Now showing items 1-19 of 19

 • 3D závodní hra pro platformu Android 

  Ševčík, Martin
  Táto diplomová práce se zabývá možnostmi využití open source 3D herního enginu Java Monkey Engine (jME) při vývoji aplikací pro platformu Android. Obsahuje teoretické poznatky k architektuře jMonkey Engine a platformě ...
 • Analýza ztráty integrity uskladňovací nádrže pomocí MKP 

  Ševčík, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na výpočtové modelování kritického zatížení podtlakem a přetlakem opravené nádrže. Do této nádrže při čištění produktovodu vnikla směs plynu, která způsobila ztrátu integrity spoje mezi ...
 • Bezdrátová senzorová síť 

  Ševčík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovou technologií ZigBee a návrhem jed-noduché senzorové sítě na jejím principu. Síť je navrhnuta na menší byt. Jako teplotní čidlo je použito teploměru DS1631. Komunikaci koordinátoru ...
 • Elektrozapojení a řízení hydraulického lisu s topnými deskami 

  Ševčík, Martin
  Obsahem práce je elektrozapojení a řízení hydraulického lisu s topnými deskami. V práci je provedena specifikace řídicího systému a specifikace softwaru pro daný typ lisu. Dále je v práci proveden návrh řešení regulace ...
 • Lomové chování svařovaných polyolefinových trubek 

  Mikula, Jakub
  Cílem této diplomové práce je řešit problematiku poškozování svařovaných polyolefinových potrubí. Prezentovaná práce je zaměřena na numerické modelování kvazi-křehkého porušování, které je přímým důsledkem šíření creepové ...
 • Modelování a implementace řídicího algoritmu 3D tiskárny 

  Ševčík, Martin
  Obsahem práce je modelování a implementace CNC řídícího algoritmu. V diplomové práci byl proveden popis problematiky řízení počítačem řízených strojů, rešerše interpolačních algoritmů pro řízení CNC strojů, namodelování ...
 • Modelování a implementace řídicího algoritmu 3D tiskárny 

  Ševčík, Martin
  Obsahem práce je modelování a implementace CNC řídícího algoritmu. V diplomové práci byl proveden popis problematiky řízení počítačem řízených strojů, rešerše interpolačních algoritmů pro řízení CNC strojů, namodelování ...
 • Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS (Human Visual System), který lze využít pro hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Byly popsány výpočty třech vybraných JND ...
 • Možnosti realizace pohonu těžkých sklápěčů 

  Ševčík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou způsobu pohonu sklápěcích zařízení, určených ke sklápění kusů o velkém objemu a hmotnosti (řádově jednotky až desítky tun). Kromě souboru základních teoretických poznatků s ...
 • Možnosti určování vybraných lomových parametrů v rámci LELM 

  Zouhar, Petr
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi určování vybraných lomových parametrů v rámci lineárně elastické lomové mechaniky (LELM). Cílem této práce je kvantifikace přesnosti jednotlivých metod určování lomových ...
 • Numerické modelování chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí 

  Máša, Bohuslav
  Diplomová práce se zabývá stanovením makroskopického chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí zatíženého tahem. Hlavním cílem práce je určení mechanických vlastností kompozitu při tahovém zatížení za ...
 • Numerické modelování šíření trhlin v rámci platnosti LELM. 

  Mikula, Jakub
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá numerickým modelovaním šírenia únavových trhlín v obecnom rovinnom telese. Pre odhad smeru šírenia únavovej trhliny a zber dát bolo vytvorené užívateľské makro v programovacom jazyku ...
 • Porovnání volně šiřitelných softwarů pro výpočet zbytkové únavové životnosti těles 

  Hanáček, Jan
  V první části této bakalářské práce je pojednáváno o lineárně elastické lomové mechanice, zejména o napjatosti v tělese s trhlinou a o součiniteli intenzity napětí. Dále jsou uvedeny růstové zákony únavové trhliny a jsou ...
 • Vliv geometrie vzorku na úroveň zavíracího napětí před čelem únavové trhliny 

  Šebík, Marek
  Tato práce se zabývá šířením únavové trhliny, především pak zkoumá zavírání únavové trhliny způsobené plasticitou. Vliv geometrie vzorku na úroveň zavírání únavové trhliny hodnotí posouzením a srovnáním otevíracích a ...
 • Vliv volného povrchu tělesa a gradientní změny materiálových vlastností na chování trhliny 

  Ševčík, Martin
  Tato disertační práce vznikla pod vedením školitele doc. Ing. Luboše Náhlíka, Ph.D. a pod dohledem školitele specialisty doc. Ing. Pavla Hutaře, Ph.D. Tématem předkládané práce je studium vlivu volného povrchu tělesa a ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu na kapitálových trzích 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia prostriedkov umelej inteligencie pre podporu rozhodovania na kapitálových trhoch. Obsahuje teoretické poznatky technickej, fundamentálnej a psychologickej analýzy a ...
 • Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů čelního soukolí pomocí MKP 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním ozubení pomocí MKP. Byla sestavena metodika kontrolního výpočtu ozubených kol, které nelze kontrolovat pouze pomocí normy ČSN 01 4686. Byla provedena analýza vlivu blízkosti ...
 • Výpočtové řešení deformace a napjatosti prvků tlakových nádob 

  Ševčík, Martin
  Předložená bakalářská práce se zabývá tlakovými nádobami z hlediska jejich vymezení a kategorizace. V navazující části je provedeno posouzení jednotlivých typů tlakových nádob z hlediska jejich využití v technické praxi, ...
 • Závodní hra ve 3D 

  Ševčík, Martin
  Táto bakalářská práce se zabývá problematikou řešení interakce Java Monkey Engine (jME) a modelů vytvořených v programu Autodesk 3D Studio Max. Obsahuje teoreticky základ k architektuře jMonkey Engine a herní knižnici ...