Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza Smart Grid zařízení 

  Kolacia, Tomáš
  Tato práce se zabývá inteligentními sítěmi a inteligentním měřením v elektroenergetice. První část je zaměřena na srovnání klasického modelu elektrizační soustavy s konceptem inteligentních sítí spolu s výhodami, kterých ...
 • Aplikace přepěťových ochran v sítích NN 

  Brtnický, Pavel
  Práce obsahuje problematiku přepěťových ochran v sítích nízkého napětí. První část se věnuje teoretickému rozboru o přepětí, kde je popsán vlastní vznik a základní dělení. Druhá část je věnována vnitřním a vnějším ochranám, ...
 • Autonomní dům aneb život grid-off 

  Chlebný, Radek
  Diplomová práce se zabývá energetickou soběstačností se zaměřením na nezávislost na elektrické rozvodné síti. Základní linii linoucí se projektem tvoří konkrétní návrh autonomního systému zásobování elektrickou energií. ...
 • Diagnostika vinutí rázovou vlnou 

  Vojtěch, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou dané diagnostické metody a její použitelnosti pro detekci poruch elektrických strojů a přístrojů v různých fázích jejich života. A dále realizace fyzikálního modelu s rázovým generátorem ...
 • INELS jako řídicí systém domovní elektroinstalace 

  Baudyš, Adam
  Semestrální práce se zaobírá tématikou inteligentních systémů INELS. Inteligentní systém je takový systém, jehož funkce jsou založeny na podmínkách, a tedy by se dalo říci, že jeho chování je nebo se přibližuje inteligentnímu. ...
 • Inteligentní řízení akumulačního ohřevu teplé vody 

  Vašica, Radoslav
  Práca sa všeobecne zaoberá možnosťami prípravy teplej vody v domácnosti a analyzuje možnosti úspory. Na začiatku práce je stručne uvedená história prípravy teplej vody. Kapitola 3 sa zaoberá rôznymi spôsobmi ohrevu. ...
 • Kvalita elektrické energie v distribučních sítích nn 

  Macoszek, Pavel
  Tato práce obsahuje čtyři základní kapitoly, které popisují kvalitativní parametry napájecího napětí a měření a vyhodnocení získaných dat. Teoretickou část tvoří tři kapitoly. V úvodní kapitole jsou popsány hlavní ...
 • Měření flikru s využitím virtuální instrumentace. 

  Cabala, Ľuboš
  Tahle práce se zabývá kolísáním napětí, jeho příčinami, zdroji a účinky na světelné zdroje. Dále jsou uvedené možnosti omezení fluktuace napětí. V práci je také popsána konstrukce obecného UIE/EIC flikrmetru podle kterého ...
 • Možnosti úspory elektrické energie mrazicích a chladících zařízení v závislosti na distribuční sazbě – akumulace chladu 

  Pálka, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti úspor elektrické energie mrazících zařízení, která by pracovala pouze v nízkém distribučním tarifu a ve vysokém by byla odpojena od zdroje elektrické energie. V práci je provedena ...
 • Návrh a tvorba laboratorní úlohy s Peltierovým článkem 

  Mejzlík, Michal
  Práce v úvodu popisuje tři termoelektrické jevy a jejich vlastnosti. Dále se zabývá termoelektrickými články využívajícími principu Seebeckova a Peltierova jevu. Popisuje princip činnosti Peltierových článků, jejich ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Košíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se skládá z popisu legislativního rámce malých vodních elektráren, který je nutné znát pro jejich provozování a stavbu. Dále popisuje obecnou teorii malých vodních elektráren, konkrétně popisuje její ...
 • Návrh metodiky zpracování a vyhodnocení dlouhodobého měření na FV panelu 

  Žák, Tomáš
  Tato bakalářská práce si dává za cíl rozebrat teoretický, respektive fyzikální základ FV článků a navrhnout rozšiřující měření pro modernizovanou on-line laboratoř. V úvodních kapitolách se tak tato práce zabývá samotnou ...
 • Návrh ostrovní fotovoltaické instalace 

  Halás, Andrej
  Práca systematizuje návrh fotovoltaických ostrovných systémov, prináša všeobecný pohľad na súčasné možnosti a predstavuje jednoduchú a prehľadnú príručku pre projektantov. Prvá časť je venovaná popisu parametrov, funkcií ...
 • Návrh svodičů přepětí v průmyslovém rozvodu 

  Korejčík, Michal
  Práce se zabývá problematikou přechodných přepětí. V první části je práce zaměřena na přepětí vznikající při spínacích operacích. Prakticky je zde ověřen vznik přepětí při vypínání malého induktivního proudu v programu ...
 • Parametrizace mezních křivek odolnosti elektrických spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí 

  Šlezingr, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá popsáním parametrů kriteriálních mezních křivek odolnosti jednofázových spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí. Mezní křivka je závislost nejmenší možné velikosti efektivní hodnoty ...
 • Projektování inteligentní budovy se systémem Ego-n 

  Kočí, Martin
  Bakalářská práce řeší elektroinstalační projekt inteligentního rodinného domu. Zvolený systém moderní elektroinstalace Ego-n je produktem společnosti ABB, s.r.o. a je běžně dostupný na českém a slovenském trhu. V první ...
 • Provoz distribučních sítí s odporovými svářečkami 

  Zelený, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu provozu dvou základních typů odporových svářeček na vybrané parametry kvality elektrické energie v předávacím místě elektrické sítě. Hodnocenými parametry kvality jsou celkové ...
 • Řídicí systém malé laboratorní větrné elektrárny 

  Borski, Roman
  Tato práce se zabývá tvorbou měřicího a řídicího systému pro malou větrnou elektrárnu DS 300. Účelem tohoto systému je sběr provozních dat elektrárny, zejména měření dodávaného výkonu a práce a jejich následná archivace. ...
 • Řízení a monitorování statické zdrojovny přes Ethernet 

  Rücker, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací řízení a monitorování statické zdrojovny přes ethernet. Popisem jednotlivých objektů a zařízení, které jsou umístěny ve zdrojovně. Návrhem a realizací systému pro kontrolu přístupů ...