Now showing items 1-20 of 20

 • Aplikace dílčích součinitelů spolehlivosti při hodnocení bezpečnosti vodních děl 

  Szarowski, Marcin
  Diplomová práce se zabývá aplikací dílčích součinitelů spolehlivosti při hodnocení bezpečnosti vodních děl. Součinitele spolehlivosti jsou kvantifikátorem podmínky mezní rovnováhy. Podrobnější nastudování postupů metody ...
 • Ideový návrh hráze horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny 

  Kotaška, Stanislav
  Bakalářská práce má za cíl návrh horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny lokalizované nedaleko Ústí nad Labem. Hlavním účelem této nádrže je akumulace vyrobené energie a její přerozdělení v čase. Nádrž je navržena v ...
 • Měření větrových oscilačních vln na nádrži 

  Kotaška, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou měření větrových oscilačních vln na nádržích, zejména s ohledem na stanovení vlastností vln se zaměřením na stanovení prostorového vlnového spektra. V práci jsou uvedeny základy teorie ...
 • Návrh hráze údolní malé vodní nádrže 

  Stoklas, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vpracování studie malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě. Skládá se z textové části a výkresové části. Textová část obsahuje stručný souhrn problematiky malých vodních nádrží, popis ...
 • Návrh úpravy toku s ohledem na povodňovou situaci 

  Zvolánek, Radim
  Tato práce popisuje posouzení kapacity řeky Chrudimky na říčním kilometru 87,837 až 93,173. Tok je posuzován na Q10, Q50 a Q100. V práci je popsán hydraulický výpočet v programu HEC-RAS. Na základě výsledků hydraulického ...
 • Poruchy asfaltobetonových návodních plášťů přehrad 

  Mezera, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem poruch asfaltobetonových návodních plášťů. V úvodní části jsou uvedeny druhy asfaltobetonu a požadavky na složení asfaltobetonového těsnění. Následující část popisuje jednotlivé ...
 • Rešerše územně plánovací dokumentace a vyhodnocení vhodnosti umístění horní nádrže přečerpávací elektrárny 

  Lebeda, Dawid
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení vhodnosti umístění horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny a vedení trasy tlakových přivaděčů z hlediska zásahu do území. V úvodní teoretické části práce je obecně popsána ...
 • Stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky s využitím 2D numerických simulací 

  Pavlíček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hydrodynamického zatížení přelévané mostovky. Pro účel stanovení tohoto zatížení byl využit programový balík ANSYS 15.0 (konkrétně moduly Workbench, Design Modeler, Meshing, Fluent) ...
 • Stanovení pracovního rozsahu a účinnosti vodního trkače 

  Růžička, Jakub
  Tato práce stanovuje pracovní rozsah a účinnosti vodního trakače experimentálním měřením v laboratoři. Měření probíhá na třech odlišných dimenzích vodního trkače, které navrhnul a sestavil autor této práce. Zde se také ...
 • Studie malé vodní elektrárny 

  Juroška, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jedné varianty stavební a technologické části malé vodní elektrárny na řece Opavě v říčním km 8,540. Účelem stavby je využití hydroenergetického potenciálu toku pro výrobu elektrické ...
 • Studie přečerpávací vodní elektrárny 

  Bolek, Marek
  Předmětem bakalářské práce je zpracování studie výstavby strojovny přečerpávací vodní elektrárny šachtového typu pro 4 soustrojí Francisovy reverzní turbíny, s podzemními přivaděči a krátkými odpadními tunely v lokalitě ...
 • Úprava toku na vybrané lokalitě v návaznosti na ochranu lokality před povodněmi 

  Úlehla, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na posouzení kapacity koryta řeky Bečvy v intravilánu města Přerov a navržení protipovodňové ochrany pro celé město. Protipovodňová ochrana byla zpracována ve dvou variantách. V první variantě se ...
 • Vodní dílo Letovice - návrh rekonstrukce systému TBD 

  Vahalík, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce systému technickobezpečnostního dohledu (TBD) na vodním díle Letovice. Úvodem je popsáno území přehrady, její okolí a samotné vodní dílo spolu s jednotlivými objekty. ...
 • Vyhodnocení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky 

  Řezník, Jindřich
  Předmětem této práce je vyhodnocení hydrodynamického zatížení na fyzikálním modelu mostovky, především stanovení vztahu mezi mediánem a krajními kvantily jednotlivých složek hydrodynamického zatížení a posouzení vlivu tvaru ...
 • Vyhodnocení provozu malé vodní elektrárny 

  Bartoš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá kvantitativním vyjádřením spolehlivosti provozu na MVE. V úvodu se práce věnuje teoretické části, především podrobnějšímu popisu jednotlivých ukazatelů a matematické vyjádření těchto ukazatelů. ...
 • Využití Civil 3D při úpravách toku 

  Rajnoch, Dalibor
  Bakalářská práce se věnovala posouzení a úpravě toku Moravská Dyje v úseku mezi 263,69 km a 265,13 km. Úprava a posouzení bylo provedeno v programu Autocad CIVIL 3D a výpočtová část práce pomocí programu HEC-RAS. Zhodnotil ...
 • Využití HEC-RAS pro stanovení kapacity koryta toku pod vzdouvací stavbou 

  Pavlíček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem průběhu hladin v úseku koryta toku pod přehradní hrází vodního díla Bawanur a výpočtem měrných křivek funkčních objektů hráze. Mezi funkční objekty této hráze patří spodní výpusti, ...
 • Využití metody EIS pro stanovení vývoje stavu sedimentů v klidné kapalině 

  Hradilová, Iva
  Nalezení rozhraní mezi sedimentující hmotou a nosným médiem patří k běžným úkolům v různých oblastech průmyslu, typicky čistírenství a úprava vod. Předkládaná práce je zaměřena na ověření použitelnosti metody elektrické ...
 • Zatížení mostních konstrukcí vyvolané působením vody a vodou nesených předmětů 

  Řezník, Jindřich
  Předmětem této práce je výčet a rozbor metod použitelných pro výpočet zatížení na mosty od vody a vodou nesených předmětů. Jedná se o hydrodynamické zatížení, zatížení od zachyceného spláví a zatížení od nárazu jednotlivých ...
 • Zásobení skautského tábora vodním trkačem 

  Růžička, Jakub
  Tato práce pojednává o zásobování skautského tábora užitkovou vodou z Trusovického potoka. Zásobování je prováděno vodním trkačem, jehož konstrukce je značně zjednodušena a sestavena pouze z dostupných tvarovek a armatur. ...