Now showing items 1-20 of 29

 • Alternativní zdroje energie 

  Stránský, Jaroslav
  V této práci jsem se pokusil shrnout současný stav světových energetických zdrojů, které používáme k přeměně na elektrickou energii. Je zde řešena otázka náhrady docházejících zásob fosilních paliv a redukce vypouštění ...
 • Alternativní zdroje energie pro rodinný dům 

  Stacha, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na alternativní zdroje energie pro rodinný dům a jejich zhodnocení. V úvodní části je zaměřena na obecný pohled týkající se alternativních zdrojů energie a konkretizuje dům, pro který bude ...
 • Energetické využití biomasy 

  Nosek, Miroslav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie rešerše možností využitia biomasy na energetické účely. V prvej časti sa práca venuje popisu základných vlastností biopalív, ktoré ovplyvňujú ich následné využívanie ako zdroja ...
 • Energetické zdroje budoucnosti 

  Hatiar, Peter
  Tato práce se zabývá problematikou energetických zdrojů. Pojednává o energetických výzvách pro nadcházející dekády, stručně charakterizuje jednotlivé energetické zdroje a dále hodnotí jejich potenciál. Vzhledem k rozsahu ...
 • Energie z obnovitelných zdrojů a její akumulace 

  Navrátil, Ondřej
  Práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a možnostmi akumulace. Je zaměřena na výrobu elektrické energie. Jsou zde představeny druhy obnovitelných zdrojů vhodné k výrobě elektřiny. Ve druhé části je přehled všech systémů ...
 • Jaderné reaktory 4.generace 

  Katzer, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu jednotlivých generací jaderných reaktorů. Největší část práce, je pak věnována revolučním projektům reaktorů IV. generace, určených pro nasazení kolem roku 2030. Jednotlivé ...
 • Krbová vložka 

  Kalousek, Lukáš
  Hlavním tématem bakalářské práce je krbová vložka pro vytápění. První část obsahuje seznámení se základy spalování a s druhy vyráběných krbových vložek. Druhá část práce se věnuje úpravám teplovodního výměníku a přívodu ...
 • Malý fotovoltaický systém 

  Vaľočík, Jan
  Náplní této práce je problematika využití sluneční energie pro výrobu elektrické energie se zaměřením na fotovoltaiku. Nejprve je zde popsán princip funkce a struktura fotovoltaických článků. Dále jsou představeny typy ...
 • Možnosti vytápění rodinného domu 

  Dolinay, Jiří
  Volba vhodného zdroje vytápění a konstrukce celého otopného systému je důležitým hlediskem při stavbě rodinného domu. Tato práce popisuje jednotlivé způsoby, jak lze dům vytápět. Konkrétně se zabývá problematikou ...
 • Obnovitelné zdroje energie 

  Mašek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Úvodem jsou charakterizované jednotlivé obnovitelné zdroje energie a jejich dnešní využití. V hlavní části práce se podrobněji ...
 • Obnovitelné zdroje energie 

  Fojtíková, Marcela
  Tato bakalářská práce pojednává o využití obnovitelných zdrojů energie. Přibližuje pojem solární energie, funkci fotovoltaických článků a fotovoltaické panely. Seznámí nás blíže se solární elektrárnou v Syrovicích a s ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Kozumplík, Ondřej
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie v České republice. Je uveden princip, využití, potenciál a výhody a nevýhody jednotlivých typů obnovitelných zdrojů - vody, větru a biomasy. Detailně ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Fryčová, Martina
  Cílem mé bakalářské práce je seznámení s obnovitelnými zdroji v ČR se zaměřením na vodní energetiku, a dále je zde uveden popis konkrétní MVE.
 • Obnovitelné zdroje v České republice 

  Škvařil, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na obnovitelné a alternativní zdroje energie a jejich provozování v České republice. V úvodní části je zaměřena na legislativní podporu týkající se obnovitelných energetických zdrojů a dokumentů ...
 • Palivové články 

  Ralbovský, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá technologii palivových článků, jejich principem a rozdělením. Také je zde uveden postup pro získání vodíku ze zemního plynu jako paliva. Dále jsou zde uvedeny výhody a nevýhody palivových ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škvařil, Jan
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro výstavbu solární fotovoltaické elektrárny. V úvodní části se práce věnuje vymezení pojmů spojených s podnikáním, právním formám podnikání, definicí a náležitostmi ...
 • Principy kogenerace a její uplatnění v Brně 

  Kubiš, Zdeněk
  Bakalářská práce pojednává o kogeneraci - kombinované výrobě elektrické a tepelné energie. Popisuje její hlavní principy a výhody. Představuje nejdůležitější druhy kogeneračních technologií s důrazem na zařízení velkého ...
 • Role černého uhlí v podmínkách energetiky ČR 

  Kolarčík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje úlohu uhlí (především černého) na energetiku České republiky. Věnuje se současnému stavu zásob ve světě i u nás. Dále hodnotí nynější stav energetiky. Podrobně rozebírá elektrárnu Dětmarovice. ...
 • Solární elektrárna 

  Švagera, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o solární elektrárně. V první části se práce věnuje zejména teoretickým pojmům, solární energie, druhy elektráren, princip činnosti fotovoltaického článku, konstrukce a výroba fotovoltaických ...
 • Srovnání energetických oběhů z pohledu jejich celkové účinnosti 

  Houdek, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy. Jejím hlavním cílem je porovnat navrhované tepelné oběhy z hlediska elektrické a celkové účinnosti a ekonomické efektivnosti. V úvodu ...