Now showing items 1-8 of 8

 • Iontoměničové membrány pro palivové články 

  Chladil, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou iontoměničových polymerních elektrolytů používaných v nízkoteplotních palivové článcích H2-O2. Cílem práce bylo vytvoření několika typů funkčních iontoměničových membrán s nalisovaným ...
 • Měření vlastností oxidů manganu (MnOx) metodou EQCM 

  Pléha, David
  Předkládaná práce se zabývá problematikou použití oxidu manganičitého jako katalyzátoru pro kladnou elektrodu palivových článků. V teoretické části práce je rozebrána problematika palivových článků se zaměřením na nízkoteplotní ...
 • Posouzení informačního systému firmy Trios a návrh změn 

  Staněk, Miroslav
  Tato práce komplexně analyzuje jednotlivé složky informačního systému firmy Trios. Dále také předkládá možné řešení pro zamýšlenou inovaci IS, které povede ke zefektivnění podnikových procesů a k rozšíření stávající ...
 • Sledování hmotnostních změn pomocí piezoelektrického rezonátoru 

  Kužílek, Jakub
  Práce se zabývá návrhem nové cely pro měření hmotnostních změn s vysokou přesností pomocí křemenných krystalových mikrovah QCM. Nová cela je určená pro krystalové rezonátory s průměrem 14mm, které jsou vyráběny v ČR a ...
 • Studium hydroxidů a oxidů kovů ve vodných roztocích 

  Špičák, Petr
  Dizertační práce se zabývá analýzou obou fází hydroxidu nikelnatého i jejich oxidovaných stavů. Řeší problém stability a degradačních mechanismů elektrochemicky aktivnější alfa fáze na běžně používanou beta fázi. Aktivní ...
 • Studium interkalace alkalických kovů v elektrochromních prvcích 

  Kortyš, Petr
  Předkládaná práce se zabývá studiem interkalace alkalických kovů v elektrochromních prvcích pomocí krystalových mikrovah. Práce se zejména zaměřuje na studium vlivu molekulové hmotnosti a rezistance na vlastnosti elektrochmních ...
 • Vliv příměsi kobaltu na parametry kladné elektrody Ni-Cd akumulátorů 

  Svoboda, Michal
  Diplomová práce pojednává o popisu vlivu příměsi kobaltu na vlastnosti kladné elektrody Ni-Cd akumulátorů. Pomocí techniky křemenných mikrovah jsou analyzovány jevy snižující životnost kladné elektrody během zrychleného ...
 • Záporná elektroda pro alkalické akumulátory na bázi zinku 

  Prchal, Jiří
  Předmětem práce je zkoumání a příprava elektrochemicky stálé zinkové elektrody v silně alkalickém prostředí pro využití v Ni-Zn akumulátorech. Tento systém se vyznačuje nízkým ekologickým dopadem na životní prostředí, vyšší ...