Now showing items 1-6 of 6

 • Effect of Quench Environment on the Conversion Coatings on Magnesium Alloy AZ91 

  Ševčíková, Barbora; Fintová, Stanislava; Wasserbauer, Jaromír; Tkacz, Jakub (Mendel University Press, 2018-02-28)
  The aim of the study is to achieve fine microstructure of AZ91, due to the optimized heat treatment processes, which can be easily coated with a normal conversion process as phosphating. Determination of the influence of ...
 • Fosfátové konverzní povlaky 

  Ševčíková, Barbora
  Předmětem diplomové práce je studium vlivu struktury fosfátového povlaku na mechanické vlastnosti šroubového spojení. Teoretická část se zabývá popisem konvenčního procesu fosfátování a je následována rozborem současných ...
 • Koroze neželezných kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předkládaná dizertační práce se blíže zabývá korozní odolností neželezných kovů. Ke komplexnímu poznání možností zvýšení korozní odolnosti je třeba pochopení jednotlivých vlivů působících na korozní systém vzorku a jeho ...
 • Model elektronického obchodu firmy 

  Ševčíková, Barbora
  Bakalářská práce charakterizuje a analyzuje firmu Nexx, spol.s. r. o. Obsahuje návrh řešení problémů, vyplívajících z analýzy, vedoucí ke zlepšení budoucího postavení firmy Nexx na trhu s HW. Realizace návrhu e-shopu povede ...
 • Návrh komunikační strategie 

  Ševčíková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti NEXX s.r.o. v oblasti komunikace a jejího působení na společnost a zákazníky. Teoretická část se zaměřuje na nejnovější poznatky v dané problematice, současné ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je zkoumání reaktivity a koroze materiálů, jmenovitě hořčíkových slitin. V teoretické části jsou stručně shrnuty dosavadní poznatky oboru koroze kovů se zaměřením na hořčíkové slitiny a uvedena ...