Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza složení komunálních odpadů 

  Novák, Michal
  Předmětem práce je obsáhlá rešerše světových studií a metodik zabývajících se analýzou složení směsného komunálního odpadu. Studie jsou nejprve obecně popsány a poté rozděleny do několika skupin v závislosti na principu ...
 • Druhotné suroviny z komunálních odpadů a jejich uplatnění na globálním trhu 

  Tesař, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku materiálového využití komponent obsažených v komunálních odpadech. V práci jsou uvedeny základní pojmy odpadového hospodářství a zdroje dat, které pomáhají analyzovat součastnou ...
 • Efektivní plánování investic do technologií pro energetické využití odpadů 

  Šomplák, Radovan
  Disertační práce se zabývá aplikací simulačních a optimalizačních metod v oblasti energetického využití odpadů. V úvodu práce je popsán současný stav v oblasti odpadového hospodářství v EU se zaměřením na ČR. Následující ...
 • Ekologické hledisko návrhu optimální sítě nakládání s odpady 

  Šťastná, Liliana
  Tato bakalářská práce rešeršního charakteru je zaměřena na metodu posuzování životního cyklu LCA (angl. life cycle assessment), konkrétně pak hlavně na jednu z jejich fází a to posuzování dopadů LCIA (angl. life cycle ...
 • Energetické využití odpadů jako klíčový prvek moderních systémů odpadového hospodářství 

  Guštara, Dominik
  Bakalářská práce se soustředí na analýzu současného stavu systémů odpadového hospodářství v Evropě a predikci jeho budoucího vývoje s důrazem na energetické využití odpadů. První část práce slouží k uvedení do problematiky ...
 • Energetické využití odpadů v Evropské unii 

  Klučka, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu v Evropské unii. Na základě legislativy platné v EU jsou v této práci shrnuty aspekty členských států v oblasti energetického využití odpadu z ...
 • Heuristics for Waste Collection Arc Routing Problem 

  Nevrlý, Vlastimír; Šomplák, Radovan; Popela, Pavel (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  Waste management is still an expanding eld which needs to be constantly enhanced so that waste transportation and treatment is as eective as possible. An important part of this process is a waste collection at the municipal ...
 • Identifikace podobných řešení při stochastické simulaci v oblasti odpadového hospodářství 

  Gal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou svozu směsného komunálního odpadu od producentů na skládku nebo do místa energetického využití. V úvodu se zaměřuje na legislativu odpadu a~jeho silniční přepravu po Evropě. Shromažďuje ...
 • Kogenerace v jednotkách pro termické zpracování biomasy a odpadů 

  Uhmann, Petr
  Diplomová práce se zabývá kogenerací v jednotkách pro termické zpracování biomasy a odpadů. Teoretická část se zabývá popisem biomasy a odpadů a jejich energetickým využitím, kogenerací a výpočtovými modely parních turbín. ...
 • Komplexní přístup k modelování dopravních nákladů při energetickém využití odpadů 

  Gregor, Jiří
  Smyslem a účelem předkládané diplomové práce je objektivně posoudit a vyhodnotit korektní volbu dopravy s možností odpad slisovat. V závislosti na klíčových parametrech, které ovlivňují konečnou cenu, zvolit ekonomicky ...
 • Matice, determinant a objemy těles 

  Šomplák, Radovan
  Ve své bakalářské práci popisuji základní vlastnosti matic, determinantu a jejich využití v otázkách zobrazení mezi vektorovými prostory. V závěrečných kapitolách se věnuji determinantu a jeho aplikacím, kde ukazuji vztah ...
 • Modelovaní individuálních pojistných rizik 

  Huspenina, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných rizik v životním pojištění z pohledu klienta. Teoretická část práce je věnována základním pojmům životního pojištění. Dále jsou zmíněny základní ideje optimalizace. Praktická ...
 • Nakládání s kaly z čistíren odpadních vod v souvislosti s dopravou a termickým zpracováním kalů 

  Petříčková, Alena
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou nakládání s kaly s ohledem na legislativu, způsobem jejich úpravy a technologiemi sušení. Dále se teoretická část věnuje dopravě spojené s kaly. Praktická část ...
 • Návrh měření na průmyslové pračce 

  Těthal, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá v první části rešerší, kde je stručně popsán prací proces a úvod do navrhování experimentů. V další části je proveden experiment, který je výstupem této práce. Popisuje vliv teploty máchání ...
 • Optimalizační modely v odpadovém hospodářství 

  Šmídová, Zlata
  Diplomová práce se zabývá aplikací optimalizačních modelů v oblasti odpadového hospodářství. K analýze současného stavu, odhadu informace o toku konkrétního odpadu, odhadu pravděpodobného místa a způsobu zpracování je ...
 • Pokročilé optimalizační modely v oblasti oběhového hospodářství 

  Pluskal, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá aplikací optimalizačních metod v oblasti oběhového hospodářství. Úvod je zaměřen na vysvětlení hlavních bodů této problematiky a její přínosy pro ekonomiku a životní prostředí. Dále jsou uvedeny ...
 • Rozptylové studie pro logistické modely 

  Dvořáček, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod matematického modelování šíření emisí ze stacionárních zdrojů jako potenciálního nástroje pro přípravu dat pro komplexní logistické úlohy. V tomto případě je ...
 • Statistické zpracování rozsáhlých dat ve svozových úlohách 

  Šmídová, Zlata
  Bakalářská práce se zabývá statistickým zpracováním rozsáhlých dat v dopravních úlohách a vyhodnocením těchto dat pro účely následné optimalizace provozu. Statistické testy byly prováděny v programech Microsoft Excel a ...
 • Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem 

  Lapáček, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na specifickou kategorii odpadu, kterým je komunální odpad. Zabývá se průzkumem současné produkce a způsobem nakládání s komunálním odpadem v České republice. V práci jsou uvedeny základní ...
 • Vyrovnání dat a detekce chyb v měření 

  Nováček, Adam
  V průmyslových a energetických zařízeních je využíváno provozních data k řízení provozu a jeho optimalizaci. Data poskytnuté měřením, jsou ale zatíženy chybami plynoucími z nejistoty měření (nepřesnosti měřících přístrojů). ...