Now showing items 1-4 of 4

 • Dekompozice a předpovědi v časových řadách 

  Šramková, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá štatistickými metódami, ktoré sa používajú pri analýze a modelovaní časových radov. Konkrétne dekompozičnými metódami, ktoré rozkladajú časové rady na jednotlivé zložky a modelujú trend, čo ...
 • Frölicherova-Nijenhuisova závorka a její aplikace v geometrii a variačním počtu 

  Šramková, Kristína
  Diplomová práca objasňuje význam Frölicher-Nijenhuisovej zátvorky a jej aplikácií vo fyzikálnych problémoch. Základným aparátom pre tieto aplikácie je diferenciálna geometria na varietach, tenzorový počet a diferenciálne ...
 • Soustavy polynomiálních rovnic v ekonomii 

  Šramková, Kristína
  Bakalárska práca je založená na aplikácii matematického aparátu pri analýze ekonomických modelov, konkrétne modelov, ktoré vedú na sústavu polynomiálnych rovníc. Jednou z častí je súhrn základných poznatkov z oblasti algebry ...
 • Výmenná ekonómia 

  Šramková, Kristína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  V článku je prezentovaná a na jednoduchom príklade ilustrovaná výmenná ekonómia, čo je model ekonómie bez produkcie. Cieľom je prehľadné zobra- zenie procesu hľadania rovnovážnej alokácie statkov medzi spotrebiteľov a ...