Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza defektů na DPS za použití moderních optických metod 

  Vala, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na detekci defektů BGA (Ball Grid Array) součástek pomocí rentgenu. Defekty vznikají při přetavení BGA součástky během montáže, ale i později vlivem mechanického a tepelného namáhání. Proto ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Řezníček, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně pro společnost FPO s.r.o.. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy. V analytické části je firma popsána a ...
 • Automatizace procesu 3D zobrazování 

  Kamenec, Jan
  Úkolem mé diplomové práce bylo automatizovat proces 3D zobrazování. Práce obsahuje návrh komplexní řídící desky, která bude sloužit jako řídící jednotka a zajišťovat ucelenou funkci mechanického posuvu v kombinaci s ...
 • Dimenzování proudových vodičů tlustovrstvých obvodů 

  Strejček, Jindřich
  Bakalářská práce byla zaměřena na stanovení proudové zatížitelnosti vodičů tlustovrstvých obvodů. Popisuje inteligentní proudový zdroj s funkcí měření napětí a jeho ovládání. Obsahuje popis testování na zkušební testovací ...
 • Dispenzní tisk tlustovrstvých past 

  Ištvánek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou tlustovrstvých past a jejich tisku. V hlavní části této práce je popsána realizace pracoviště pro tisk tlustovrstvých past. Podrobně je popsána konstrukce realizovaného ploteru a řídící ...
 • Electronic Nose In Edible Insects Area 

  Adámek, Martin; Adámková, Anna; Borkovcová, Marie; Mlček, Jiří; Bednářová, Martina; Kouřimská, Lenka; Skácel, Josef; Řezníček, Michal (HACCP Consulting, 2017-07-14)
  Edible insect is appraised by many cultures as delicious and nutritionally beneficial food. In western countries this commodity is not fully appreciated, and the worries about edible insect food safety prevail. Electronic ...
 • Elektrické vlastnosti tlustovrstvých odporových past 

  Gajdoš, Jiří
  Tato práce se zabývá technologií tlustovrstvých elektronických obvodů, popisuje materiály používané pro realizaci tlustovrstvého obvodu a základní operace při jejich výrobě. Obsahem je také návrh odporového monitoru, který ...
 • Elektrické vlastnosti tlustovrstvých past měřené v širokém rozsahu teplot 

  Gajdoš, Jiří
  Cílem této diplomové práce je prověřit elektrické vlastnosti různých tlustovrstvých odporových past v širším intervalu teplot. Práce se především zaměřuje na změnu elektrického odporu v závislosti na teplotách, které ...
 • The estimated possibilities of process monitoring in milk production by the simple thermodynamic sensors 

  Adámek, Martin; Adámková, Anna; Řezníček, Michal; Kouřimská, Lenka (Association HACCP Consultin, 2016-12-19)
  The characterization and monitoring of thermal processes in thermodynamic systems can be performed using the thermodynamic sensors (TDS). The basic idea of thermodynamic sensor is possible to use in many various applications ...
 • Kapacitní senzor v nízkoteplotní keramice 

  Symerský, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích základních materiálů, a to především o keramice nízkých teplot, která umožňuje vytváření vícevrstvých struktur. Při vytváření těchto struktur však vznikají různé defekty, ...
 • Keramická pouzdra - iterakce kovů s keramickými materiály při výpalových teplotách 

  Smejkal, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje technickou keramiku jako moderní materiál pro široké spektrum inženýrských aplikací, přičemž se zaměřuje na korundovou keramiku. Zabývá se keramickými pouzdry, technologickými postupy při ...
 • Kontaktování polovodičových čipů slitinami stříbra 

  Búran, Martin
  Práca sa zaoberá kontaktovaním polovodičových čipov, špeciálne kontaktovaním s pomocou zliatin striebra. V prvej časti sú rozobraté spôsoby kontaktovania a rozbor materiálov, ktoré sú pri kontaktovaní použité. Do textu sú ...
 • Marketingový mix podniku 

  Řezníček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem společnosti. Práce je rozdělena do tří částí, na teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části se práce zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, které souvisí ...
 • Měření tíhy s využitím LTCC technologie 

  Straka, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou snímače tíhy vytvořeného na keramice nízkých teplot. Snímač tíhy převádí měřenou fyzikální veličinu na elektrický signál. Ke snímání tíhy se používají senzory tenzometrické, kapacitní a ...
 • Modelování termodynamických senzorů 

  Psota, Boleslav
  Práce se zabývá chováním teplotně závislého prvku, který tvoří část termodynamického systému. Cílem práce je analyzovat chování takovéhoto prvku a následně vyřešit jeho virtuální model v počítačovém programu ANSYS.
 • Modelování vlastností mikroelektronických struktur 

  Luňáček, Erik
  Tato práce se zabývá termomechanickou a elektrickou analýzou mikroelektronických struktur v programu ANSYS. Prvním krokem je vytvoření analyzovaného modelu. Pro zhotovení modelu byl využit program Solidworks. Následně byly ...
 • Návrh směsi typu asfaltový koberec mastixový a stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací 

  Řezníček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem asfaltového koberce mastixového s upravenými parametry oproti stávající platné normě. Popisuje dílčí součásti návrhu jako zkoušky vstupních materiálů (kameniva a afaltu), návrh upravené ...
 • Nekonvenční aplikace tlustých vrstev 

  Krejčí, Pavel
  Tato práce se zabývá využitím tlustovrstvové technologie v oblasti nekonvenčních aplikací. Předkládá základní podstatu zmíněné technologie, přehled výrobců zaměřených na výrobu tlustovrstvových past a konkrétní příklady ...
 • Optimalizace procesu opakovaného pájení při opravách v povrchové montáži 

  Vala, Radek
  Projekt řeší využití zařízení IR 400 pro opravy a montáž součástek pájených bezolovnatými pájkami. Dále se zabývá optimalizací teplotního profilu, který je velice důležitý při výměně součástek, aby nedošlo k poškození ...
 • Optimalizovaný termodynamický senzor na bilančním principu 

  Řezníček, Michal
  Tato práce se zabývá využitím bilančních termodynamických senzorů jako náhrady řešení s klasickými teplotními senzory.