Now showing items 1-18 of 18

 • Combined aeration and mixing system and its use in practice 

  Singrová, Veronika; Ševčík, Jan (IOP Publishing, 2020-02-07)
  The article deals with combined systems, which are mainly used in wastewater treatment plants for the purpose of aeration and mixing. These systems are mainly installed in activation reactors, but their use is also possible, ...
 • Energetické využití čistírenských kalů a produktů mikrovlnné pyrolýzy 

  Šimek, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na energetické využití čistírenských kalů před a po procesu mikrovlnné pyrolýzy. První část práce se zabývá problematikou kalového hospodářství, nakládání s čistírenskými kaly a jejich následnému ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Zouhar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání finanční situace společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. V závislosti na datech získaných finanční analýzou obsahuje návrhy na optimalizaci daných finančních ukazatelů a také na ...
 • Lepené hybridní spoje v automobilovém průmyslu 

  Ševčík, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá lepenými hybridními spoji, které se používají při spojování dílů moderních karoserií. Práce nejprve obecně popisuje postup výroby celé karoserie od stříhání polotovarů až po její ...
 • Monolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využití 

  Ševčík, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá monolitními frézovacími nástroji ze slinutého karbidu, na jejichž povrch je nanášena tenká vrstva povlaku. Práce nejprve obecně popisuje metodu frézování, základní rozdělení frézovacích ...
 • Nápravy osobních a závodních automobilů 

  Ševčík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání různých typů náprav s důrazem na změnu geometrie během propružení.Ve studentské verzi Autodesk Inventor Professional byly vytvořeny modely náprav a virtuálního testovacího polygonu. ...
 • Návrh a výroba ohýbacího přípravku 

  Ševčík, Jan
  Práce se zabývá návrhem a výrobou ohýbacího přípravku. Obsahuje porovnání se současnými ohýbacími přípravky na trhu a odůvodnění výroby daného typu. Dále je v práci obsažen návrh konstrukce jednotlivých dílů se zvolením a ...
 • Návrh řízení logistiky opatřování ve výrobní společnosti 

  Zouhar, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání logistických procesů ve vybrané společnosti, kterou je ITAB Shop Concept CZ, a.s. Na základě provedených analýz současného stavu jsou zpracovány návrhy na možná zlepšení těchto procesů ...
 • Návrh stavitelného stabilizátoru přední nápravy vozu Formule student 

  Ševčík, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukci stabilizátoru vozu Formule Student Dragon II vznikajícího na FSI. Práce navazuje na konstrukční návrh stabilizátoru vozu Dragon I Jana Krasuly. Úkolem této práce je analyzovat ...
 • Optimalizace elekronického obchodu firmy GAME LAND s.r.o. 

  Smrž, Marek
  Bakalářská práce popisuje a hodnotí elektronický obchod středně velké firmy, která se zabývá informačními technologiemi. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a obsahuje jedenáct obrázků. První část je věnována popisu ...
 • Polyfunkční komplex - Houbalova - stavebně technologický projekt 

  Ševčík, Jan
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu poly-funkčního komplexu se zaměřením na provedení hrubé stavby. Hrubá stavba je řešena železobetonovým skeletem v kombinaci se zdivem. Bude vypracován ...
 • Studium mechanizmu a kinetiky koordinační polymerace hexa-1,5-dienu katalyzované fenoxyiminovým komplexem titanu a MAO 

  Ševčík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá studiem polymerace hexa-1,5-dienu katalyzované fenoxyiminovým komplexem titanu (FI Ti) a methylaluminoxanem (MAO) jako kokatalyzátorem. Byl studován vliv koncentrace monomeru, polymerační ...
 • Studium populace bakterií pomocí metod obrazové analýzy 

  Ševčík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na sledování a uplatnění metod obrazové analýzy na bakteriích druhu Bacillus megaterium a Cupriavidus necator. V úvodu práce jsou popsány obecné znalosti o bakteriích, mikroskopických metodách ...
 • Technologie znovuvyužití odpadních vod v místě potřeby 

  Podhrázský, Martin
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití potenciálu odpadních vod tekoucích v kanalizačních potrubích. Cílem je představit poznatky o technologiích a zkušenostech v oblasti dodávky recyklované užitkové vody a získávání ...
 • TITANIUM - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Ševčík, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je řešení železobetonové monolitické části hrubé horní stavby a to především návrh technologického postupu pro realizaci nosné konstrukce budovy. V technologických předpisech bude zpracován ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Machačová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování a oceňování zásob a legislativním základům ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Ševčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Jedná se o bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v hotelu 

  Ševčík, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v budově hotelu. Jedná se o hotel se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace šedé ...