Now showing items 1-20 of 22

 • Analytical Formula for the Ratio of Central to Minimum Film Thickness in a Circular EHL Contact 

  Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-09-07)
  Prediction of minimum film thickness is often used in practice for calculation of film parameter to design machine operation in full film regime. It was reported several times that majority of prediction formulas cannot ...
 • Experimental comparison of the behavior between base oil and grease starvation based on inlet film thickness 

  Košťál, David; Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-03-24)
  This paper deals with the experimental study of an elastohydrodynamic contact under conditions of insufficient lubricant supply. Starvation level of this type of the contact may be experimentally determined based on the ...
 • Frictional response of lubricant in EHL contact under transient bi-directional shear loading 

  Frýza, Josef; Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-12-15)
  Consideration of performance, efficiency and energy consumption is nowadays an inherent part of the design of every modern machine. These factors are mainly determined by mechanisms taking place within the lubricated ...
 • Hodnocení topografie povrchu strojních součástí pomocí optického profilometru 

  Vrána, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hodnocení topografie povrchů strojních součástí a měřením dat na optickém interferometru. Rešeršní část podává všeobecný přehled o hodnocení topografie povrchů a uvádí ho do souvislosti ...
 • Konstrukce experimentálního zařízení pro studium pískování kolejových vozidel 

  Galas, Radovan
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a realizací experimentálního zařízení pro studium tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice. V práci se čtenář nejdříve seznámí se základními pojmy jako je adheze, skluz, ...
 • Konstrukce LED světelného zdroje pro mikroskop 

  Perháč, Timotej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom a vyhotovením funkčného osvetlenia LED osvetľovacieho zdroja pre mikroskop NIKON Eclipse LV 150, s použitím troch úzkopásmových LED diód.
 • Konstrukce mikroskopového LED osvětlovacího zdroje 

  Bartoň, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu mikroskopového, episkopického, LED osvětlovacího zdroje a jeho následnou realizací v podobě funkčního vzorku. Osvětlovací zdroj je kompatibilní s průmyslovým ...
 • Konstrukce pískovacích zařízení pro drážní vozidla 

  Balounová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu pískovacích zařízení, které jsou dostupné na trhu z hlediska jejich konstrukce. Pískovací zařízení se používají v kolejové dopravě pro zvýšení adheze při brzdění nebo rozjezdu ...
 • Konstrukce zařízení pro nanášení polymerních povlaků 

  Meluzín, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací zařízení pro nanášení polymerních kluzných laků na pracovní plochy kluzných ložisek automobilových motorů. V první části práce je provedena rešerše ...
 • Kontakt vačky a zdvihátka 

  Urban, Filip
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru kontaktu vačky a zdvihátka. Na začátku práce je stručný přehled vaček, sil působících v rozvodu a druhům opotřebení vačky a zdvihátka. Dále je zde uveden krátký popis ...
 • Laboratorní simulátor pro studium radiálních kluzných ložisek 

  Vincenc, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru radiálních kluzných ložisek s přípravou pro implementaci transparentního ložiska ze safírového monokrystalu, skrze které je možné pozorovat kontaktní oblast čepu a ...
 • Lubricant flow in thin-film elastohydrodynamic contact under extreme conditions 

  Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Tsinghua University Press, 2016-12-01)
  To further extend knowledge about fluid film friction in elastohydrodynamic contact, it is important to examine how lubricant flows. In this paper, several film thickness results obtained by interferometry technique for ...
 • Mazání plastových převodů 

  Poledník, Radim
  Cílem diplomové práce je popsání vlivu vstupních parametrů jako je unášecí rychlost, zatížení, teplota, dynamická viskozita a tlakově viskózní koeficient na schopnost utváření mazacího filmu v bodových a eliptických ...
 • Návrh konstrukce výukové pomůcky pro měření tření 

  Moravec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro určení třecí síly v kluzném ložisku. Měření probíhá za různých provozních podmínek a nastavitelné parametry jsou otáčky a zatížení. Zařízení je určené pro ...
 • Přehled průmyslových olejů 

  Ondrouch, Dušan
  V úvodu práce je popsána výroba základových olejů a jejich členění. V další části práce jsou popsány základní vlastnosti, podle kterých se dají oleje posuzovat. Stručně je zmíněn výčet nejčastějších aditiv, která upravují ...
 • Rekonstrukce leštící aparatury 

  Kotiza, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí leštící aparatury pro doleštění kulovitých těles, která se nachází v laboratořích Ústavu konstruování VUT v Brně. V první části bakalářské práce je uveden stručný přehled doposud ...
 • Režimy opotřebení hliníkových slitin 

  Slivka, Václav
  Tato práce se zabývá zkoumáním režimů opotřebení vybrané hliníkové slitiny za podmínek suchého tření. Cílem práce bylo vyhodnotit míru abrazivního a adhezivního opotřebení této slitiny z experimentů provedených na základě ...
 • Simulace mazání bodových kontaktů metodou konečných prvků 

  Hrdonka, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá simulací elasto-hydrodynamického mazání bodových kontaktů pomocí metody konečných prvků. První část práce je věnována studiu daného problému, kde jsou postupně představeny rovnice potřebné ...
 • Simulátor kluzného ložiska 

  Sabo, Karol
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom experimentálneho zariadenia na zistenie geometrie filmu v hydrodynamicky mazanom axiálnom ložisku pomocou optickej interferometrie. Súčasťou práce je rešeršná časť o experimentálnych ...
 • Snižování tření cílenou modifikací povrchů 

  Mauer, Milan
  Cílem této diplomové práce je experimentálně objasnit spojitosti mezi třením vzorku s cíleně modifikovaným povrchem a optickým pozorováním plochy kluzného kontaktu. Práce se zaměřuje na konfiguraci kluzného ložiska, čehož ...