Now showing items 1-8 of 8

 • Compressive sampling a simulace one-pixel camera 

  Hrbáček, Radek
  V klasickém pojetí zpracování číslicových signálů je základním pilířem Nyquistův teorém, podle něhož je možné spojitý signál rekonstruovat z jeho vzorků tehdy, pokud byl vzorkován s frekvencí alespoň dvakrát vyšší, než je ...
 • Databáze vzorků hluku 

  Végh, Zoltán
  V semestrální práci jsem navrhl systém pro nahrávání akustických signálů, které v tomto případě reprezentoval hluk, a odzkoušel jsem si programové vybavení na zlepšení kvality nahraných vzorků. Tento systém se skládá z ...
 • Laboratorní návrh reproduktorové soustavy 

  Šulc, Martin
  Tato práce se venuje návrhu reproduktorových soustav pomocí volne dostupných pocítacových programu. Cílem této práce je vytvorení zadání laboratorní úlohy na téma Návrh reproduktorových soustav pomocí pocítacových programu. ...
 • Metody pro doplňování chybějících dat v obrazu 

  Vodička, Radek
  Cílem této práce je popsat základní principy metod inpaintingu. Blíže se zde seznámíme s metodou postupné opravy poškozené oblasti z okrajů po bodech a pomocí úrovňových křivek. Výstupem práce je porovnání obrázků, kde byl ...
 • Nové metody nadvzorkování obrazu 

  Kučera, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá metodami pro zvyšování rozlišení obrazu. Obsahuje jak popis teoretických principů a popis výpočtů známých a v dnešní době běžně používaných metod pro zvyšování rozlišení obrazu, tak i popis ...
 • Segmentace obrazu založená na reliéfu 

  Gros, Jan
  Cílem této práce je seznámit se s technikou segmentace obrazu pomocí zaplavování reliéfu krajiny (watershed metoda). Jsou zde přiblíženy některé metody segmentace obrazu a vysvětleny základní operace nad obrazy, z kterých ...
 • Určení optimální velikosti bloků pro řídkou reprezentaci obrazu 

  Šuránek, David
  Úvod této diplomové práce je věnován přiblížení základních pojmů a algoritmů z oblasti zpracování obrazu pomocí řídkých reprezentací. Dále je zmíněn model neuronové sítě zvaný Omezený Boltzmannův stroj, který je v praktické ...
 • Využití paralelizovaných výpočtů v prostředí MATLAB ve zpracování obrazu 

  Prišť, Lukáš
  Tato práce se zabývá využitím paralelizovatelných výpočtů pro zpracování obrazu v MATLABu pomocí dostupných paralelních knihoven a funkcí. Teoretická část roze- bírá odlišnosti paralelního programování oproti běžnému ...