Now showing items 1-20 of 51

 • Analýza procesu ohybu trubky 

  Šrom, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem ohybu trubek technologií navíjení bez stabilizačního trnu. Ohyb trubek je doprovázen řadou defektů vznikajících v důsledku velkých přetvoření tvářeného materiálu. Jeden z hlavních defektů, ...
 • Metody 3D ohybu 

  Kráčmar, Lukáš
  Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství a zabývá se přehledem moderních metod 3D ohybu součástí. V práci jsou uvedeny jednotlivé metody 3D ohybu, součásti, které se těmito metodami vyrábějí ...
 • Možnosti konstrukce střižných nástrojů 

  Glatter, Jiří
  Práce popisuje principy a metody klasického stříhání, přesného stříhání a vysekávání. Dále se práce zabývá konstrukčními možnostmi nástrojů jednotlivých metod. Práce obsahuje výhody a nevýhody těchto metod a konstrukčních ...
 • Nástroje pro technologii hlubokého tažení 

  Lukeštík, Tomáš
  Práce obsahuje přehled základní problematiky hlubokého tažení a stručný rozbor jednotlivých metod s uvedením jejich použití. Předněji se však zabývá zpracováním a konstrukcí nástrojů pro tuto technologii, s popisem jejich ...
 • Návrh nástroje pro vystřižení tvarového přístřihu 

  Straka, Jan
  Práce předkládá konstrukční návrh postupového střižného nástroje pro výrobu tvarových přístřihů z plechu Usibor 1500 (22MnB5) o tloušťce 1,5 mm. Nástroj je navržen pomocí softwaru CATIA V5 ve spolupráci s firmou Žďas, a.s. ...
 • Návrh nástroje pro zalisování plachtových kroužků 

  Hudeček, Marek
  Práce řeší návrh nástroje pro zalisování plachtového kroužku průměru 10 mm z ocelového plechu DX51 tloušťky 0,5 mm. Kroužek je vyráběna na lisu LENA 25 C. Na základě literární studie problematiky stříhání, rozšiřování a ...
 • Návrh výroby brzdového kotouče vyráběného technologií stříhání 

  Kantor, Miroslav
  Cílem práce je návrh technologie výroby kotoučové brzdy. Součást je vyráběná s korozivzdorné oceli 17 023 (X30Cr13). Polotovarem je plech o tloušťce 6 mm. V rámci literární studie byly srovnané možné technologie výroby. S ...
 • Návrh výroby krytu vany regulátoru 

  Kudláč, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu výroby plechového krytu ve společnosti Limid Mohelno s.r.o. Součást slouží jako kryt regulačního zařízení kolejových vozidel s pohledovou funkcí a vyrábí se z plechové tabule o tloušťce ...
 • Numerická simulace rozšiřování trubky za dynamických podmínek 

  Hlavačka, Daniel
  Práce navazuje na projekt FSI-S-14-2394, v rámci kterého byl zkoumán biaxiální stav napjatosti podélně svařovaných trubek z materiálu 17 240. Experiment probíhal za dynamických podmínek na padostroji, který byl navržen s ...
 • Okrajové podmínky a jejich vliv při výrobě rozptýlené ocelové výztuže do betonu 

  Loyková, Markéta
  Stále se zvyšující požadavky zákazníků na rychlost realizace stavby a snížení veškerých vstupních nákladů se odrazily ve stavebnictví vysokou poptávku po betonu s rozptýlenou ocelovou výztuží. V tomto kompozitním materiálu ...
 • Optimalizace geometrie lisovaného dílce 

  Faltýnek, František
  Práce předkládá řešení závislosti ztenčení na geometrii prolisu lisovaného dílce s tloušťkou stěny 0,3 mm. Polotovarem může být korozivzdorná ocel X2CrCuTi18, X5CrNi18-10 nebo X5CrNi18-10 s dodatečným rozpouštěcím žíháním. ...
 • Optimalizace procesu tažení drátu 

  Kabilka, David
  Práce řeší studii, rozbor a zhodnocení současného stavu a návrh úpravy technologie nebo parametrů zavádění drátu do tažného zařízení. Problém spočívá v zavádění drátu o průměru 14 mm z materiálu CK 67 do tažné stolice ...
 • Optimalizace součástí spojovaných lisováním za tepla 

  Liškář, Ladislav
  Práce popisuje postup při ověřování koncepční myšlenky firmy. Návrh a výroba prototypů, testy a jejich vyhodnocení, vyčíslení úspor. Byly zvoleny dvě varianty spoje s rozdílnou tloušťkou stěny trubky. u nich byl zkrácen ...
 • Optimalizace součástí spojovaných lisováním za tepla 

  Liškář, Ladislav
  Práce popisuje postup při ověřování koncepční myšlenky firmy. Návrh a výroba prototypů, testy a jejich vyhodnocení, vyčíslení úspor. Byly zvoleny dvě varianty spoje s rozdílnou tloušťkou stěny trubky. u nich byl zkrácen ...
 • Pěchovací zkouška a její význam pro praxi 

  Zapletalová, Martina
  Studie byla zaměřena na ověření správnosti vyhodnocení pěchovacích zkoušek. Experimenty probíhaly na válcových vzorcích z oceli 16 231.3 opatřených pevným mazivem Delta 144. Srovnávaly se výstupní hodnoty, které byly ...
 • Plošné tváření pomocí kapaliny 

  Fries, Petr
  Tato práce je zaměřena na nekonvenční technologie využívající kapalinu jako tvářecí médium. Práce uvádí princip tvářecích metod hydroforming a jeho variací, wheelon, flexform hydromechanického tažení a explozivního tváření ...
 • Problematika ostřihování a děrování výkovku 

  Kopečný, Adam
  V bakalářské práci je zpracován návrh nástroje pro děrování a ostřihování výkovku pouzdra z oceli jakosti 14 331. Kování bude probíhat na kovacím lisu LMZ 1 000 od firmy Šmeral Brno, a. s. Zápustky jsou vyrobeny z oceli ...
 • Problematika využití kapaliny ve tvářecích procesech 

  Horňák, Matúš
  Táto práca predkladá literárnu rešerš metód tvarovania, ktoré používajú ako hlavné či sprievodné tvarovacie médium kvapalinu. Tieto metódy nachádzajú uplatnenie vo veľkosériovej výrobe tvarovo zložitejších komponentov, ...
 • Stroje používané při zápustkovém kování 

  Vondráček, Petr
  Bakalářská práce obsahuje rozdělení a přehled strojů používaných v procesu zápustkového kování a jejich moderních inovací. U jednotlivých mechanismů je popsán princip, konstrukční uspořádání a jeho výhody nebo nevýhody, ...
 • Stříhání jako dokončovací operace 

  Bednář, Martin
  Práce předkládá návrh technologie výroby výstřižku operací přistřihování. Součást je zhotovena z ocelového plechu jakosti 11 321. Na základě literární studie problematiky přistřihování a výpočtů bylo navrženo přistřihování ...