Now showing items 1-20 of 26

 • Aplikace pro výpočet přenosových parametrů optických sítí 

  Lakomý, Tomáš
  Teoretická část této práce řeší přenosové parametry optických sítí a jejich vlastnosti. Práce zahrnuje hlavně optická vlákna a jejich dělení, disperzi a taky způsoby, jak se optická vlákna dají spojovat. Praktickou částí ...
 • Bezdrátové spoje pro metropolitní sítě 

  Svoboda, Jan
  Diplomová práce se zabývá technologiemi vhodnými pro výstavbu metropolitních sítí. V práci jsou zmíněny technologie umožňující bezdrátový přenos rychlostmi nad 1 Gbit/s. Jsou popsány základní vlastnosti a parametry ...
 • Bezdrátový optický spoj 

  Šála, Jakub
  V této diplomové práci je zachycena problematika současných možností bezdrátových optických spojů, omezení jejich nasazení v praxi s ohledem na dostupnost a spolehlivost. Jsou provedena měření na bezdrátovém optickém spoji ...
 • Bezdrátový optický spoj v sítích LAN a MAN 

  Šporik, Jan
  Hlavním cílem této práce je návrh optického bezdrátového spoje přenosu volným prostorem, atmosférou. Práce popisuje skladbu hlavic atmosférického optického spoje. Část práce se zaměřuje na problematiku šíření optického ...
 • Disperzní vlivy na vysokorychlostní přenos optickou sítí 

  Filip, Tomáš
  Práce se zabývá principem optického přenosu, jeho přenosovými médii a dále pak výhodami a nevýhodami. V první polovině se zaměří na nežádoucí vlivy působící na přenos signálu v optických sítích, na disperzní vlivy a zejména ...
 • Distribuce analogového signálu optickým vláknem 

  Stiburek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na přenos analogového signálu pomocí optického vlákna. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou popsány jednotlivé přenosové cesty, jejich srovnání a výhody. Dále práce popisuje ...
 • Fotonická krystalická vlákna 

  Dočkal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá využitím nekonvenčních optických vláken se zaměřením na fotonická krystalická vlákna. Jsou zde popsány jednotlivé typy fotonických krystalických vláken z hlediska fyzikálních a optických ...
 • Komunikační protokoly v pasivních optických sítích 

  Ševela, Martin
  Diplomová práce se zabývá porovnáním přenosových parametrů v sítích s časovým dělením a v sítích s vlnovým dělením. V první části práce jsou nastudovány jednotlivé standardy sítí s časovým dělením a specifika sítí s vlnovým ...
 • Konfigurace QoS v IP síti s využitím Cisco prvků 

  Brož, Kamil
  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První, teoretická část, pojednává o parametrech a požadavcích moderních real-time aplikací. Dále rozebírá konkrétní prostředky pro zajištění QoS. Jedná se přístup ve ...
 • Matematická analýza a simulace přenosových parametrů optických vláken 

  Smrž, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přenosových parametrů optických vláken, jejich vlastnostmi a způsobu výpočtu. V práci jsou uvedeny jednotlivé typy druhů optických vláken a jejich standardy. Je zde i popis ...
 • Měření vzdálenosti pomocí technologie ZigBee 

  Čepl, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou hrubého zjišťování vzdálenosti mezi dvěma bezdrátovými moduly založenými na standardu ZigBee. V prvním logickém celku se věnuje teoretickému popisu výše uvedené technologie a jejím ...
 • Model optické sítě pro vysokorychlostní datové přenosy 

  Filip, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh vysokorychlostní optické sítě. V první části se zabývá teoretickými poznatky z oblasti optických přenosů, zejména principem vlnového multiplexu. Obecně se dá říci, že je tato ...
 • Návrh a správa WDM systémů pro optické sítě 

  Červenka, Vladimír
  Tato práce popisuje jednotlivé druhy optických multiplexních systémů (WDM) dle doporučení standardizační komise ITU-T. Nabízí přehled komponent a zhodnocení kritických částí při návrhu, potažmo správy sítě využívající WDM ...
 • Návrh, výstavba a měření optických přístupových sítí 

  Ambrož, Jan
  Práce se zabývá možnostmi realizace optických přístupových sítí. V práci jsou představena optická připojení FTTx včetně jejich specifikací a rozdílů. V dokumentu je velká část věnována pasivní a aktivním optickým sítím. ...
 • Optické spoje a jejich vliv na přenos 

  Jaroš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu možností spojování optických vláken. Nejprve se věnuji optickému přenosovému systému, podrobněji rozepisuji typy a vlastnosti jeho jednotlivých komponentů. ...
 • Optické zesilovače pro metropolitní a přístupové sítě 

  Čech, Martin
  Úkolem této diplomové práce je popsat a porovnat nejběžnější typy v současnosti využívaných optických zesilovačů. První část se zaměřuje na problematiku optických přenosů a jevů, které způsobují degradaci přenášeného ...
 • Optimalizace přístupových sítí pro multimediální služby 

  Slavíček, Tomáš
  Tato práce popisuje problematiku přístupových sítí a jejich existující druhy. Rozebírá jejich parametry významné pro multimediální služby. Zvažuje možnosti využití jednotlivých sítí v daných lokalitách. Uvádí moderní ...
 • Plastová optická vlákna a jejich aplikace v praxi 

  Bubela, Ondřej
  Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou plastových optických vláken známých pod zkratkou POF. Rozebírá faktory ovlivňující jejich ztráty (útlum, disperze) a přenosové vlastnosti (šířka pásma, profily ...
 • Pokročilý systém umožňující zálohování počítačových dat 

  Sobek, Jiří
  Tato diplomová práce se převážně zaměřuje na problematiku zálohování a detailně popisuje jednotlivé zálohovací techniky. Dále také objasňuje funkci protokolů IPv4 a FTP, které s touto prací úzce souvisí. Výstupem je poté ...
 • Problematika přenosu optického paprsku optickým vláknem 

  Lásko, Jan
  Práce se zaměřuje na šíření paprsku optickým vláknem, parametry, které mohou ovlivnit průchod paprsku vláknem, disperzi, útlum, numerickou aperturu a mody ve vláknu. V dílčích úsecích jsou řešeny příklady dané problematiky ...