Now showing items 1-20 of 29

 • 

  Lyčka, Lukáš
  Užití lokálně podepřených desek ve výstavbě je v nynější době rozšířeno v mnoha zemích díky svým ekonomickým a funkčním výhodám. Přes svůj jednoduchý vzhled, je chování lokálně podepřených desek v ohybu a smyku značně ...
 • Approximations in Stochastic Optimization and Their Applications 

  Mrázková, Eva
  Mnoho inženýrských úloh vede na optimalizační modely s~omezeními ve tvaru obyčejných (ODR) nebo parciálních (PDR) diferenciálních rovnic, přičemž jsou v praxi často některé parametry neurčité. V práci jsou uvažovány tři ...
 • Cena elektrické energie z biomasy 

  Štěpánek, Petr
  V úvodu se práce zabývá definicí, vznikem a rozdělením biomasy. Dále jsou popsány různé způsoby technologického zpracování biomasy. Třetí část je zaměřena na legislativní úpravu výroby elektrické energie z biomasy a na ...
 • Effects of elevated temperature on the behaviour of concrete beams reinforced with fiber reinforced polymers 

  Prokeš, Jan; Rozsypalová, Iva; Girgle, František; Daněk, Petr; Štěpánek, Petr (IOP Publishing, 2021-01-18)
  Fiber reinforced polymer (FRP) rebars have increasing popularity in the construction industry all around the world although steel rebars are widely used for reinforcing of the concrete so far. FRP bars, which have higher ...
 • Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid 

  Šimůnek, Petr; Štěpánek, Petr; Švaříčková, Ivana; Prokeš, Jan; Laníková, Ivana; Žítt, Petr; Miranda Mendes, Joo Pedro (EDP Sciences, 2020-03-05)
  The article deals with the influence of an acidic environment on the mechanical properties of a Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) grid. The influence of an acidic environment is examined on samples cut from a GFRP grid. ...
 • Kotvení předpjaté frp výztuže pro betonové konstrukce 

  Girgle, František; Horák, David; Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana; Šimůnek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Předpětí FRP výztuže v betonových konstrukcích eliminuje její negativní vlastnost, kterou je nízký modul pružnosti. Článek popisuje vyvinutý způsob kotvení, který požívá FRP materiály i pro kotevní oblast. Základní princip ...
 • Life Cycle Assessment Optimization of a Shotcrete Tunnel Lining 

  Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana; Venclovský, Jakub (IOP Publishing, 2018-11-27)
  The proposed contribution describes the formulation of the optimization design of a utility tunnel lining. The objective function is defined as a multicriterial problem and includes economic and environmental aspects ...
 • Marketingová strategie rozvoje podnikání 

  Štěpánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingové strategie rozvoje vlastního podnikání. Počáteční část teoretických východisek práce popisuje marketing jako primární funkci organizace a jeho vliv na formulování strategie ...
 • Mechanické odlučování popílku při spalování biomasy 

  Štěpánek, Petr
  Práce se zabývá problematikou drobných prachových částic vyskytujících se v plynných produktech spalování biomasy. Představuje technologie využitelné pro záchyt tuhých částic z proudu spalin. Zaměřuje se hlavně na principy ...
 • Navrhování konstrukcí s FRP výztuží 

  Matušíková, Anna
  Práce uvádí a porovnává volně dostupné software pro posuzování únosnosti konstrukcí s~FRP výztuží. Je zde popsána teorie a návrh algoritmu vlastního výpočetního programu pro konstrukce vyztužené nekovovou výztuží, které ...
 • Navrhování konstrukcí s FRP výztuží 

  Januš, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou návrhu konstrukcí s FRP výztuží. Je zde zpracován postup návrhu průřezu s FRP výztuží namáhaného ohybovým momentem a posouvající silou na mezní stav únosnosti podle daných norem a směrnic. Při ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace pro grafické studio 

  Štěpánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením marketingové komunikace grafického studia. V počáteční teoretické části jsou popsány druhy komunikace a nástroje marketingového mixu. V následující analytické části se pokusím o ...
 • Návrh, posouzení a optimalizace obloukové konstrukce 

  Herka, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem, posouzením a optimalizací obloukové konstrukce. Byl proveden předběžný návrh železobetonové obloukové konstrukce ekoduktu v několika variantách. Následně byla provedena optimalizace ...
 • Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik 

  Šimůnek, Petr; Laníková, Ivana; Štěpánek, Petr; Venclovský, Jakub; Junek, Lukáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Článek se zabývá možnostmi numerického zpracování expertních analýz při použití matice rizik. Pro obvyklý způsob výpočtu rizika není běžná podoba matice rizik odpovídající. Pro často používanou podobu matice rizika je ...
 • Ocelobetonové tlačené pruty z materiálů vysokých pevností 

  Röder, Václav
  Hlavním cílem této disertační práce je ověření vzpěrné pevnosti ocelobetonových tlačených prutů z materiálů vysokých pevností. Disertační práce je rozdělena do čtyř hlavních bloků, které se vzájemně prolínají. První blok ...
 • Optimalizace návrhu výztuže betonového průřezu 

  Hudyma, Nazar
  Předmětem bakalářské práce je optimalizace návrhových proměnných železobetonového průřezu, především jeho vyztužení. Pro řešení této úlohy, bylo nejdříve zapotřebí zpracovat rešeršní část, která pojednává o různých metodách ...
 • Pokročilé vrstevnaté kompozity pro stomatologické aplikace 

  Šedivý, Zbyněk
  Disertační práce se zabývá mechanickou odezvou vrstevnatých kompozitů pro stomatologické aplikace. Různé skladby vrstev a různé částicové a vláknové kompozity jsou studovány v tříbodovém ohybu za pokojové teploty. Tyto ...
 • Projekt nosné betonové konstrukce 

  Tuchyňová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá řešením skeletové konstrukce patrových garáží a to převážně její stropní deskou. V první fázi byla provedena parametrická studie dle zadání. Její součástí bylo srovnání tří konstrukčních ...
 • Projekt nosné železobetonové konstrukce 

  Klodner, Jan
  Diplomová práce řeší obecnou problematiku podlahových betonových desek, technologii, provádění, modely podloží, výpočet vnitřních sil a návrhové přístupy. Na základě těchto údajů pak sleduje chování podlahových desek dle ...
 • Stochastic optimization of reinforced concrete elements’ design 

  Venclovský, Jakub; Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana (IOP Publishing, 2018-07-04)
  Main goal of the paper is to present an algorithm for stochastic optimization of design of steel-reinforced concrete element’s cross section. Firstly, the deterministic problem is introduced and described, followed by the ...