Now showing items 1-20 of 34

 • Algoritmy pro rozpoznávání pojmenovaných entit 

  Winter, Luca
  Cieľom práce je zistiť, ktorý algoritmus je schopný najlepšie rozpoznávať pomenované entity v emailových správach. V teoretickej časti práce sú popísané existujúce nástroje v tejto oblasti. Praktická časť obsahuje návrh ...
 • Analýza lokálních struktur DNA 

  Kratochvíl, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci uživatelského rozhraní jako webové aplikace ve frameworku Vue.js pro analýzu lokálních struktur DNA. Lokální struktura se dá popsat jako alternativní struktura DNA, ...
 • Aplikace neuronových sítí 

  Macůrek, Miloslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou neuronových sítí, a to konkrétně jejich historií, charakteristikou, základními typy neuronových sítí a učících algoritmů a analýzou jejich aplikačního nasazení, demonstrované na ...
 • Automatic bird species recognition based on birds vocalization 

  Šťastný, Jiří; Munk, Michal; Juránek, Luboš (Springer Nature, 2018-12-14)
  This paper deals with a project of Automatic Bird Species Recognition Based on Bird Vocalization. Eighteen bird species of 6 different families were analyzed. At first, human factor cepstral coefficients representing the ...
 • G-quadruplexes in the Archaea Domain 

  Brázda, Václav; Luo, Yu; Bartas, Martin; Kaura, Patrik; Porubiaková, Otília; Šťastný, Jiří; Pečinka, Petr; Verga, Daniela; Da Cunha, Violette; S. Takahashi, Tomio; Forterre, Patrick; Myllykallio, Hannu; Fojta, Miroslav; Mergny, Jean-Louis (MDPI, 2020-09-21)
  The importance of unusual DNA structures in the regulation of basic cellular processes is an emerging field of research. Amongst local non-B DNA structures, G-quadruplexes (G4s) have gained in popularity during the last ...
 • G4Killer web application: a tool to design G-quadruplex mutations 

  Brázda, Václav; Kolomazník, Jan; Mergny, Jean-Louis; Šťastný, Jiří (2020-05-15)
  G-quadruplexes (G4) are important regulatory non-B DNA structures with therapeutic potential. A tool for rational design of mutations leading to decreased propensity for G4 formation should be useful in studying G4 functions. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šťastný, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy PREFA BRNO a.s. v letech 2005 až 2014. Hodnocení je prováděno metodami finanční analýzy, zdrojem informací jsou účetní výkazy analyzované firmy. Na základě ...
 • Implementace nástroje pro analýzu lokálních struktur DNA 

  Kaura, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci aplikace API wrapper, která pracuje nad výpočetním jádrem ibp bioinformatics. První polovina práce se zaměřuje na shrnutí základních znalostí z oblasti výzkumu DNA, ...
 • Implementace systému pro analýzu a optimalizaci obchodních systémů s využitím umělé inteligence 

  Staněk, Kamil
  Diplomová práce se zabývá realizací obchodní zakázky spočívající ve vytvoření systému rychlé analýzy a optimalizace vycházející z reálných obchodních dat měnových párů v programu MATLAB. V rámci zpracovávaného tématu je ...
 • Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů 

  Soukup, Jiří
  Práce se zabývá popisem základních metod pro problematiku rozpoznávání obličejů. Mezi popisované metody patří PCA, LDA, ICA, trasová transformace, technika shlukových grafů, genetické algoritmy a neuronové sítě. V praktické ...
 • Modelování a simulace robotických aplikací 

  Šťastný, Martin
  Cílem této diplomové práce je provést rešerši v oblasti Open Source softwaru pro simulaci autonomních robotů. V úvodu je provedena rešerše vybraných robotických simulátorů. V první části této práce je seznámení se s ...
 • Montáž skeletu administrativního objektu v Litoměřicích 

  Šmíd, Radim
  Předmětem této práce je řešení technologické etapy montáže skeletu administrativního objektu. Jedná se o budovu pro administrativní a kancelářskou činnost, situovanou v obci Litoměřice. Nosný systém objektu je tvořen ...
 • Návrh a implementace systému vytápění objektu 

  Kašpar, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací otopné a zavlažovací soustavy. Projekt byl vytvořen pro areál zahradnictví v Novém Městě na Moravě. Systém bude sloužit jako náhrada dosavadního nevyhovujícího řešení a ...
 • Návrh schématu zajištěného napájení jaderného bloku pro řešení projektových i nadprojektových havárií 

  Žák, Tomáš
  Tato diplomová práce si dává za cíl navržení evolučního schématu zajištěného napájení u jaderných elektráren s reaktory typu VVER 440 při projektových i nadprojektových haváriích. V úvodních kapitolách se tato práce zaměřuje ...
 • Návrh síťového prvku pomocí neuronové sítě 

  Pokorný, Petr
  Diplomová práce se zabývá řešením prioritního síťového přepínače, jehož model byl vytvořen v simulačním prostředí Matlab - Simulink. Úloha optimálního přepínání je řešena pomocí umělé neuronové Hopfieldovy sítě. Výsledkem ...
 • Optimalizace síťového přepínače pomocí neuronové sítě 

  Lýsek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řešením problému prioritního síťového přepínače, jehož model byl vytvořen v prostředí C++. Úloha optimálního přepínání je řešena pomocí několika umělých neuronových sítí, které jsou popsány, ...
 • Podnikatelský plán na založení kavárny 

  Zifčák, David
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu na založení kavárny, která se bude nacházet v nově vzniklém nákupním centru na Česko-rakouských hranicích v obci Hatě. V první části práce jsou zachycena teoretická ...
 • Poliklinika Chotěboř, příprava realizace stavby 

  Semerád, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace výstavby polyfunkčního domu v Chotěboři. Součástí projektu je technická zpráva, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh ...
 • Porovnání vlastností senzorového a bezsenzorového řízení 3 fázového BLDC motoru 

  Drápal, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na porovnání senzorového a bezsenzorového řízení 3fázového BLDC motoru. Tato práce byla sestavena a konzultována s odborníky z firmy Honeywell, spol. s r. o. a NXP Semiconductors ...
 • Použití strukturální metody pro rozpoznávání objektů 

  Valsa, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití strukturálních metod pro rozpoznávání objektů v obraze. Nejprve jsou popsány způsoby pro přípravu obrazu před samotným zpracováním. Vlastní jádro celé práce spočívá v kapitole ...