Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza a vyhodnocení povolování staveb dle stavebního zákona 

  Valíková, Aneta
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby povolování staveb podle stavebního zákona. V první části jsou vymezeny základní související pojmy. Druhá část se věnuje procesu povolování z hlediska životního cyklu stavebního díla. ...
 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona 

  Seman, Jan
  Diplomová práce se zaobírá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona v lokalitě obce Pozořice. V teoretické části jsou charakterizovány formy územních rozhodnutí s jejich podrobným členěním. V části ...
 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona 

  Nenál, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona. V teoretické části je charakterizován stavební zákon, formy územních rozhodnutí s jejich podrobným členěním, obecné požadavky na ...
 • Analýza vývoje výstavby a dalších vlivů na ceny rezidenčních nemovitostí v konkrétní lokalitě 

  Šestáková, Romana
  Postupná výstavba v jednotlivých částech města má své charakteristické vlastnosti. Každé období přináší rozdílné obecné požadavky na výstavbu na základě životního stylu a potřeb obyvatel v dané době. Tato rozdílnost výstavby, ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna 

  Nováková, Hana
  Diplomová práce popisuje základní faktory, které ovlivňují trh s pronájmem nemovitostí. Dále je součástí práce průzkum trhu ve dvou odlišných lokalitách města Brna. Výsledkem průzkumu je zjištění výše obvyklého nájemného. ...
 • Nájemné bytu v Pardubicích a faktory, které je ovlivňují 

  Rohlíková, Věra
  Diplomová práce celkově popisuje a mapuje trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Pardubice a je tvořena textovou a grafickou částí. Nejprve uvádí obecný pohled na nájemní bydlení a poté porovnává výši obvyklého ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Hradci Králové a v Brně. 

  Lebrušková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návratností investice vložené do novostavby bytového domu. Stejný objekt bude zasazen v Hradci Králové a v Brně. V první řadě zjistíme výši investice vložené do novostavby bytového domu a ...
 • Oceňování nemovitých kulturních památek podle oceňovacích předpisů 

  Vaculová, Lucia
  Cílem mé diplomové práce je vysvětlit pojmy, které souvisí s kulturními památkami, ukázat způsoby oceňování nemovitých kulturních památek podle oceňovacích předpisů a u vybraných staveb zpracovat, jak se jejich prohlášení ...
 • Podnikatelský plán na pořádání letního tábora pro děti 

  Holánek, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání letního tábora pro děti. Zaměřuje se na analýzu konkurenčního prostředí, na sestavení marketingového mixu, kalkulace a rozpočtu. Tato práce obsahuje ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků 

  Slavík, Jan
  Tato diplomová práce popisuje metodologický základ pro ocenění nemovitých věcí. Provedená případová studie prezentuje ocenění vybraného pozemku v katastrálním území Podolí u Brna, obec Podolí a stanovení ceny zjištěné a ...
 • Právní úprava vyvlastnění pro výstavbu dopravní infrastruktury 

  Šestáková, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou vyvlastnění pro výstavbu dopravní infrastruktury. V první části jsou vymezeny základní související pojmy, jako je např. vlastnictví, pozemek, stavba, veřejně prospěšná stavba, ...
 • Územní plánování v praxi v obci Knínice u Boskovic 

  Hrouzová, Žaneta
  Předmětem diplomové práce je analýza problematiky územního plánování v praxi u obcí s vazbou na jejich rozvojové možnosti. Práce obsahuje rozbor problematiky a procesu územního plánování dle právních norem České republiky, ...
 • Vybrané činnosti ve výstavbě 

  Šubrtová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá specifikací Vybraných činností ve výstavbě, kde jsou vysvětleny pojmy, které souvisí s touto základní právní úpravou. Jsou zde uvedeny povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob v průběhu ...
 • Vymáhání pohledávek 

  Šestáková, Romana
  Hlavním tématem bakalářské práce je vymáhání pohledávek, způsoby vymáhání pohledávek a nástroje k vymáhání pohledávek. Součástí práce je taktéž vymezení pojmů, jako je například výkon rozhodnutí, exekuční řízení, pohledávka, ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí ve Žďáru nad Sázavou 

  Zdražilová, Lucie
  Hlavním úkolem této diplomové práce je popsat vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Žďár nad Sázavou. V první části práce je popisována historie lokality až po současnost. V druhé části je pak vývoj výstavby ...
 • Znalecká činnost při vyvlastňovacím řízení 

  Veselá, Kateřina
  Předkládaná diplomová práce pojednává o znalecké činnosti vykonávané v souvislosti s vyvlastňovacím řízením. Práce je rozčleněna do tří základních celků, přičemž každý z nich je specificky i obsahově zaměřen. Nejprve jsou ...
 • Znalecká činnost při vyvlastňovacím řízení 

  Hanák, Michal
  Tématem této práce je znalecká činnost při vyvlastňovacím řízení. V první části této práce se zaměřím obecně na vyvlastnění a na pojmy, které jsou s tímto institutem spojeny. Budu se také zabývat účelem vyvlastnění a zákony, ...
 • Ženy ve vedoucích pozicích a možnosti slaďování práce a soukromého života 

  Šestáková, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou žen ve vedoucích pozicích a možnostmi slaďování práce a soukromého života. Práce se v teoretické rovině zaobírá problematikou genderu se zaměřením na ženy v manažerských pozicích. ...