Now showing items 1-20 of 25

 • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek 2 

  Čuda, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je zabránění ústupu břehové čáry pomocí návrhu vhodné biotechnické stabilizace břehů zatopené pískovny Hulín na zadaném úseku. Břehová abraze je v řešené oblasti způsobena především rozběhovým ...
 • Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek1 

  Skřečková, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je posouzení současného stavu břehů zatopené štěrkopískovny v Hulíně a návrh vhodné biologické úpravy s vhodným vegetačním doprovodem. Upravovaný úsek se nachází v jižní části nádrže. Břehy jsou ...
 • Návrh revitalizace části Knínického potoka 

  Vyplel, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na návrh soustavné revitalizační úpravy vybraného úseku toku Knínický potok v katastrálním území Veverské Knínice. Jedná se o napřímené, příliš zahloubené koryto z důvodu technických úprav v ...
 • Návrh revitalizace zvoleného úseku vodního toku 

  Skřížala, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá revitalizaci vybraného úseku na vodním toku Ondřejnice. Účelem revitalizace je především odstranění migračních překážek a vytvoření podmínek pro budoucí přirozený vývoj koryta, bez nutností ...
 • Návrh stabilizace břehů údolní nádrže Brno 

  Václavovský, Filip
  Cílem předkládané bakalářské práce je návrh stabilizací břehů Brněnské nádrže poškozených abrazí. Jedná se o nejvýrazněji poškozenou oblast Osada nacházející se na levém břehu. Břehová abraze je způsobena kolísáním vodní ...
 • Návrh úpravy zvoleného úseku vodního toku 

  Vyplel, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy vybraného úseku toku Veverka v katastrálním území Brno-Bystrc, a to v ř. km 0,632 až 0,918. K úpravě je přistoupeno především jako návrh stabilizace poškozených břehů pomocí ...
 • Posouzení stavu břehového území a návrh stabilizace na vybrané údolní nádrži 

  Kroček, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje posouzení stavu vybraných úseků břehového území údolních nádrží Vranov a Boskovice. Jako podklad pro zpracování byly obě lokality několikrát navštíveny za účelem provedení měření a pořízení ...
 • Problematika stabilizace břehů vybrané údolní nádrže 

  Skřížala, Lukáš
  Diplomová práce se věnuje posouzení stavu břehového území na údolní nádrži Brno, v oblasti Osada a následně návrhu stabilizace břehu. V rámci osobní návštěvy zájmové oblasti byla provedena fotodokumentace, zaměření a ...
 • Revitalizace ramene řeky Váhu 

  Grand, Stanislav
  Diplomová práca sa zaoberá revitalizáciou mŕtveho ramena rieky Váh, ktoré čelí problémom kolísajúcej hladiny, nevhodných podmienok pre rybiu populáciu a nedostatočnej kapacity pre odber do priľahlého rybníka. Súčasťou práce ...
 • Revitalizace vybrané části vodního toku 

  Odehnalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace vybrané části vodního toku. Posouzení stávajícího stavu a kapacity koryta a návrh revitalizačních opatření byly provedeny na vodním toku Veverka, na části v říčním ...
 • Revitalizace vybraného úseku toku 

  Kult, Jan
  Cílem mé práce bylo provést revitalizaci na vybraném úseku vodního toku. Předmětem revitalizačních úprav je snížení sklonu dna, doplněné o spádové stupně a balvanitý skluz. Další úpravou je snížení sklonu břehů a nový návrh ...
 • Revitalizace vybraného úseku toku Hartmanického potoka 

  Samková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá revitalizací Hartmanického potoka v okresu Svitavy. Zájmový úsek se nachází v ř. km 0,400 – 1,234. Součástí práce je také posouzení stávajícího stavu toku a jeho vegetačního doprovodu. Posouzení ...
 • Revitalizace vybraného úseku vodního toku 

  Šmídová, Hana
  Tato práce řeší revitalizační návrh vybraného úseku vodního toku Kuřimka mezi ř.km 0,212-0,312 na katastrálním území Kníničky. Práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu, posouzení kapacity a následný návrh revitalizační ...
 • Revitalizace vybraného úseku vodního toku 

  Bakala, Filip
  Diplomová práce se zabývá revitalizací vybraného úseku na vodním toku Dřevnice. Hlavním předmětem práce jsou návrhy rybích přechodů přes migrační překážky. Práce je koncipována ve 4 rovinách. První z nich se týká popisu ...
 • Revitalizace vybraného úseku vodního toku 

  Kachtík, Michal
  Tématem této práce je provést revitalizaci na vybraném úseku vodního toku. Nejprve je proveden popis stávajícího stavu říčního koryta a jeho okolí. Poté se práce soustředí na popis nově navrženého úseku toku. Práce je ...
 • Revitalizační zásahy na vodních tocích 

  Grand, Stanislav
  Bakalárska práca sa zaoberá revitalizáciou vybraného úseku na vodnom toku Svitava. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu toku a popísaním všeobecných charakteristík. Druhá časť sa ...
 • Stabilizace břehů nádrží 

  Podola, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je posouzení břehů nádrže Bystřička z hlediska vzniku abraze. Posudek je zaměřen na 2 hlavní body na severovýchodním břehu nádrže nedaleko od přítoku. Jedná se o oblast v blízkosti hotelu ...
 • Stabilizace břehů nádrží 

  Martinát, Lukáš
  Cílem tohoto projektu je návrh předsazených vlnolamů na údolní nádrži Brno, oblasti Osada. Tato opatření mají zamezit dalšímu vymílání zeminy na pobřeží, tedy abrazi. Správný návrh spočívá v určení abrazní terminanty AT, ...
 • Stabilizace břehů údolní nádrže Letovice 

  Mika, Jiří
  Diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením nejčetnější hladiny v nádrži za 10 let, určením abrazní terminanty, stanovením ústupu břehové čáry a návrhy stabilizace břehu v zájmové lokalitě Svitavice na vodní nádrži ...
 • Stanovení prognózy ústupu břehové čáry zvoleného úseku břehu údolní nádrže 

  Doušková, Zuzana
  Diplomová práce si klade za cíl posouzení stavu abraze na březích údolní nádrže Brno. V rámci terénního průzkumu byla provedena fotodokumentace a posouzen současný stav abradovaných břehů. Byly vypočteny veličiny nutné pro ...