Now showing items 1-20 of 77

 • Analýza komory diferenciálního čerpání EREM pomocí systému Cosmos FloWorks 

  Jašek, Michal
  V práci bude nejprve popsána stručná problematika elektronové mikroskopie a následně v systému SolidWorks vymodelovány vybrané tři tvary komory diferenciálního čerpání, na kterých bude pomocí systému Cosmos FloWorks provedena ...
 • Analýza rozložení tlaků v detektoru SE pomocí systému Cosmos FloWorks 

  Ambrož, Václav
  V práci je nejprve popsána stručná problematika elektronové mikroskopie v oblasti vysokých tlaků a následně v systému SolidWorks vymodelován scintilační detektor, u kterého je pomocí systému Cosmos FloWorks provedena analýza ...
 • Aplikace nízkoteplotních sintrovacích past i vodivých inkoustů ve výrobě desek s plošnými spoji 

  Kolek, Andrej
  Predkladaná diplomová práca informuje o vývoji a aplikáciách nízkoteplotných sintrovacích pást v oblasti výroby a montáže DPS súčiastok o pájaní bez použitia olova s použitím nanočastíc kovov a ich zlúčenín. Momentálne sa ...
 • Aplikace reaktivních nanočástic do SAC pájecí pasty 

  Matras, Jan
  Tato práce se zabývá tématem reaktivních nanočástic a jejich přimíchávání do pájecí pasty, které také blíže popisuje. Podrobněji popisuje vlastnosti jednotlivých pájecích slitin. Vysvětluje vznik intermetalických vrstev ...
 • Automatická optická inspekce 

  Holík, Milan
  Tato diplomová se zabývá návrhem a realizací elektromechanického pozičního systému pro automatickou optickou inspekci DPS větších rozměrů a vlastní optickou inspekcí. Problematika je rozčleněna do několika hlavních oblastí ...
 • Automatické vyhodnocování spektra slunečního záření 

  Vlček, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi slunečního záření, měřením slunečního spektra a normou IEC 60904-9, která definuje požadavky na solární simulátor. Solární simulátory se klasifikují pomocí třídy A, B nebo C a to ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených klimatickým podmínkám 

  Darebný, Tomáš
  V této bakalářské práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaické přeměně energie, zařízeních a materiálech, které se ve fotovoltaice používají. Jsou zde popsány druhy degradačních činitelů působících na fotovoltaické ...
 • Detekce signálních elektronů v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu 

  Šváb, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou činnosti environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM) a detekcí signálních elektronů při vyšších tlacích v komoře vzorku mikroskopu. V práci se zaměřím na porovnání ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (PD) v dielektriku vysokonapěťových kondenzátorů. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku a škodlivým působením částečných ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Dynamická elektroneourostimulace 

  Míka, Petr
  Předkládaná práce popisuje metodu dynamické elektroneurostimulace a zabývá se jejími vlastnostmi a přístroji které slouží k jejímu provádění. Základním zaměřením práce je podat souhrnné informace o metodě dynamické ...
 • Dynamická elektroneurostimulace a elektrické vlastnosti kůže 

  Špeta, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým základem dynamické elektroneurostimulace, co je působení elektrického signálu na akupunkturní body na kůi. Touto technikou jsou vybaveny přístroje firmy DiaDENS ruské provenience. ...
 • Hodnocení materiálových a procesních faktorů na DPS metodou smáčecích vah 

  Chloupek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou smáčecích sil při pájení. Hodnotí materiálové a procesní vlivy na průběhy smáčecích sil. Cílem je nastavení technologických operací vedoucí k maximální kvalitě pájeného spoje.
 • Implementace čárového kódu do výrobního procesu malé firmy 

  Tihon, Karel
  Cílem mojí diplomové práce je studium a implementace čárového kódu do SMT montážního procesu. Tato práce se skládá ze dnou hlavních částí. První pojednává o typech čárových kódů, technologiích čtení a mapuje výrobní proces ...
 • Ionizační detektor pro EREM 

  Černoch, David
  Diplomová práce se zabývá vlivem vkládané mřížky mezi vzorek a ionizační detektor v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu. Při změnách tlaku, napětí na mřížce při různých vzdálenostech vzorek detektor a ...
 • Ionizační detektor pro ESEM 

  Pokluda, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku environmentálních rastrovacích elektronových mikroskopů, včetně popisu základních fyzikálních mechanismů. Popisuje návrh a realizaci elektrodového systému ionizačního detektoru ...
 • Izolační a dielektrické vlastnosti vody 

  Grill, Jiří
  Diplomová práce se zabývá izolačními a dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její kovalentní a vodíkové vazby. Nastiňuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody, přičemž se rozepisuje o parametrech ...
 • Komunikační síť ve firmě 

  Sychra, Jakub
  Tato práce se zabývá dostupnými komunikačními technologiemi a jejich možným využitím ve firmách. Při návrhu komunikační sítě je třeba mít přehled o typech a trendech komunikačních technologií. Z této široké škály nabízených ...
 • Kontrast v obraze získaném pomocí scintilačního detektoru sekundárních elektronů ve VP SEM 

  Koudela, Oldřich
  První část této práce je teoretické pojednání o základech rastrovací elektronové mikroskopie, složení a funkci elektronového mikroskopu, jeho speciálním případu rastrovacím elektronovém mikroskopu pro vyšší tlak (VP SEM), ...