Now showing items 1-20 of 67

 • Akustický generátor pro buzení evokovaných potenciálů 

  Škutková, Helena
  Evokované potenciály jsou elektrickou odpovědí mozku na vnější stimul. Jsou důležitou diagnostickou neobrazovou metodou v neurologii. Pro jejich vybuzení se využívá různých druhů stimulace, nejčastěji: zrakové, sluchové, ...
 • Algoritmy pro vyhledávání transkripčních motivů 

  Peřinová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním transkripčních motivů v sekvencích DNA. V první části je popsán proces transkripce DNA, význam transkripčních motivů a je uveden přehled databází transkripčních motivů. Druhá ...
 • Analýza citlivosti lidského sluchu 

  Tinka, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení změny citlivosti lidského sluchu pomocí navržené mobilní aplikace. Na základě získaných teoretických poznatků je realizována mobilní aplikace schopná provádět audiometrické měření. ...
 • Analýza genetické variability v sekvenačních datech treponemálních kmenů 

  Bartoň, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá metodami určení genetické variability v sekvenačních datech. Sekvenovaným organismem je několik kmenů bakterie Treponema pallidum. Bakterie byly osekvenovány na platformě Illumina. Navrhujeme ...
 • Analýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcoding 

  Brabencová, Klára
  Tato diplomová práce obsahuje literární rešerši na téma mitochondriální genom a DNA barcodingu. Praktická část se zabývá sestavením datasetu mitochondriálních sekvencí z databáze GenBank a vytvořením funkce pro extrakci ...
 • Analýza rytmu z intervalů RR 

  Novotný, Jiří
  Tato bakalářská práce řeší problematiku automatické klasifikace srdečního rytmu, založené na posloupnosti RR intervalů. Její teoretická část se zabývá charakteristikou arytmií, které byly klasifikovány, a principy detektorů ...
 • Automatická genotypizace bakterií metodou rep-PCR 

  Pelikánová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá automatickou genotypizací bakterií metodou rep-PCR. V teoretické části jsou představeny různé metody typizace DNA, základní informace o elektroforéze a uvedeny moderní elektroforetické přístupy i ...
 • Automatická úprava obrazů z 1D gelové elektroforézy 

  Kovář, Martin
  V této bakalářské práci jsou vysvětleny základní principy elektroforézy a jejích modalit se zaměřením na 1D gelovou elektroforézu. Popisuje analýzu elektroforeogramu a příčiny jeho zkreslení, a uvádí specifikace aplikací ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Hlavatý, Matej
  Projekt sa zaoberá spracovaním a porovnaním otlačkov prstov. Preberá obecné princípy biometrie a rôzne metódy analýzy otlačkov prstov. Navrhuje vlastné riešenie problému formou adaptívnych maskových operátorov na detekciu ...
 • Bipartite Graphs for Visualization Analysis of Microbiome Data 

  Sedlář, Karel; Vídeňská, Petra; Škutková, Helena; Rychlík, Ivan; Provazník, Ivo (Libertas Academica, 2016-05-31)
  Visualization analysis plays an important role in metagenomics research. Proper and clear visualization can help researchers get their first insights into data and by selecting different features, also revealing and ...
 • Bootstrappingové metody ve fylogenetice 

  Sedlář, Karel
  V posledních desetiletích zaznamenala fylogenetická rekonstrukce velký rozvoj. Použitím nově získaných molekulárních znaků a počítačového zpracování bylo dosaženo toho, že začala být brána jako objektivní věda. Rychlý vývoj ...
 • Content of phenolic compounds and antioxidant capacity in fruits of selected genotypes of apricot with resistance against Plum pox virus 

  Sochor, Jiří; Zítka, Ondřej; Škutková, Helena; Pavlík, Dušan; Babula, Petr; Krška, Boris; Horna, Aleš; Adam, Vojtěch; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2010-09-07)
  Research on natural compounds is increasingly focused on their effects on human health. In this study, we were interested in the evaluation of nutritional value expressed as content of total phenolic compounds and antioxidant ...
 • Číslicové zpracování mitochondriálních genomů 

  Sonnenschein, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vyzkoušet nový a výpočetně méně náročný způsob klasifikace mitochondriálních sekvencí, při kterém je využito převodu symbolické sekvence do numerického zápisu. Úvodní část je věnována popisu ...
 • Číslicové zpracování rostlinných genomů 

  Jugas, Robin
  Práce navazuje na rozvoj v oblasti numerických reprezentací DNA sekvencí v uplynulých letech. Cílem bakalářské práce je zpracovat přehled numerických reprezentací DNA sekvencí a popsat vlastnosti a rozdíly genetického kódu ...
 • Detekce CNV v bakteriálních genomech 

  Lacinová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem strukturní variability genomu a metodami jeho sekvenování napříč všemi generacemi. Součástí rozboru je popis variability počtu kopií a možnosti její detekce. Praktická část práce je ...
 • Detekce CNV v sekvenačních datech 

  Pleskačová, Barbora
  Detekci variability počtu kopií v prokaryotických organismech je v současné době věnováno čím dál více pozornosti, a to zejména díky souvislosti CNV s patogenitou a antibiotickou rezistencí bakterií. Algoritmus navržený v ...
 • Detekce mobilních genetických elementů pomocí číslicového zpracování genomických signálů 

  Nováková, Jarmila
  Práce se zabývá mobilními genetickými elementy. Je zaměřena na jejich vlastnosti využitelné pro jejich detekci. Zároveň se věnuje problematice transformace symbolické sekvence do numerické formy. Jsou vysvětleny klasifikace ...
 • Effect of five different stages of ripening on chemical compounds in medlar (Mespilus germanica L.) 

  Rop, Otakar; Sochor, Jiří; Juříková, Tunde; Zítka, Ondřej; Škutková, Helena; Mlček, Jiří; Salaš, Petr; Krška, Boris; Babula, Petr; Adam, Vojtěch; Kramářová, Daniela; Beklová, Miroslava; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2010-12-28)
  Study of changes of nutritional value of fruit during the process of ripening can help to estimate the optimal date for fruit harvesting to achieve the best quality for direct consumption and further utilization. The aim ...
 • Evaluation of Antioxidant Activity, Polyphenolic Compounds, Amino Acids and Mineral Elements of Representative Genotypes of Lonicera edulis 

  Sochor, Jiří; Juříková, Tunde; Pohanka, Miroslav; Škutková, Helena; Baroň, Mojmír; Tomášková, Lenka; Balla, Štefan; Klejdus, Bořivoj; Pokluda, Robert; Mlček, Jiří; Trojáková, Zuzana; Šaloun, Jan (MDPI, 2014-05-21)
  The aim of this study was to evaluate the bioactive substances in 19 berry cultivars of edible honeysuckle (Lonicera edulis). A statistical evaluation was used to determine the relationship between the content of selected ...
 • Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů 

  Gregorová, Kateřina
  Práce je zaměřená na studium a popis evolučních modelů pro vyhodnocení evoluční vzdálenosti DNA sekvencí a proteinových sekvencí v aminokyselinové a kodónové reprezentaci. V rámci této práce byl vytvořen program, který ...