Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza stochastických procesů v elektronických součástkách 

  Vlčková, Irena
  V této bakalářské práci se zabývám šumem elektronických součástek, využití nedestruktivní analýzy ke zpracování elektronického šumu v polovodičových součástkách a měřením vzorků. Práce je rozdělena do tematických okruhů: ...
 • Diagnostická analýza hlasu 

  Sala, Pavel
  Cílem práce bylo vytvořit přehledovou studii informačních zdrojů zabývajících se diagnostickou analýzou hlasu. Dalším krokem bylo naprogramování vybraných metod pro odhad hlasivkových pulzů. Posledním krokem bylo vyhodnocení ...
 • Hlasové vypínání elektrických přístrojů 

  Rozsypálek, Lukáš
  Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o zpracování akustického signálu před samotným rozpoznáváním slov. Jsou zde popsány metody pro automatické rozpoznávání slov a získávání příznaků. Mezi tyto metody patří ...
 • Index srozumitelnosti řeči 

  Kostelník, Pavel
  Tato práce pojednává o určování srozumitelnosti řeči v prostředí s hlukem. K tomuto účelu jsou podrobně popsány dvě metody - artikulační index a index srozumitelnosti řeči podle příslušných norem. Důležitou součástí práce ...
 • Komunikační systémy založené na principu MB-OFDM 

  Škapa, Martin
  Cílem diplomové práce je popsat myšlenky principu MB-OFDM, který představuje možnost implementace principu OFDM do systémů s širokým spektrem. V diplomové práci jsou popsány a srovnány fyzické vrstvy dle standardů IEEE ...
 • Model detekce přizpůsobeným filtrem 

  Lehocký, Jiří
  Tato práce popisuje základní metody sledování spektra a jejich využití. Pozornost je věnována především detekci přizpůsobeným filtrem, metodě s vysokým ziskem zpracování v krátkém čase. V práci je prezentován vliv hlavních ...
 • Multimediální podpora předmětu BSIS 

  Pasečný, Jan
  Tato práce si dává za cíl vytvořit ucelenou podobu studijních materiálů, doplněných o názorné příklady, pro předmět Signály a soustavy. Úvodní část diplomové práce obsahuje charakteristiku vybraných skupin signálů: zvukové, ...
 • Návrh softwarových testů BSIS 

  Cibulka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem softwarových testů v jazyce PHP pro předmět bakalářského studia Signály a soustavy (BSIS). Součástí návrhu je i příprava samotných testových otázek. První část práce se zabývá základním popisem ...
 • Prezentace vybraných témat BSIS v prostředí PPT 

  Havlín, Radomil
  Bakalářská práce se zabývá tématy předmětu BSIS, které lze prezentovat pomocí multimediálních a animačních technik v prezentaci. V úvodu jsou uvedena tato témata a jednotlivé metody jejich zpracování. Ve většině případů ...
 • Stanovení charakteristik cyklostacionárního detektoru signálu OFDM. 

  Lehocký, Jiří
  Diplomová práce spadá do oblasti kognitivních rádiových sítí. Tyto sítě jsou schopny využívat kmitočtové spektrum efektivněji než současné radiokomunikační sítě, přičemž jednoznačnou předností je možnost koexistence ...
 • Tvorba a zpracování signálové databáze 

  Glett, Jiří
  Práce stručně seznamuje s historií a vznikem databází celkově. Rozebírá metodiku strukturování, třídění a účel použití. Práce se dále zabývá konkrétními databázovými softwary určenými přímo ke zpracování audio signálů. ...
 • Ukázkový systém na rozpoznávání mluvčích 

  Šústek, Martin
  Ve své diplomové práci se věnuje problému rozpoznávání mluvčích. V textu je popsána základní teorie k tomuto tématu, návrh a realizace systému pro rozpoznávání tří mluvčích. V teorii se zabývám výpočtem parametrů pro ...
 • Výskyt a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí 

  Renza, Pavel
  Práce pojednává o vlivech a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí a o vlivu těchto signálů na psychiku a fyziologii člověka. Zabývá se vznikem těchto audiosignálů a ochranou před škodlivým působením. Práce ...
 • Zpracování biosignálů na PC 

  Románek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním biosignálů na počítači. V této práci jsou uvedeny základní typy biologických signálů jejich způsob snímání a dále vstup do počítače. Jsou zde vybrány příklady dostupných snímačů ...
 • Zpracování řečových signálů ve spektrální oblasti 

  Pavlíček, Tomáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení s formanty, metodami zpracování řečových signálů ve spektrální oblasti a vytvoření autonomního programu na určování formantů. V první části je pozornost věnována definici formantu, ...