučeniny. Některé z těchto látek patří mezi endokrinní disruptory, perzistentní organické polutanty a mohou také vykazovat vysoce toxické ...