Now showing items 1-20 of 34

 • 3D model z MRI 

  Menclík, Tomáš
  Hlavním úkolem této práce je rekonstrukce třírozměrného povrchu ze sady dvourozměrných snímků. Pro realizaci aplikace byl zvolen programovací jazyk Java a jeho nadstavba umožňující práci s~trojrozměrnými modely. Před ...
 • Analýza protokolu DICOM a jeho využití pro zpracování obrazových dat 

  Valouch, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje DICOM, jakožto souhrn standardů pro zpracování, ukládání a přenos medicínských obrazových dat. Standard je vyvíjen organizacemi ACR a NEMA, je značně rozsáhlý, jeho aktuální verze z roku 2008 ...
 • Automatická identifikace tváří v reálných podmínkách 

  Kičina, Pavol
  Táto diplomová práca sa zaoberá identifikáciu tvárií v reálnych podmienkach. Obsahuje preh ad sú asných metód detekcie tvárií pomocou klasifikátorov. Taktiež obsahuje rôzne metódy na detekciu tváre. V druhej asti práce je ...
 • Automatická kontrola správnosti sestavení výrobku 

  Doležal, Petr
  Tato práce navrhuje softwarový algoritmus pro kontrolu klíčových vlastností výrobku na základě zpracování obrazových dat. Úvodem je popsána motivace, která předcházela jejímu vzniku. Následuje teoretický rozbor použitých ...
 • Detekce částí lidského těla v obraze 

  Křivánek, Filip
  Tato práce se zabývá algoritmy pro detekci lidské postavy v obraze. Jsou zde popsány, prakticky vyzkoušeny a vyhodnoceny algoritmy Histogram of Oriented Gradients a Haar Cascade Classifier. Pro aplikaci je využita knihovna ...
 • Detekce lidské postavy v obrazové scéně 

  Šmirg, Ondřej
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části separační a diagnostické. Separační část je založena na statistickém modelu využívající barvy každého pixelu k určení, zda se jedná o pixel pozadí nebo popředí. V projektu ...
 • Detekce ochranných pomůcek v obrazovém signálu 

  Burdík, Vojtěch
  Tato práce se věnuje poměrně novému počítačovému oboru – počítačovému vidění. Zaměřuje se na rozpoznávání osob, určení polohy a detekce barvy oděvu umístěné na osobě. Cílem práce je sestavit algoritmus, který bude schopen ...
 • Detekce rychlosti přibližování automobilu na základě zpracování obrazu kamery 

  Kovář, Jan
  Tato práce pojednává o zpracování digitálního obrazu, od počátečního pořízení snímků digitálního obrazu, přes následné zpracování, segmentaci, až po algoritmy pro detekci tvarů na obrazové scéně. Zpracování obrazu je velice ...
 • Implementace aproximační funkce do mikroprocesoru PIC 

  Petřík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací aproximační funkce do mikroprocesoru PIC. Zaměřuje se na architekturu mikroprocesorů a rozbor aproximačních funkcí. Pro samotnou implementaci je pak vybrána metoda nejmenších ...
 • Java applety pro zpracování obrazu 

  Čišecký, Roman
  Bakalářská práce se zabývá technikami zpracování obrazu, jako jsou výpočet a ekvalizace histogramu, filtrace obrazu ve frekvenční a v prostorové oblasti, tvorba panoramatických ob-rázků a vytváření disparitní mapy. V této ...
 • Kompresní techniky statického obrazu 

  Jirounek, Matěj
  Bakalářská práce pojednává o dnes používaných kompresních technikách statického obrazu, o jejich základních principech, výhodách a nevýhodách v oblasti použití a jejich vzájemném porovnání. Práce je rozdělena do sedmi ...
 • Laboratorní úlohy využívající měřicí systém LabView 

  Černocký, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením hmotnosti pomocí senzorů s deformačními elementy a měřicího systému LabVIEW. Jejím cílem je navrhnout a realizovat dvě laboratorní úlohy využívající Wheatstoneovy můstky k transformaci ...
 • Metody pro automatické zaostřování kamery 

  Kičina, Pavol
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami zaostrovania pomocou web kamery. Princípy na určovanie miery zaostrenia som v práci použil detekciu hrán a Diskrétnu kosínovú transformáciu. Vytvoril som program v programovom ...
 • Metody segmentace biomedicinských obrazových signálů 

  Krumpholc, Lukáš
  Tato práce se zabývá metodami segmentace biomedicínských obrazových signálů. Popisuje, shrnuje a porovnává vybrané metody zpracování digitálního obrazu. Jednou z uvedených metod je segmentace založená na parametrickém ...
 • Metody segmentace biomedicínských obrazových signálů v Javě 

  Románek, Jakub
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části teoretické a realizační. V teoretické části jsou popsány jednotlivé segmentační metody. Zejména jde o metodu Level Set. V realizační části bylo za úkol vytvořit java modul pro ...
 • Multiparametrická segmentace MR obrazů 

  Chovanec, Ján
  Cieľom diplomovej práce bolo zoznámenie sa zo segmentačnými metódami, pre automatickú segmentáciu MR obrazov, využívajúcich multiparametrické zobrazenie. Teoretická čásť je zameraná na popis jednotlivých metód segmentačných ...
 • Ovládání Linuxu pomocí kamery 

  Dolníček, Petr
  Cílem projektu bylo vytvořit plně funkční program v jazyce C++, který je schopen detekce objektů a ovládání kurzoru myši v operačním systému Linux. Tato detekce je založena na rozpoznávání objektů požadované barvy a tvaru ...
 • Počítačová analýza medicínských obrazových dat 

  Krajčír, Róbert
  Táto práca sa zaoberá analýzou medicínskych obrazových dát pomocou rôznych štatistických a numerických metód implementovaných v prostrediach Eclipse a Rapidminer využitím jazyku Java. Použité sú sady snímok (rezov), ktoré ...
 • Pokročilá čtečka QR kódu pro Android 

  Kubík, Martin
  V rámci diplomové práce byla vytvořena aplikace umožňující detekci a dekódování QR kódů pomocí zařízení s operačním systémem Android. Pro předzpracování obrazu ze zorného pole kamery je využito knihovny OpenCV. Navržený ...
 • Popis objektů v obraze 

  Dvořák, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem segmentů identifikovaných v obraze. Nejprve jsou zde popsány základní metody segmentace, protože se jedná o proces bezprostředně předcházející popisu objektů. Další kapitola je již věnována ...