Now showing items 1-20 of 99

 • Analýza bodu zvratu firmy 

  Hejmala, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématem analýzy bodu zvratu ve firmě D-EX Limited s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace v podniku. Realizace ...
 • Analýza bodu zvratu firmy 

  Řezníček, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bodu zvratu ve firmě XY s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace prostřednictvím finanční analýzy sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace ...
 • Analýza bodu zvratu podle kalkulace nákladů a výnosů 

  Skálová, Hana
  Bakalářská práce bude zaměřena na finanční analýzu hospodářského střediska v podniku, ve kterém se provádí výzkum a vývoj v projektech financovaných státními dotacemi. Jedná se o středisko výrobního podniku, ve kterém se ...
 • Analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Šitavanc, Jan
  Cílem práce je objasnit problematiku tvorby ceny a fenoménu cenové diskriminace v podmínkách nedokonale konkurenčního trhu. Věnuje se segmentaci trhu z mikroekonomického hlediska a důležitosti diferenciace svých produktů ...
 • Analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Fait, Petr
  Nedokonale konkurenční trhy jsou důsledkem působení různých faktorů na trzích. Patří mezi ně zejména úspory z rozsahu, různá právní omezení, vysoké náklady vstupu, diferenciace produktu, územní rozptýlení a nedokonalá ...
 • Analýza rizik ve vztahu k různým zaměřením ekonomických experimentů 

  Šikula, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy rizik ve vztahu k různým zaměřením (resp. typům) ekonomických experimentů. Na základě rešeršní studie navrhuje zcela nové členění ekonomických experimentů a následně také ...
 • Averze spotřebitele ke ztrátě 

  Navrátil, Radek
  Obsahem diplomové práce je analýza chování spotřebitele, jeho vztahu k riziku/ztrátě, jak předchází riziku této ztráty, jaké nástroje a metody využívá pro snižování ztráty ve vybraných oblastech spojených se spotřebitelským ...
 • Averze spotřebitele/investora ke ztrátě 

  Svorad, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou postoje a chování spotřebitele v roli investora na finančních trzích ke ztrátě, respektive jak předcházet riziku budoucí ztráty. V teoretické části je popsána teorie nutná k porozumění ...
 • A critical evaluation of risk return characteristics of environmentally focused stocks companies 

  Škapa, Stanislav; Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek (MZLU, 2013-04-30)
  The objective of the paper is to critically evaluate and determine risk return profile environmentally focused stocks companies which are covered by STOXX Global ESG Environmental Leaders Index and whether this index ...
 • Dividendová strategie – součást behaviorální ekonomie 

  Fojtů, Kateřina; Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Purpose of this paper is criticaly analyse the role of dividend by using knowledge from the field of behavioral economics. Concepts such as moral hazard and asymmetric information are associated ...
 • Důchodová reforma a rizika zabezpečení na penzi 

  Spurný, Jiří
  Diplomová práce pojednává o penzijní reformě a penzijním systému v České republice. Vysvětluje základní pojmy v této oblasti a popisuje jejich fungování. Hlavní náplní práce je definice a ohodnocení rizik jednotlivých částí ...
 • Financování bydlení a řízení rodinného rozpočtu 

  Mikláš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování vlastnického bydlení s dopady na rodinný rozpočet. V rámci práce je navržen postup, jak splatit dříve úvěr, který je použitý na financování bydlení, dále je popsáno, ...
 • Implementace podnikatelského záměru financovaného z fondů EU 

  Marušincová, Blanka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh postupu implementace podnikatelského záměru, který se týká vytvoření podmínek a inovativních opatření ke sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců výzkumné organizace. Druhá ...
 • Implementace systému Total Quality Managementu v malé nebo středně velké společnosti poskytující služby 

  Hemerka, Jakub
  Úspěch společnosti poskytující služby je závislý na efektivním využití kvalifikovaných lidských zdrojů. Na rozdíl od výrobní společnosti u firmy poskytující služby není vždy proveditelné zcela standardizovat výstupy, proto ...
 • Komparace daňového zatížení nemovitostí v ČR a ve vybraných státech EU 

  Pomichálková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na srovnání daňového zatížení vlastníka rezidenční nemovitosti v ČR a ve vybraných státech Evropy. Obsahem práce je ucelený přehled daní vztahujících se k nemovitostem u nás, jejich důkladný ...
 • Krátkodobá rovnováha firmy 

  Bumberová, Veronika
  Tato práce posuzuje vazby mezi náklady výroby, jejím objemem a ziskem, případně tržbami. Kriteriem je stávající (daná) kapacita. Hlavním cílem je pro podnik stanovit hranice rentabilní produkce a určit takový rozsah činnosti, ...
 • Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje 

  Leitnerová, Aneta
  Předkládaná diplomová práce s názvem „Kritická analýza bytového fondu a predikce jeho vývoje“ poskytuje ucelené informace o vývoji rezidenčního trhu v kontextu s demografickými, politickými a ekonomickými faktory. Dále ...
 • Kritická analýza bytového fondu v České republice 

  Herelová, Kateřina
  Práci na téma Kritická analýza bytového fondu v ČR, jsem si vybrala pro svoji aktuálnost a problematičnost. Snaţila jsem se v práci obsáhnout veškerá úskalí bydlení – legislativu, která byla přijata a z ní plynoucí situace ...
 • Kritická analýza dopadu finanční krize na regulaci OTC derivátů 

  Marek, Pavel
  Diplomová práce se zabývá regulací trhů OTC derivátů, které hrály zásadní roli ve vzniku a šíření světové finanční krize. Cílem této regulace bylo zmírnit následky krize a preventivně bránit opakování podobnýćh událostí v ...
 • Kritická analýza energetické politiky EU a její dopady na tržní subjekty 

  Müllerová, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na kritické zhodnocení současné energetické politiky Evropské Unie a její dopady na účastníky trhu s energetickými komoditami, především s důrazem na energetické společnosti a koncové spotřebitele.