Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza povrchů pevných látek pomocí fotoelektronů - počítačové řízení experimentů 

  Polčák, Josef
  Dizertační práce se zabývá metodami pro výzkum povrchů pevných látek za použití fotoelektronů emitovaných rentgenovým zářením. Jedná se o metody rentgenové fotolektronové spektroskopie - XPS, úhlově závislé XPS - ARXPS a ...
 • Aplikace fokusovaného iontového a elektronového svazku v nanotechnologiích 

  Šamořil, Tomáš
  Systémy pracující současně s fokusovanými elektronovými a iontovými svazky jsou v dnešní době velmi důležitými nástroji v oblasti mikro- a nanotechnologií. Kromě zobrazování a analýzy vzorků je lze rovněž využít k litografii, ...
 • Application of Scanning Probe Microscopy for the Study of Ultrathin Films and Nanostructures 

  Neuman, Jan
  Dizertační práce je obecně zaměřena na problematiku mikroskopie atomárních sil (AFM), a to jak vývoje částí těchto mikroskopů, tak i jejich obecnému využití v oblasti výzkumu povrchů, ultratenkých vrstev a nanostruktur. ...
 • Catalyst–substrate interaction and growth delay in vapor–liquid–solid nanowire growth 

  Kolíbal, Miroslav; Pejchal, Tomáš; Musálek, Tomáš; Šikola, Tomáš (IOP Publishing, 2018-03-26)
  Understanding of the initial stage of nanowire growth on a bulk substrate is crucial for the rational design of nanowire building blocks in future electronic and optoelectronic devices. Here, we provide in situ scanning ...
 • Comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography 

  Horák, Michal; Bukvišová, Kristýna; Švarc, Vojtěch; Jaskowiec, Jiří; Křápek, Vlastimil; Šikola, Tomáš (Springer Nature, 2018-06-25)
  We present a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam lithography and direct focused ion beam milling. We have investigated optical and structural properties and chemical composition of gold ...
 • Current Induced Magnetization Dynamics in Nanostructures 

  Uhlíř, Vojtěch
  Předkládaná dizertační práce pojednává o problematice pohybu doménových stěn (DS) vyvolaného spinově polarizovaným proudem v magnetických nanodrátech na bázi spinového ventilu NiFe/Cu/Co. Jedná se o tzv. efekt přenosu ...
 • Depozice a analýza tenkých vrstev DLC 

  Rudolf, Miroslav
  Diplomová práce nastiňuje problémy spojené s výrobou a analýzou tenkých vrstev DLC:H. Tyto vrstvy jsou ve středu zájmu mnoha vědeckých pracovníků již po několik desetiletí. V současné době existuje mnoho technik pro přípravu ...
 • Grafenový fotodetektor využívající plazmonických efektů 

  Horáček, Matěj
  Tato práce se zabývá vývojem nového hybridního zařízení pro fotodetekci, jehož princip se opírá o dvě velmi významné a aktuální oblasti současného vědeckého výzkumu – grafen a plazmonika. Vlastní odezva grafenu na dopadající ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Limits of Babinet’s principle for solid and hollow plasmonic antennas 

  Horák, Michal; Křápek, Vlastimil; Hrtoň, Martin; Konečná, Andrea; Ligmajer, Filip; Stöger-Pollach, Michael; Šamořil, Tomáš; Paták, Aleš; Édes, Zoltán; Metelka, Ondřej; Babocký, Jiří; Šikola, Tomáš (Springer Nature, 2019-12-01)
  We present an experimental and theoretical study of Babinet’s principle of complementarity in plasmonics.We have used spatially-resolved electron energy loss spectroscopy and cathodoluminescence to investigate electromagnetic ...
 • Lokalizované plazmonové rezonance a fotoluminiscence 

  Édes, Zoltán
  Bakalářská práce se zabývá lokalizovanými povrchovými plazmony a jejich využití k zesílení fotoluminiscence v materiálu.
 • Lokalizované povrchové plazmony: principy a aplikace 

  Kvapil, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá plasmonickými nanostrukturami pro viditelnou, případně blízkou infračervenou, oblast elektromagnetického spektra. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy nutné k popisu vlastností plasmonických ...
 • Metody SPM založené na sondách vyrobených z křemenného rezonátoru 

  Wertheimer, Pavel
  Dizertační práce je zaměřena na vývoj systémů mikroskopů s rastrující sondou, zejména na vývoj a implementaci technologie sond založených na křemenných rezonátorech. Sondy založené na křemenných rezonátorech mají v porovnání ...
 • Měření rezonančních vlastností plazmonických nanostruktur v transmisním a reflexním režimu spektroskopie dalekých polí 

  Klement, Robert
  Optická spektroskopie v dalekém poli umožňuje měření lokalizovaných plazmonických rezonancí na kovových nanostrukturách různých tvarů a velikostí při jejich osvětlení spojitým světlem. Při použití mikroskopie v temném poli ...
 • Nanofotonika 

  Dvořák, Petr
  Tato disertační práce se zabývá experimentálním výzkumem interference povrchových plazmonových polaritonů (SPP) pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli (SNOM). V první kapitole je vytvořen teoretický základ ...
 • Ostwaldovo zrání – teoretický popis a simulace. 

  Čechal, Tomáš
  Tato práce se zabývá popisem Ostwaldova zrání trojrozměrných ostrůvků deponovaných na rovinných površích. V první kapitole jsou představeny dvě teorie Ostwaldova zrání: LSW teorie založená na aproximaci středního pole a ...
 • Plasmonic Antennas 

  Kvapil, Michal
  Tato disertační práce pojednává o plazmonických anténách. Rezonanční vlastnosti plazmonických antén jsou studovány teoreticky i experimentálně. Teoretické výpočty jsou prováděny v programu Lumerical FDTD Solutions užitím ...
 • Plazmonické rezonanční antény 

  Břínek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývala plazmonickými anténami pro infračervenou oblast spektra elektromagnetického záření. K hledání zesílení pole bylo použito FDTD (Finite-Difference Time-Domain Method) simulací. Podle očekávání, ...
 • Pokročilé plazmonické materiály pro metapovrchy a fotochemii 

  Ligmajer, Filip
  Plazmonika, tedy vědní obor zabývající se interakcí světla s kovovými materiály, nabízí ve spojení s nanotechnologiemi nezvyklé možnosti, jak světlo ovládat a využívat. Výsledkem tohoto spojení může být například zaostřování ...
 • Povrchové plazmonové rezonance na koloidních nanočásticích 

  Beránek, Jiří
  Předkládaná diplomová práce se zabývá lokalizovanými povrchovými plazmony (LSP) na koloidních nanočásticích. Byla provedena experimentální měření a teoretické simulace odezvy nanočástic v dalekém poli způsobené těmito ...