Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza dat z DNA čipů 

  Vogel, Ivan
  Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať technológiu a analýzu komplementárnych DNA čipov. Predstavené sú niektoré algoritmy využívané pri analýze. Podrobnejšie sa venuje problematike zhlukovania dát, predovšetkým rozoberá ...
 • Aplikace algoritmu AdaBoost 

  Wrhel, Vladimír
  V této práci jsou uvedeny základy klasifikace a rozpoznávání vzorů.  Zaměříme se především na algoritmus AdaBoost, který slouží k vytvoření silné klasifikační funkce pomocí několika slabých klasifikátorů.  Seznámíme se ...
 • Demonstrační aplikace algoritmů vyplňování uzavřených oblastí ve 2D 

  Hort, Pavel
  Tato práce se zabývá postupy použitými při vyplňování uzavřených oblastí ve 2D. V dokumentu jsou popsány algoritmy, které se k tomuto účelu nejčastěji využívají. Text popisuje obě hlavní skupiny těchto metod, tedy algoritmy ...
 • Digitalizace historických map 

  Pospíšil, Josef
  Tato práce se zabývá zpracováním historických map, konkrétně jejich digitalizací a vektorizací. Zaměřuje se na mapy z druhého vojenského mapování a pokouší se najít metody, které by mohli být užitečné pro odstranění textu ...
 • Formát XML pro značkování slovníků 

  Sýkora, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá správou slovníkových dat ve formátu XML, hlavně pak rodinou standardů XML a jejich využití při práci se slovníky. Dále pak systémem pro jejich uložení, konkrétně DEB II. Praktickou část tvoří ...
 • GIS systém pro obec 

  Vrzáková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem geografických informačních systémů, jejich používaných standardů a možností využití. Dále se zaměřuje na požadavky a návrhy ze strany městské části Brno-Jundrov, ve snaze definovat ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro porovnávání RDF modelů 

  Krčmář, Martin
  Práce se zabývá vizualizací rozdílu mezi dvěma RDF modely. Jsou zde porovnávány existující nástroje a postupy, tyto nástroje jsou rozděleny do dvou kategorií. První kategorie reprezentuje textový přístup k zobrazování ...
 • Interpretace dat z biočipů 

  Ludwig, Petr
  Tato práce se zabývá interpretací dat získaných pomocí technologie biočipů. Práce obsahuje také krátký úvod do problematiky genetické informace a jejího významu. Jádrem práce je pak sada skriptů provádějící analýzy nad ...
 • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

  Hutárek, Jiří
  Práce se zabývá detekcí textur v obraze pomocí metody Local binary patterns (LBP). Texturním příznakem je histogram hodnot LBP ve zkoumaném obraze a klasifikace textur je prováděna pomocí umělé neuronové sítě. S použitím ...
 • Konverze rastru na vektor 

  Siblík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou převodu rastrového obrazu do vektorové reprezentace. Popisuje teoretické podklady pro postupy pro předzpracování vstupního obrazu, teorii a možnosti detekce hran a některé možné ...
 • Metody pro predikci s vysokodimenzionálními daty genových expresí 

  Šilhavá, Jana
  Dizertační práce se zabývá predikcí vysokodimenzionálních dat genových expresí. Množství dostupných genomických dat významně vzrostlo v průběhu posledního desetiletí. Kombinování dat genových expresí s dalšími daty nachází ...
 • Porovnání a převod databází signálních drah 

  Němeček, Pavel
  Tato práce se zabývá porovnáním a převodem databází signálních drah. Značná část je věnována databázím KEGG a BioCarta. V práci jsou rozebrány formáty poskytovaných dat. Při hledání překryvů drah mezi databázemi zkouším ...
 • Rastrová analýza pro GIS nástroj ArcGIS 

  Hupšil, Radim
  Práce se zabývá studiem geografického informačního systému ArcGIS. Zaměřuje se zejména na možnosti jeho rozšíření vlastními nadstavbami a způsob jejich programování. Dále jsou vysvětleny některé základní nástroje rastrové ...
 • Rekonstrukce výškového terénu z turistické mapy 

  Tuška, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou digitalizace turistických map. Cílem je získat z turistické mapy informace o vrstevnicích a výškových hodnotách v jednotlivých místech na mapě. Pomocí těchto informací se vytvoří ...
 • Rozpoznávání číslic pomocí neuronové sítě 

  Doupovec, Zdeněk
  Tato práce popisuje základními pojmy a principy v oboru neuronových sítí. Blíže se pak věnuje problematice vícevrstvých perceptronových sítí, konkrétně metodě back-propagation. Jsou zde rozebrány výhody a nevýhody zmíněné ...
 • Rozpoznávání písmen pomocí neuronové sítě 

  Kluknavský, František
  Práca sa na úlohe rozpoznávania rukou písaných písmen zaoberá implementáciou viacvrstvovej perceptrónovej siete, učením metódou spätného šírenia chyby, hľadaním ich optimálnych parametrov, šírkou skrytej vrstvy, rýchlosťou ...
 • Sémantická blízkost termínů 

  Novák, Ján
  Tato práce si klade za cíl zpracovat poznatky o automatickém rozpoznávaní termínů a metodách výpočtu podobnosti termínů podle spoluvýskytu a na základe těchto poznatků navrhnout a implementovat systém pro výpočet sémantické ...
 • Stanovení a vykreslení hranic poštovních regionů 

  Gregoč, Ján
  Práce se zabývá určením a vykreslením hranic poštovních regionů v mapě.  Veškerá potřebná data jsou získaná z veřejne dostupných zdrojů a zpracovaná pro daný účel.   Do mapového podkladu jsou zakresleny polohy jednotlivých ...
 • Strojové učení v přirozeném jazyce 

  Otrusina, Lubomír
  Tato práce se zabývá zjednoznačňováním slovních významů pomocí metod strojového učení. Čtenář je krátce seznámen s danou problematikou a jejím historickým vývojem. Jsou zde popsány nejpoužívanější metody a přístupy, speciálně ...
 • Techniky používané pro ostření a rozmazávání obrazu 

  Kubínek, Jiří
  Práce je věnovaná metodám pro úpravu digitálního obrazu. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice, jako je barevný prostor či šum. Především však rozebírá samotné metody umožňující ostření a rozmazávání obrazu. ...