Now showing items 1-16 of 16

 • Aplikace nedourčených soustav lineárních rovnic ve zpracování obrazu 

  Pazderský, Tomáš
  Práce se zaměřuje na vytvoření GUI v programu MATLAB pro demonstraci aplikace odšumění, zaostření a dokreslení na zpracování obrazu za pomocí řídkých řešení. Nejprve je popsána obecně metoda řídkého řešení, pokračuje popis ...
 • Compressive sampling a simulace one-pixel camera 

  Hrbáček, Radek
  V klasickém pojetí zpracování číslicových signálů je základním pilířem Nyquistův teorém, podle něhož je možné spojitý signál rekonstruovat z jeho vzorků tehdy, pokud byl vzorkován s frekvencí alespoň dvakrát vyšší, než je ...
 • Databáze vzorků hluku 

  Végh, Zoltán
  V semestrální práci jsem navrhl systém pro nahrávání akustických signálů, které v tomto případě reprezentoval hluk, a odzkoušel jsem si programové vybavení na zlepšení kvality nahraných vzorků. Tento systém se skládá z ...
 • Implemetace detektorů hlasové aktivity s využitím open-source knihoven v jazyce C 

  Mach, Václav
  Tato diplomová práce pojednává o problematice detekce hlasové aktivity. Jsou zde teoreticky popsány dva typy: energetický a statistický detektor, jejichž funkce je ověřena v prostředí Matlab. Dále je řešena implementace ...
 • Laboratorní návrh reproduktorové soustavy 

  Šulc, Martin
  Tato práce se venuje návrhu reproduktorových soustav pomocí volne dostupných pocítacových programu. Cílem této práce je vytvorení zadání laboratorní úlohy na téma Návrh reproduktorových soustav pomocí pocítacových programu. ...
 • Metody pro doplnění chybějících částí obrazu 

  Kovacs, Jan
  Tato práce se zabývá zpracováním přehledu moderních metod pro automatické doplnění chybějících částí obrazu. V teoretické části této práce je vybráno a popsáno několik nejznámějších metod. Každá z vybraných metod je nejdříve ...
 • Metody pro doplňování chybějících dat v obrazu 

  Vodička, Radek
  Cílem této práce je popsat základní principy metod inpaintingu. Blíže se zde seznámíme s metodou postupné opravy poškozené oblasti z okrajů po bodech a pomocí úrovňových křivek. Výstupem práce je porovnání obrázků, kde byl ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • MIDI vysílač SysEX zpráv 

  Špiřík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem MIDI protokolu a především rozborem MIDI SysEx zpráv, které jsou v dnešní době čím dál více využívané. Cílem této práce je návrh a realizace zařízení, které tyto SysEx zprávy bude ...
 • Modul pro generování "atomů" pro přeparametrizovanou reprezentaci signálu 

  Špiřík, Jan
  Cílem této diplomové práce je vytvoření nových "atomů" pro přeparametrizovanou reprezentaci signálu pro toolbox Frames v prostředí MATLAB. Nejprve je popsán princip přeparametrizovaných systémů a tzv. framů. V práci je ...
 • Nové metody nadvzorkování obrazu 

  Kučera, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá metodami pro zvyšování rozlišení obrazu. Obsahuje jak popis teoretických principů a popis výpočtů známých a v dnešní době běžně používaných metod pro zvyšování rozlišení obrazu, tak i popis ...
 • Segmentace obrazu založená na reliéfu 

  Gros, Jan
  Cílem této práce je seznámit se s technikou segmentace obrazu pomocí zaplavování reliéfu krajiny (watershed metoda). Jsou zde přiblíženy některé metody segmentace obrazu a vysvětleny základní operace nad obrazy, z kterých ...
 • Určení optimální velikosti bloků pro řídkou reprezentaci obrazu 

  Šuránek, David
  Úvod této diplomové práce je věnován přiblížení základních pojmů a algoritmů z oblasti zpracování obrazu pomocí řídkých reprezentací. Dále je zmíněn model neuronové sítě zvaný Omezený Boltzmannův stroj, který je v praktické ...
 • Využití paralelizovaných výpočtů v prostředí MATLAB ve zpracování obrazu 

  Prišť, Lukáš
  Tato práce se zabývá využitím paralelizovatelných výpočtů pro zpracování obrazu v MATLABu pomocí dostupných paralelních knihoven a funkcí. Teoretická část roze- bírá odlišnosti paralelního programování oproti běžnému ...
 • Živý font 

  Jiříček, Milan
  Práce ve svém začátku popisuje historický vývoj písma, dále pak typografická pravidla využívaná při návrhu znakových sad, a také především teoretické základy tvorby nových fontů moderními metodami, tedy za použití informačních ...