Now showing items 1-20 of 71

 • 3D měření a digitalizace v technologii tváření 

  Krčma, Erik
  Práce popisuje metody 3D měření a digitalizace využívané v mnoha oblastech strojírenské technologie, zejména pak technologie tváření. Nejprve je popsána základní teorie a způsob, jakým každá metoda získává data o měřených ...
 • Analýza procesu kování háku čelisťového výměnového závěru 

  Barták, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu kování háku čelisťového výměnového závěru používaného v železniční dopravě v kolejových výhybkách, který je kován z oceli jakosti 13 240. Při současné výrobě háku ve společnosti ...
 • Analýza procesu ohybu trubky 

  Šrom, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem ohybu trubek technologií navíjení bez stabilizačního trnu. Ohyb trubek je doprovázen řadou defektů vznikajících v důsledku velkých přetvoření tvářeného materiálu. Jeden z hlavních defektů, ...
 • Analýza tečení materiálu při kování vačky 

  Kopečný, Adam
  Diplomová práce předkládá postup optimalizace výsledné polohy přeložek na výkovku vačky. Dílec je vyráběn ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Použitým materiálem je ocel ČSN 14 109 (100Cr6). Práce řeší optimalizaci ...
 • Aplikace CNC pro řezání laserem 

  Hruška, Daniel
  Následující práce se zabývá teorií o řezání laserem. V první části je práce zaměřena na problematiku řezání laserem (princip laseru, metody řezání, rozdělení laserů). Dále je práce zaměřena na základní teorii o automatizaci ...
 • Aplikace CNC ve tváření 

  Pobořil, Martin
  Práce předkládá literární rešerši CNC řízení a jeho využití v oblasti tváření. Zabývá se hlavními prvky nezbytnými pro funkčnost počítačově numericky řízeného procesu a taktéž jsou uvedeny základy CNC programování a s tím ...
 • Metoda vyhrdlení otvoru trubky systémem T-drill 

  Tysyachnyy, Petro
  Metoda vyhrdlení otvoru systémem T-drill je jedním z nejběžnějších způsobů výroby pravoúhlých potrubních odboček. V této bakalářské práci je popsán princip metody včetně výrobních postupů. Vytvořen je také přehled samotných ...
 • Metody 3D ohybu 

  Kráčmar, Lukáš
  Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství a zabývá se přehledem moderních metod 3D ohybu součástí. V práci jsou uvedeny jednotlivé metody 3D ohybu, součásti, které se těmito metodami vyrábějí ...
 • Metody a zařízení pro zjišťování koeficientu tření 

  Král, Lukáš
  Práce se zaměřuje na metody a zařízení pro měření koeficientu tření. Nejprve uvádí vlivy na některé operace objemového a plošného tváření. Následně poskytuje stručný přehled jednotlivých technologických metod měření a ...
 • Možnosti konstrukce střižných nástrojů 

  Glatter, Jiří
  Práce popisuje principy a metody klasického stříhání, přesného stříhání a vysekávání. Dále se práce zabývá konstrukčními možnostmi nástrojů jednotlivých metod. Práce obsahuje výhody a nevýhody těchto metod a konstrukčních ...
 • Možnosti výroby na vysekávacích strojích 

  Dolejš, Radim
  Práce představuje základní principy vysekávání, které vychází z teorie postupového stříhání. V práci byly popsány nástroje využívány v kazetových a revolverových systémech. Práce dále popisuje tvářecí nástroje. Byly popsány ...
 • Nástroje pro technologii hlubokého tažení 

  Lukeštík, Tomáš
  Práce obsahuje přehled základní problematiky hlubokého tažení a stručný rozbor jednotlivých metod s uvedením jejich použití. Předněji se však zabývá zpracováním a konstrukcí nástrojů pro tuto technologii, s popisem jejich ...
 • Návrh nástroje pro vystřižení tvarového přístřihu 

  Straka, Jan
  Práce předkládá konstrukční návrh postupového střižného nástroje pro výrobu tvarových přístřihů z plechu Usibor 1500 (22MnB5) o tloušťce 1,5 mm. Nástroj je navržen pomocí softwaru CATIA V5 ve spolupráci s firmou Žďas, a.s. ...
 • Návrh nástroje pro výrobu prolisů 

  Hejna, Jaroslav
  Práce předkládá návrh nástroje na výrobu prolisů do dílce dna zemědělského sila z materiálu Dx51D. V rešeršní části jsou rozebrány technologie, které se při prolisování využívají, stříhání a tažení. Následující kapitola ...
 • Návrh nástroje pro zalisování plachtových kroužků 

  Hudeček, Marek
  Práce řeší návrh nástroje pro zalisování plachtového kroužku průměru 10 mm z ocelového plechu DX51 tloušťky 0,5 mm. Kroužek je vyráběna na lisu LENA 25 C. Na základě literární studie problematiky stříhání, rozšiřování a ...
 • Návrh technologie výroby vodícího táhla 

  Zejda, Václav
  Práce je zaměřena na návrh výroby lisované součásti vodícího táhla umístěného v nápravě nákladního automobilu. Výrobek je z materiálu S420MC o tloušťce 4 mm a plánovaná výrobní série je 84 000 kusů ročně po dobu 7 let. ...
 • Návrh výroby brzdového kotouče vyráběného technologií stříhání 

  Kantor, Miroslav
  Cílem práce je návrh technologie výroby kotoučové brzdy. Součást je vyráběná s korozivzdorné oceli 17 023 (X30Cr13). Polotovarem je plech o tloušťce 6 mm. V rámci literární studie byly srovnané možné technologie výroby. S ...
 • Návrh výroby části otvíráku 

  Kyselá, Lenka
  Diplomová práce předkládá návrh funkční části otvíráku na víno, aby byla jeho výroba co možná nejjednodušší s využitím sdruženého postupového nástroje. Díl bude vyráběn technologií postupového stříhání a ohýbání. Na výrobu ...
 • Návrh výroby krytu vany regulátoru 

  Kudláč, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu výroby plechového krytu ve společnosti Limid Mohelno s.r.o. Součást slouží jako kryt regulačního zařízení kolejových vozidel s pohledovou funkcí a vyrábí se z plechové tabule o tloušťce ...
 • Návrh výroby nosného plechu 

  Filip, Jiří
  Práce předkládá návrh technologie výroby nosného plechu, který je vrchní součástí servisního vozíku, sloužícího k manipulaci s vypínačem vysokého napětí. Nosný plech je vyráběn z nízkouhlíkové, hlubokotažné oceli DX51D+ZM ...