Now showing items 1-20 of 28

 • Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří; Bednárek, Jan; Janča, Martin; Koplík, Jan; Hajzler, Jan; Matějka, Lukáš; Marko, Michal; Pokorný, Přemysl; Opravil, Tomáš; Šoukal, František (MDPI, 2019-09-10)
  This work deals with the influence of zinc on cement hydration. The amount of zinc in cement has increased over recent years. This is mainly due to the utilization of solid waste and tires, which are widely used as a fuel ...
 • Determination accuracy of analysis refractory materials by x-ray fluorescence 

  Janča, Martin; Šiler, Pavel; Opravil, Tomáš; Kotrla, Jan (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This work was focused on the finding of the right way how to analyze refractory materials by X-ray fluorescence. This method can provide accurate results which can be easily repeated, what is the reason why this method is ...
 • The determination of the influence of pH value of curing conditions on Portland cement hydration 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Sehnal, Tomáš; Másilko, Jiří; Opravil, Tomáš (Elsevier, 2016-09-01)
  Water composition during cement hydration can be changed due to migration of ions from the cement matrix to the solution. The storage of various materials together can lead to transfer of various ions and distortion of ...
 • Kompozitní cementy s termosetickým polymerem – příprava a vlastnosti 

  Surman, František
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a studiem kompozitního materiálu na bázi termosetického polymeru (fenolické pryskyřice) a anorganického pojiva (hlinitanového cementu). Tento polymer-cement kompozit se vyznačuje ...
 • Mozaikové geopolymerní tenkovrstvé omítky pro dekorativní aplikace 

  Svidroňová, Barbora
  Táto baklárska práca sa zaoberá prípravou maozaikových geopolymérnych omietok, použitými plnivami a sleduje ich vplyv na výsledné vlastnosti geopolymérnej omietky. Cieľom práce je výber vhodných surovín pre plnivo, stanovenie ...
 • Možnosti využití tuhých zbytků z fluidního spalování pro přípravu směsných portlandských cementů 

  Beranová, Denisa
  Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami využitia tuhých zbytkov z fluidného spaľovania uhlia – lôžkových a filtrových popolčekov – pri výrobe zmesných portlandských cementov. Skúmaných bolo celkovo šesť popolčekov, tri ...
 • Optimalizace hliněných stavebních prvků 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné materiály jsou v současné době jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů na světě. Kromě snadné dostupnosti a zpracovatelnosti mají hliněné stavební materiály i funkci tepelně akumulační. Tato diplomová práce ...
 • Optimalizace možností analýzy a využití lomového vápence. 

  Sidelnicov, Vitalii
  Vápence jsou horniny tvořené převážně nerostem kalcitem. Česko je státem dosti bohatým na tento druh horniny. Vápence mohou mít velmi různorodé složení, vlastnosti a využití. Z tohoto důvodu je vždy dobré provézt analýzy ...
 • Optimalizace tavení jako rozkladného procesu pro analýzu materiálů 

  Ptáček, Martin
  Tavení je proces, při kterém dochází k rozpuštění částic vzorku v tavidle. Toho se využívá pro rozklad látek, které se za standardních podmínek nerozloží v kyselině. Například křemík, který je podstatnou částí cementu, se ...
 • The possibilities of analysis of limestone chemical composition 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Bednárek, Jan; Janča, Martin; Musil, Pavel; Opravil, Tomáš (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The aim of this work is to show commonly used procedures and methods for limestone analysis. The samples were measured with Inductively Coupled Plasma with Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) for chemical compositions ...
 • Příprava MDF kompozitů se zvýšenou odolností proti vlhkosti 

  Žůrová, Marcela
  Předmětem diplomové práce je zvýšení odolnosti vůči vlhkosti u MDF (macro-defect-free) kompozitů připravených na bázi hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. Pro tyto materiály je charakteristická absence defektů ve ...
 • Příprava pórobetonu pro tepelně izolační účely 

  Koutný, Ondřej
  V současné době doznívající ekonomické krize je ve stavebním průmyslu pozornost směřována zejména k systémům, které efektivně šetří energii, a tedy snižují náklady spojené s užíváním obytných i průmyslových prostor. Zejména ...
 • Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium 

  Bednárek, Jan; Ptáček, Petr; Šoukal, František; Havlica, Jaromír; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří; Šiler, Pavel (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This work deals with the reactivity of XRD amorphous delaminated and dehydroxylated talc phase (meta-talc), in alkali medium. Talc ore Luzenac H70 was treated in a stirred ball mill (attritor) for 30; 60 and 90 min with ...
 • Samonivelační podlahy na bázi druhotných surovin 

  Darakevová, Michaela
  Práce se zabývá využitím druhotných surovin v samonivelačních podlahových systémech, kdy jako druhotné suroviny zde vystupují především klasické popílky, kotelní struska (škvára) a energosádrovec z odsíření spalin. Práce ...
 • Stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence 

  Janča, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo najít vhodný způsob pro opakovatelnou a relativně velmi přesnou analýzu žáruvzdorných materiálů. Jako nejvhodnější se jeví metoda rentgenové fluorescenční spektrometrické analýzy. Tato ...
 • Studium adheze lepených balistických kompozitů v závislosti na použitých materiálech. 

  Dobiáš, Jiří
  Cílem této práce bylo prozkoumat vlastnosti lepených balistických materiálů. Balistické kompozity se lepí hlavně kvůli co největšímu snížení hmotnosti při zachování jejich ochranných vlastností. Na tomto základě byly ...
 • Studium ovlivnění hydratace portlandského cementu působením zinku 

  Ptáček, Martin
  Téma této práce je sledování vlivu zinku na hydratační proces v portlandském směsném cementu (konkrétně s příměsí jemně mleté granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotního a fluidního popílku). Jak velké množství zinku ...
 • Studium vlivu přísad a příměsí na vlastnosti vysokohodnotných betonů 

  Šiler, Pavel
  Cílem práce bylo vypracování metody pro stanovení obsahu superplastifikátorů (SP) ve vodných roztocích a pomocí této metody následně zjistit adsorpci vybraného SP na vybrané složky používané při výrobě vysokohodnotných ...
 • Termické vlastnosti skel pro přípravu kompozitů keramika-sklo 

  Halasová, Martina
  Využitím metod DTA, TG a dalších thermických metod popsat procesy probíhající v teplotním rozsahu do teplot tavení s cílem zhodnotit možnosti aplikace skel v kompozitech keramika-sklo
 • Vliv kameniva na vlastnosti vysokohodnotných betonů. 

  Bezděk, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu jednotlivých kameniv na mechanické vlastnosti vysokohodnotných betonů. U vzorků byly sledovány pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku po 1, 7 a 28 dnech. Dále byl sledován ...