Now showing items 1-20 of 42

 • Elektrické indukční pece ve slévárnách 

  Bruštík, Josef
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření odborné rešerše na téma Elektrické indukční pece ve slévárnách a seznámit se blíže s touto problematikou. Stručně bylo popsáno rozdělení pecí, způsoby tavení na jednotlivých typech ...
 • Historický vývoj postupů výroby oceli od středověku 

  Závodná, Marie
  Práce byla zpracována v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie při Fakultě strojního inženýrství v Brně. Téma bylo vypracováno na základě literatury a přístupných serverů, které se zabývají lineárním ...
 • Historický vývoj postupů výroby oceli ve 20. století 

  Vácha, Pavel
  V úvodní části práce je věnována pozornost charakteristice železa a oceli, výrobě surového železa a výrobě oceli. Dále následuje kapitola zaměřená na popis postupů výroby oceli v období průmyslové revoluce. Navazuje část ...
 • Historie výroby oceli 

  Pešek, Jakub
  Cílem této práce je vystihnout historický vývoj technologie zpracování ţeleza a oceli od úplného počátku aţ do přibliţně 60. let minulého století. Obeznámit čtenáře se základními surovinami, které jsou potřebné pro výrobu ...
 • Historie výroby oceli 

  Kosmák, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá historií výroby oceli jako materiálu používanému k výrobě chladných zbraní. V úvodu popisuje stručnou historii výroby oceli. Následující část pojednává o technologii výroby surového železa ...
 • Historie výroby oceli 

  Houzar, David
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující historii výroby oceli se zaměřením na období od 50. let 20. století po současnost. Stručně byla popsána dávná historie výroby železa a oceli. Dále se práce zabývá rozdělením, ...
 • Historie výroby slitin železa na Českomoravské vysočině 

  Kolníková, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá historií výroby oceli se zaměřením na region Českomoravské vysočiny v období 14. – 19. století. V úvodu práce je uveden přehled chemických a fyzikálních reakcí probíhajících při výrobě oceli. ...
 • Historie výroby slitin železa ve slévárně ŽĎAS, a. s. 

  Nejedlý, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje novověkou historii výroby oceli na Ţďársku a historii metalurgicko-strojírenského podniku ŢĎAS, a.s. Práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou část výroby oceli na elektrických ...
 • Moderní materiály a technologie pro výrobu zařízení určených k práci v korozivním prostředí 

  Kollár, Pavel
  Tato práce je zaměřená na korozivzdorné oceli, které dnes představují velice zajímavý segment metalurgické výroby jak pro konstruktéry, tak i pro technology. Tato oblast metalurgie se současně stále vyvíjí a pro použití ...
 • Oduhličení austenitických ocelí a jeho vliv na vlastnosti materiálu 

  Vítek, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým studiem oduhličení taveniny austenitických ocelí. Matematický model analyzující numerické výpočty byl srovnán s experimentálními tavbami. Výsledky byly diskutovány s ohledem na ...
 • Optimalizace použití chladítek u výroby masivních odlitků 

  Rybička, Petr
  Diplomová práce se zabývá optimalizací použití chladítek u výroby masivních odlitků. První část zpracovává přehled o chladítkách ve slévárenské praxi. Druhá část popisuje tepelné procesy v soustavě odlitek-chladítko-forma. ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Malý, Václav
  Práce se v první části zabývá častými vadami těžkých ocelových odlitků. Na velmi těžkých odlitcích nosných kruhů cementářských pecí byly provedeny experimenty s cílem snížit spotřebu tekutého kovu a zvýšit vnitřní jakost ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Jankůj, Josef
  Práce se zabývá výskytem prasklin a trhlin u masivních ocelových odlitků, vyráběných ve slévárně ŽĎAS a.s., které vznikají v odlitcích při odstranění nálitku. U experimentálních vzorků je zkoumán vliv závěrečné dezoxidace ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Pernica, Vítězslav
  Práce se zabývá metodikou výzkumu příčin vad u ocelových odlitků vyrobených ve slévárně DSB EURO s.r.o. Cílem bylo optimalizovat výrobní parametry tak, aby se snížil výskyt povrchových vad na odlitcích. V první fázi byly ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Procházka, Zdeněk
  Diplomová práce byla řešena v rámci projektu FR-TI1/070 „Optimalizace výroby těžkých odlitků“ ve spolupráci se slévárnou ŽĎAS a.s. Práce je zaměřena na hodnocení výskytu lasturového lomu ve vzorcích odebraných ze zkušebních ...
 • Progresivní antikorozní kovové materiály 

  Bombera, Mojmír
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí. V úvodu popisuje historii oceli a jeden z největších problémů oceli, korozi. V následující části je uveden přehled základních typů korozivzdorných ocelí, ...
 • PROGRESIVNÍ VÝROBNÍ POSTUPY A MODELOVÁNÍ STRUKTUR A VLASTNOSTÍ LITIN S KULIČKOVÝM GRAFITEM 

  Musilová, Iveta
  Práce se zabývá posouzením vazeb mezi progresivními technologickými postupy výroby litin s kuličkovým grafitem a jejich strukturními vlastnostmi. Hlavním cílem práce je objasnění příčinných souvislostí mezi parametry ...
 • Převedení výroby litiny z kuplovny na indukční pec 

  Sedláková, Jitka
  Předmětem této práce je ověřit možnost řízení pevnosti litiny pomoci obsahu zbytkového hořčíku a metodicky zjistit, zda je možné tuto technologii použít v provozu slévárny. Dále je předmětem zjistit ekonomickou stránku ...
 • Příčiny vzniku bodlin v litině s kuličkovým grafitem 

  Opačitý, Radim
  Cílem této diplomové práce bylo analyzovat vznik vad v zadaném odlitku z tvárné litiny EN – GJS - 600 – 3 vyráběném litím do pískové bentonitové formy, která je formována střásáním s dolisováním a následně nalézt řešení k ...
 • Reoxidační pochody v ocelích 

  Kotásek, Petr
  Práce se zabývá vývojem a ověřením metodiky sběru dat, která je následně použita při výzkumu reoxidačních pochodů v ocelových odlitcích. K posouzení míry reoxidace byla měřena aktivita kyslíku v peci, pánvi a ve formě. ...