Now showing items 1-20 of 27

 • Analogový vstupní prvek pro průmyslovou automatizaci 

  Nekovařík, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je návrh a realizace přístroje, který slouží k převodu digitální hodnoty na analogovou výstupní veličinu v rozsahu 0-10V. Vlastní převod vzniká v el. součástce zvané digitálně analogový převodník, ...
 • Automatické řízení vytápění víceúčelové haly 

  Petr, Vojtěch
  Tématem bakalářské práce bylo navrhnout a naprogramovat řídicí systém pro vytápění víceúčelových hal. Součástí systému jsou teplotní čidla, měřiče tepla, oběhová čerpadla, servopohony, kotel na tuhá paliva, bioplynová ...
 • Automatizace stolku lékařské dentální soupravy VIZIO 

  Gábriš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření schopností lékařské dentální soupravy Vizio. Konkrétně jde o elektrotechnické řešení a programové vybavení kapacitní klávesnice a o navržení principu řízení a ...
 • Bezdrátová komunikace PLC s laboratorním modelem 

  Bílek, Michal
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s programovatelnými automaty firmy ROCKWELL AUTOMATION a radiomodemy od firmy SATEL. Cílem práce bylo ovládat model destilační kolony, který byl umístěn ve vzdálené ...
 • Bezdrátová komunikace PLC s laboratorním modelem 

  Maléř, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit bezdrátový komunikační kanál mezi programovatelným automatem laboratorního modelu destilační kolony a automatem, jež tento model bude ovládat. K tomu slouží průmyslové ...
 • Distribuovaný řídicí systém pro PID regulaci v hydraulickém modelu 

  Faltus, Ivo
  Práce se zabývá vytvořením a oživením hydraulického modelu, potřebného k napuštění teplé kapaliny a poté její zchlazení pomocí studené vody. V první části jsou uvedeny teoretické informace, které jsou potřebné pro vypracování ...
 • Elektronický systém zavlažování 

  Endrych, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o automatických zavlažovacích systémech, jejich účelu, běžném provedení a o komponentách, z nichž jsou sestaveny, zejména pak o elektronických řídicích jednotkách. Cílem této práce bylo ...
 • Emulátor uživatelského rozhraní termostatu 

  Viták, Jan
  Cílem této bakalářské práce Emulátor uživatelského rozhraní termostatu je navrhnout koncept emulátoru a emulátor včetně programového vybavení realizovat. V práci je uveden popis termostatu a jednotlivých emulovaných snímačů, ...
 • Grafická zobrazovací jednotka 

  Dvořák, Roman
  Práce se dá rozdělit na tři části. V první části moji práce byl proveden průzkum trhu a následná příprava konceptu Grafické zobrazovací jednotky použitelné v průmyslovém prostředí. Na tomto základě práce pokračovala v ...
 • Laboratorní napájecí zdroj 2x40V/10A se spínaným zdrojem a síťovým aktivním usměrňovačem 

  Šír, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou silových a riadiacich obvodov laboratórneho napájacieho zdroja. Výsledkom práce je detailný návrh a realizácia prototypov dosiek plošných spojov silových obvodov aktívneho ...
 • Laboratorní napájecí zdroj s digitální řídicí jednotkou 

  Šír, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá detailným návrhom silových a riadiacich obvodov laboratórneho napájacieho zdroja pozostávajúceho z aktívneho usmerňovača v spojitom móde prúdu cievkou a meniča jednosmerného napätia. Výsledkom ...
 • Laboratorní výukový systém s mikrokontrolérem 

  Zach, Roman
  Tato práce prezentuje návrh a konstrukci laboratorního výukového systému s mikrokontrolérem. Hardwarová část popisuje zapojení jednotlivých bloků laboratorního výukového systému s mikrokontrolérem. Softwarová část popisuje ...
 • Lock-in zesilovač 

  Pivnička, Martin
  Práce se zabývá problematikou koherentní demodulace pomocí Lock-in zesilovačů. První část je zaměřena na teoretický rozbor této problematiky. V druhé - praktické části je popsán návrh, konstrukce a měření vlastností ...
 • MEMS akcelerometr s mikrokontrolérem 

  Vrobel, Jan
  Práce se zabývá realizací systému pro měření zrychlení postaveném na MEMS senzoru a mikrokontroléru. V jednotlivých částech je popsán průběh realizace od prvotního koncepčního návrhu přes návrh elektroniky, volbu jednotlivých ...
 • MEMS barometr s mikrokontrolérem 

  Gábik, Matej
  Cílem této práce je návrh mikro-elektro-mechanického systému barometru s mikrokontrolérem. Práce se zabývá vysvětlením problematiky měření tlaku, výběrem vhodného čidla a samotným návrhem a sestrojením celého zařízení. ...
 • MEMS magnetometr s mikrokontrolérem 

  Haring, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou meracieho systému, ktorý je určený na meranie veľkosti magnetických polí. Namerané veličiny sa následne zobrazujú na grafickom LCD displeji a odosielajú do PC. Práca rieši ...
 • Model labyrintu 

  Zbranek, Petr
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem modelu labyrintu, který je řízen pomocí PLC a systémovou sběrnicí AS-Interface. V úvodu práce jsou uvedeny základní teoretické znalosti o PLC a o její sběrnici. V druhé části jsou ...
 • Model překladače kontejnerů 

  Jílek, Roman
  Cílem této Bakalářské práce je namodelovat virtuální překladač kontejnerů. V úvodu jsou detailněji rozepsány zadání a cíle. V další kapitole následuje krátká charakteristika programovacího prostředí RSLOGIX 5000 a softwaru ...
 • Monitorovací systém vodních toků s GSM komunikací 

  Pačinek, David
  Tato diplomová práce je věnována systému monitorování vodních toků za využití alternativního zdroje napájení a GSM komunikace. V práci je provedena rešerše týkající se možností měření veličin na vodních tocích, dále podrobná ...
 • OPC klient pro modelování regulace v systému COMES 

  Brzobohatý, Jan
  Vytvoření programu OPC klienta, který simuluje chování spojitého řízeného systému. Simulovaný spojitý systém je popsán diferenciální rovnicí. Numerické řešení diferenciální rovnice simuluje odezvu spojitého systému. OPC ...