Now showing items 1-20 of 21

 • Adaptivní klient pro sociální síť Twitter 

  Guňka, Jiří
  Účelem této práce je vytvořit uživatelsky přívětivého klienta pro službu Twitter, využívajícího metod strojového učení k doporučování zajímavých příspěvků uživateli na základě jeho dosavadního chování. Klient nabízí klasické ...
 • Automatické generování wiki stránek z e-mailů a IS 

  Vavřínek, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením rozšíření pro stávající informační systém NLPIS. Součástí řešení je vytváření a údržba automaticky generovaných stránek pro projekty do aplikace MediaWiki. Data budou do MediaWiki ...
 • Detekce Elliotových vln 

  Kaleta, Marek
  Práce se zabývá detekcí Elliottových vln, statistického nástroje k popisu a předvídání trhu. Práce obsahuje návrhy možných metod jejich detekce a jejich zhodnocení. Z možných metod je pak rozpracována detekce impulsů pomocí ...
 • Evoluční návrh simulátoru založeného na celulárních automatech 

  Brigant, Vladimír
  Tato práce popisuje návrh simulátoru založeného na celulárních automatech, který je schopen předpovědet chování komplexního prostorového systému. Tato predikce je založena na dostupních datech a přechodové funkci získané ...
 • Evoluční návrh umělé neuronové sítě 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na Neuronové sítě, Genetické algoritmy a evoluční návrh. První část popisuje Neuronové sítě, jejich historii, učení, způsob použití a Genetické algoritmy, jejich části, operátory a použití. ...
 • Experiences in building a mOSAIC of clouds 

  Petcu, Dana; Di Martino, Beniamino; Venticinque, Salvatore; Rak, Massimiliano; Máhr, Tamás; Lopez, Gorka; Brito, Fabrice; Cossu, Roberto; Stopar, Miho; Šperka, Svatopluk; Stankovski, Vlado (NEUVEDEN, 2013-05-24)
  The diversity of Cloud computing services is challenging the application developers as various and non-standard interfaces are provided for these services. Few middleware solutions were developed until now to support the ...
 • Inteligentní RSS čtečka 

  Sečka, Martin
  RSS čtečka je aplikace sloužící k shromažďování a zobrazení syndikovaného webového obsahu. Tato práce se zabývá návrhem a implementací takovéto aplikace. Mimo to práce stručně popisuje formáty RSS a ATOM, které slouží jako ...
 • Inteligentní RSS čtečka 

  Žouželka, Martin
  Práce je zaměřená především na problematiku týkající se technologií pro publikaci a odběr webového obsahu jako jsou například RSS nebo Atom. Hlavním cílem bylo vytvoření aplikace využívající těchto služeb, tedy programu s ...
 • Knihovna pro podporu vývoje systému ReReSearch 

  Heller, Stanislav
  Vývoj systému ReReSearch je značně zpomalen vzájemnou nekompatibilitou jednotlivých modulů z hlediska programových prostředků, faktem, že vývojáři často opakují již známé chyby a v neposlední řadě slabou komunikací vývojářů ...
 • Nativní rozhraní pro Google Reader 

  Popela, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byl návrh a vývoj nativního rozhraní, které by umožňovalo odebírání syndikovaných zdrojů a položek ze služby Google Reader. Aplikace byla implementována za použití frameworku Qt a funguje na ...
 • Neuronové sítě a predikce časových řad 

  Sviták, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá neuronovými sítěmi používanými k predikci časových řad. Jde zejména o dopřednou neuronovou síť s algoritmem učení zpětného šíření chyby, neuronovou síť s radiálními bázovými funkcemi a neuronovou ...
 • Podpora a využití moderních webových standardů 

  Švihel, Lukáš
  V práci se věnuji problematice využití moderních webových technologií. Vývoji historie, srovnání s předchozí verzí. Popisuji všechny důležité aspekty prvků, jež HTML5 a CSS3 přináší a vysvětluji jejich přínos a účel. ...
 • Projektový management v prostředí ExtJS 

  Zajíc, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na management projektů pomocí Ganttových diagramů. Problematika je řešena jako klient-server aplikace postavená na knihovně ExtJS. Práce nastiňuje možnosti ExtJS a přináší detailní popis ...
 • Řídicí systém projektu ReReSearch 

  Dlouhý, Ivo
  Práce se zabývá návrhem a implementací databáze, archivu souborů, systému aktualizace a rozhraní pro komunikaci modulů v rámci projektu ReReSearch. Obsahuje analýzu digitálních knihoven a systému ReReSearch, vysvětluje ...
 • Sebeorganizace v rozsáhlých distribuovaných systémech 

  Kunštátský, Martin
  Gossip je generický protokol původně navržený pro šíření informací mezi uzly v rozsáhlých distribuovaných decentralizovaných systémech. Tento protokol lze využít i pro mnoho dalších aplikací včetně agregace dat, konstrukce ...
 • Sémantická anotace formátu OpenDocument 

  Nakládal, Jan
  V této práci je obsažena analýza, návrh a implementace aplikace jako rozšíření pro kancelářský balík OpenOffice.org. Tato aplikace umožňuje zobrazit uživateli metadata formátu RDF nacházející se v textovém obsahu a jejich ...
 • Simulace a návrh inteligentních agentů 

  Šperka, Svatopluk
  Konvenční způsob vývoje opakující fáze návrhu, implementace a testování není adekvátní pro systémy třídy inteligentních agentů, u nichž je vyžadováno komplexní chování, ale jejich specifikace je na počátku nejasná. Jako ...
 • Umělá inteligence pro hraní her 

  Kučírek, Tomáš
  Arimaa je strategická desková hra pro dva hráče. Byla navržena tak, aby byla jednoduchá pro živé hráče, ale složitá pro počítače. Cílem této diplomové práce je návrh a tvorba programu s prvky umělé inteligence, který by v ...
 • Vizuální návrh ontologií pro Sémantický web 

  Procházka, Jiří
  Tato práce popisuje návrh a implementaci vizuálního editoru ontologií pro Sémanticý web, založený na RDF modelu, soustředící se na přehlednou kompaktní vizualizaci ontologií, jejich selektivní zobrazení z různých aspektů, ...
 • Vztah klient-server u webových aplikací 

  Kučera, Petr
  Tato práce zkoumá možnosti přesunu aplikační logiky ve webových aplikacích ze serverů na klienty s cílem snížit zátěž serverů. Zkoumá činnosti, které mohou být prováděny na straně klientů v oblasti generování HTML kódu ze ...