Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza konzolového vyložení administrativní budovy 

  Gric, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou dodatečně předpjatého železobetonového nosníku, jež je součástí vyložené části konstrukce administrativního objektu. Předmětem analýzy je zhodnocení chování konstrukce v čase a stanovení ...
 • Biologická vyhnívací linka 

  Hurčík, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce nádrže ČOV a vypracováním výkresové dokumentace. Řeší hlavní části nosné konstrukce: základové desky, stěny a stropní desky. Řeší mezní stavy únosnosti a ...
 • Bytový dům na ul. Vinohrady 

  Dvořák, Vít
  Diplomová práce je zaměřena na návrh monolitických železobetonových konstrukcí bytového domu. Obsahem práce je návrh dvou stropních desek, schodiště, podporujících sloupů, stěn, průvlaku a pilotového založení. Práce obsahuje ...
 • Čistička odpadních vod 

  Stará, Anna
  Tématem diplomové práce je posouzení navržené čističky odpadních vod. Práce se zabývá návrhem vyztužení nádrže. Průměr nádrže je 17,8m a hloubka je 6,2m.
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Kustyánová, Orsolya
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí monolitické železobetonové nádrže v areálu čistírny odpadních vod v obci Vrbice. Součástí práce jsou technická zpráva, průvodní zpráva ke statickému výpočtu, ...
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Čožík, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením monolitické ŽB konstrukce nádrže ČOV dle platných norem a vypracováním výkresové dokumentace. Nádrž je rozdělena na jednotlivé řešené části: základovou desku, stěny a stropní ...
 • Monolitická železobetonová nádrž 

  Kollárik, Adrián
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a ...
 • Návrh informačního systému 

  Šiška, Radek
  Obsahem této bakalářské práce je analýza současného informačního systému a na základě této analýzy navržení nového informačního systému pro společnost Miklík.eu, která působí v oblasti prodeje kancelářských potřeb, papíru, ...
 • Návrh informačního systému 

  Šiška, Radek
  Cílem této diplomové práce je návrh informačního systému pro společnost Raab Computer, s.r.o. Informační systém se bude zabývat správou zakázek pro oddělení slaboproudých elektromontáží. Nejprve se zaměřím na teoretická ...
 • Nosná konstrukce horského hotelu 

  Kudličková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce horského hotelu půdorysného tvaru L. Horský hotel má být realizován v obci Vernířovice v okresu Šumperk. Navrhovaná konstrukce je tvořena 4. nadzemními podlažími. V 1.NP ...
 • Nosná konstrukce polyfunkčního domu 

  Martínek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce polyfunkčního domu. Hlavními nosnými prvky ve svislém směru jsou monolitické železobetonové stěny a hlavní nosné prvky ve vodorovném směru jsou monolitické železobetonové ...
 • Nosná konstrukce polyfunkčního domu v Brně 

  Strnad, Stanislav
  Předmětem této diplomové práce je návrh nosných konstrukcí polyfunkčního domu v Brně. Tento bytový dům má 4 nadzemní podlaží. Hlavní nosné konstrukce jsou řešeny pomocí betonových stropů, sloupů a průvlaků v prvním a druhém ...
 • Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu 

  Vařecha, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení dvou variant nádrží pro ČOV. Pro porovnání byla navržena nádrž ze železobetonu a nádrž z předpjatého betonu. Součástí práce je průvodní zpráva ke statickému výpočtu a technická ...
 • Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu 

  Matuška, Vojtěch
  Diplomová práce řeší návrh a porovnání variant monolitické nádrže čistírny odpadních vod ze železobetonu a z předpjatého betonu. Nádrž je obdélníkového půdorysu, podélně dělená na dvě komory. Nádrž není zastřešená a je ...
 • Sdružený objekt ČOV 

  Holoubek, Jan
  Diplomová práce řeší návrh a statické posouzení nosných konstrukcí hlavní podzemní železobetonové nádrže sdruženého objektu ČOV v obci Kořenec. Nádrž má rozměry 9,5 x 9,5 m a je vnitřními stěnami rozdělena na čtyři dílčí ...
 • Statické zajištění barokního kostela 

  Kadlec, Jaroslav
  Diplomová práce řeší statické zajištění barokního kostela sv. Jakuba v Městečku Trnávce. Kostel byl postaven roku 1752 v barokním slohu na místě původního románského kostela. Jedná se o zděný jednolodní objekt o půdorysných ...
 • Statické zajištění kostela 

  Jelínek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá řešením statického zajištění kaple v Medlicích. Kaple je jednolodní, gotického slohu. Půdorysné rozměry kaple jsou 8x14 m. Součástí kaple je věž 20 m vysoká o půdorysných rozměrech 2,6x2,6 m. Kaple ...
 • Statické zajištění kostela v Ludslavicích 

  Kovalíková, Mária
  Tato diplomová práce zpracovává návrh statického zajištění kostela horizontálním předepnutím, a to zejména v úrovni základů a stěn. Dále byl proveden návrh zvýšení tuhosti věže novou železobetonovou deskou a dalším předpjetím. ...
 • Statické zajištění zámku v obci Drnovice 

  Caloň, Radim
  Cílem této práce je vypracování návrhu statického zajištění drnovického zámku. Tento zámek (dnes obecní úřad a restaurace) je porušen svislými trhlinami, u nichž výrazně převažuje vodorovný vektor posunutí. Z tohoto hlediska ...
 • Železobetonová monolitická nádrž 

  Renczes, Gábor
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže v areáli čistiarne odpadových vôd. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický ...