Now showing items 1-20 of 62

 • Analýza schopnosti jasového analyzátoru LDA - LumiDISP měřit náhradní teplotu chromatičnosti 

  Vlček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá rešerší komerčně dostupných jasových analyzátorů a kamer, které umožňují měření náhradní teploty chromatičnosti. Dále se zabývá výpočty náhradní teploty chromatičnosti dle různých dostupných ...
 • Blízká fotometrie 

  Kutý, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na teoretické seznámení i praktické ověření dnes používaných postupů pro získání křivek svítivosti svítidel. Úvod práce seznamuje čtenáře s fotometrickými veličinami. Následně je teoreticky ...
 • Capillary Blood GSH Level Monitoring, Using an Electrochemical Method Adapted for Micro Volumes 

  Buchtová, Žaneta; Lacková, Zuzana; Kudr, Jiří; Zítka, Zdeněk; Škoda, Jan; Zítka, Ondřej (MDPI, 2018-10-01)
  Glutathione (gamma-glutamyl-cysteinyl-glycine; also known as GSH) is an endogenous antioxidant that plays a crucial role in cell defense mechanisms against oxidative stress. It is thus not surprising that this molecule can ...
 • Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav; Kledus, Robert; Bilík, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This case study presents a comparison of visibility and recognisability (discernibility) of objects – pedestrians – on the road in rural areas at night on encounter with low beam headlights fitted with halogen lights and ...
 • Comparison of Spectral Power Distribution of Various Light Sources in Correlation to Human Circadian System 

  Parma, Mikuláš; Baxant, Petr; Škoda, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Non-visual effect of light to human beings are still intensively researched in these days. This paper is focused on investigation of spectral power distribution (SPD) of various light sources in correlation to human circadian ...
 • Databáze energetických údajů s využitím WIKI technologie 

  Čižmár, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na praktickou realizaci kooperativního projektu databáze pro účely akademického využití, kterou lze spravovat užitím WIKI technologie. Výběr vhodného WIKI software bude zajišťovat možnost ...
 • Distribuované řídící systémy a jejich využití v praxi 

  Otčenášek, Martin
  V řídící technice je v současné době patrný velice výrazný trend přechodu od výkonných centrálních řídících systémů k menším systémům, které jsou rozmístěny po technologii a jsou propojeny komunikační sběrnicí. Odpadá ...
 • Energetická a provozní optimalizace systému veřejného osvětlení 

  Houdek, Michal
  Cílem této diplomové práce je pojednání o možnostech energetických úspor při optimalizaci provozu veřejného osvětlení. Pochopení a uvedení do problematiky provozu veřejného osvětlení se věnuje první část práce. Zde se ...
 • Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a osvětlovacích soustav 

  Štěpánek, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem fotobiologické bezpečnosti. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebrány základní znalosti týkající se zraku a vidění, a také nemoci oka a kůže způsobené nadměrným ...
 • Fotobiologická bezpečnost svítidel a světelných zdrojů 

  Štěpánek, Jaroslav
  Tato disertační práce se zabývá fotobiologickými vlastnostmi optického záření a jejich vztahem k lidskému tělu. V práci jsou popsány možné následky na živou tkáň při nadměrné expozici optického záření. Práce se také zabývá ...
 • Fotometrie a spektroradiometrie zapouzdřených LED čipů 

  Vysoudil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním světelných a technických parametrů výkonových LED čipů klíčových pro jejich aplikaci do osvětlovacích soustav. Cílem práce je vytvoření laboratorního modelu pro měření kvalitativních ...
 • Hodnocení kvality osvětlení s využitím moderních softwarových prostředků 

  Fazekas, Tibor
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality osvětlení, s vyuţitím nejmodernějších softwarových prostředků pouţívaných v současné době. První část práce popisuje osvětlení vnitřního prostředí, základní poţadavky vkládané ...
 • Hodnocení LED náhrad světelných zdrojů 

  Bordovský, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je seznámení s LED náhradami světelných zdrojů, možnými problémy, výhodami a nevýhodami. V samotné práci je nejprve zaobíráno pojmy ze světelné techniky. Dále jsou stručně popsány současné světelné ...
 • Hodnocení optických prvků pro LED 

  Dobiáš, Jiří
  Tato práce se zabývá hodnocením optických prvků pro LED na základě laboratorního měření dostupných vzorků LED a optických prvků. Hodnocení je provedeno dle zavedených standardů se zaměřením na účinnost a úpravu světelného ...
 • Hodnocení oslnění exteriérových osvětlovacích soustav 

  Rampák, Dominik
  Dôležitým ale často opomínaným faktorom pri návrhu osvetľovacích sústav je oslnenie. Tento parameter môže výrazne ovplyvňovať ľudský biorytmus, spôsobovať pocit nepohody a v najhoršom prípade až oslnenie vodičov, ktoré ...
 • Hodnocení oslnění vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav 

  Rotrekl, Matěj
  V posledním období je kladen velký důraz na spotřebu elektrické energie a ekologii, ve vztahu k lidskému zdraví. Je důležité, aby byla dodržena tzv. světelná pohoda, kterou ovlivňuje široké spektrum světelných parametrů, ...
 • Hodnocení příspěvku denního světla ve sdružené osvětlovací soustavě 

  Pavlík, Denis
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny stav združenej osvetľovacej sústavy objektu chodby v budove VUT Technická 12. Práca spracováva rešerš týkajúcej sa svetelnej techniky. Ďalšia časť sa zameriava na simulácie ...
 • Influence of Long-Distance Bicycle Riding on Serum/Urinary Biomarkers of Prostate Cancer 

  Heger, Zbyněk; Gumulec, Jaromír; Ondrák, Aleš; Škoda, Jan; Zítka, Zdeněk; Cernei, Natalia Vladimirovna; Masařík, Michal; Zítka, Ondřej; Adam, Vojtěch (MDPI, 2016-03-17)
  Herein, we present a study focused on the determination of the influence of long-distance (53 km) bicycle riding on levels of chosen biochemical urinary and serum prostate cancer (PCa) biomarkers total prostate-specific ...
 • Informační a komunikační technologie v energetice 

  Stavinoha, Jakub
  Práce je zaměřená na informační a komunikační technologie používané v energetice. Problémové oblasti v energetice, jakými jsou regulace, měření, řízení minimalizace ztrát, nákladů a maximalizace zisků. Tyto aspekty vedou ...
 • Inovativní metody hodnocení podání barev LED světelných zdrojů 

  Novák, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání metodiky výpočtu ukazatelů podání barev, jelikož pro moderní světelné zdroje, založené na technologii LED, je tradiční index podání barev CRI Ra nedostačující. Práce nejdříve ...