Now showing items 1-20 of 33

 • Analytical Formula for the Ratio of Central to Minimum Film Thickness in a Circular EHL Contact 

  Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-09-07)
  Prediction of minimum film thickness is often used in practice for calculation of film parameter to design machine operation in full film regime. It was reported several times that majority of prediction formulas cannot ...
 • Analytický model dynamiky bicího mechanismu palné zbraně 

  Tkadlec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením analytického modelu dynamiky bicího mechanismu palné zbraně sloužícího pro návrh jednotlivých členů mechanismu tak, aby došlo ke spolehlivé iniciaci zápalky. Tento analytický model ...
 • The effect of surface grooves on film breakdowns in point contacts 

  Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Elsevier, 2016-10-01)
  Surface roughness plays an important role in transition from full to mixed elastohydrodynamic regime. One kind of features appearing on a real rough surface are grooves longer than contact diameter. It has already been ...
 • Experimental comparison of the behavior between base oil and grease starvation based on inlet film thickness 

  Košťál, David; Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-03-24)
  This paper deals with the experimental study of an elastohydrodynamic contact under conditions of insufficient lubricant supply. Starvation level of this type of the contact may be experimentally determined based on the ...
 • Frictional response of lubricant in EHL contact under transient bi-directional shear loading 

  Frýza, Josef; Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-12-15)
  Consideration of performance, efficiency and energy consumption is nowadays an inherent part of the design of every modern machine. These factors are mainly determined by mechanisms taking place within the lubricated ...
 • Hodnocení topografie povrchu strojních součástí pomocí optického profilometru 

  Vrána, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hodnocení topografie povrchů strojních součástí a měřením dat na optickém interferometru. Rešeršní část podává všeobecný přehled o hodnocení topografie povrchů a uvádí ho do souvislosti ...
 • In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrodynamickém kontaktu 

  Šperka, Petr
  Disertační práce se zabývá studiem elastohydrodynamického (EHD) mazaní povrchů s reálnými povrchovými nerovnostmi. Systematické studium chování harmonických složek povrchu při průchodu EHD kontaktem jinými autory vedlo k ...
 • Konstrukce experimentálního zařízení pro studium pískování kolejových vozidel 

  Galas, Radovan
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a realizací experimentálního zařízení pro studium tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice. V práci se čtenář nejdříve seznámí se základními pojmy jako je adheze, skluz, ...
 • Konstrukce klimatické komory 

  Novák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí klimatické komory, která umožňuje plynulou změnu teploty vzduchu v rozmezí -10 až 50 °C a plynulou změnu relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 10 až 90 %. Komora bude napojena na ...
 • Konstrukce LED světelného zdroje pro mikroskop 

  Perháč, Timotej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom a vyhotovením funkčného osvetlenia LED osvetľovacieho zdroja pre mikroskop NIKON Eclipse LV 150, s použitím troch úzkopásmových LED diód.
 • Konstrukce mikroskopového LED osvětlovacího zdroje 

  Bartoň, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu mikroskopového, episkopického, LED osvětlovacího zdroje a jeho následnou realizací v podobě funkčního vzorku. Osvětlovací zdroj je kompatibilní s průmyslovým ...
 • Konstrukce optického mikrotribometru 

  Poláček, Tomáš
  Úkolem práce je návrh konstrukce optického mikrotribometru s možností dynamického měření kapalinového tření v simulovaném bodovém kontaktu. Přístroj má být navržen tak, aby umožňoval vhled mikroskopem v místě dotyku. V ...
 • Konstrukce pískovacích zařízení pro drážní vozidla 

  Balounová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu pískovacích zařízení, které jsou dostupné na trhu z hlediska jejich konstrukce. Pískovací zařízení se používají v kolejové dopravě pro zvýšení adheze při brzdění nebo rozjezdu ...
 • Konstrukce zařízení pro buzení vibrací 

  Čípek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem modulu pro buzení vibrací. Modul bude doplňkem laboratorního zařízení, optického tribometru. Tribometr simuluje styk dvou těles (ocelové kuličky a skleněného disku) za přítomnosti maziva ...
 • Konstrukce zařízení pro nanášení polymerních povlaků 

  Meluzín, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací zařízení pro nanášení polymerních kluzných laků na pracovní plochy kluzných ložisek automobilových motorů. V první části práce je provedena rešerše ...
 • Konstrukce zařízení pro testování ložisek 

  Sovadina, František
  V této bakalářské práci byl proveden rozbor používaných testovacích zařízení pro trvanlivostní zkoušky valivých ložisek. Tento rozbor následně slouží jako inspirace pro rekonstrukci stávajícího testovacího zařízení ložisek ...
 • Kontakt vačky a zdvihátka 

  Urban, Filip
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru kontaktu vačky a zdvihátka. Na začátku práce je stručný přehled vaček, sil působících v rozvodu a druhům opotřebení vačky a zdvihátka. Dále je zde uveden krátký popis ...
 • Laboratorní simulátor pro studium radiálních kluzných ložisek 

  Vincenc, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru radiálních kluzných ložisek s přípravou pro implementaci transparentního ložiska ze safírového monokrystalu, skrze které je možné pozorovat kontaktní oblast čepu a ...
 • Lubricant flow in thin-film elastohydrodynamic contact under extreme conditions 

  Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Tsinghua University Press, 2016-12-01)
  To further extend knowledge about fluid film friction in elastohydrodynamic contact, it is important to examine how lubricant flows. In this paper, several film thickness results obtained by interferometry technique for ...
 • Mazání plastových převodů 

  Poledník, Radim
  Cílem diplomové práce je popsání vlivu vstupních parametrů jako je unášecí rychlost, zatížení, teplota, dynamická viskozita a tlakově viskózní koeficient na schopnost utváření mazacího filmu v bodových a eliptických ...