Now showing items 1-20 of 37

 • 3D rekonstrukce objektů pomocí metod analýzy obrazu 

  Maruniaková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá 3D rekonštrukciou objektov pomocou metód analýzy obrazu. Práca obsahuje matematický aparát spojený s týmto problémom, ďalej je uvedený postup pre vytvorenie 2D ostrého obrazu a samotnej 3D ...
 • Analýza šumu digitálních kamer 

  Weszter, Juraj
  Na fotografiách vytvorených digitálnymi kamerami je prítomný nežiadúci šum ako nerovnomernosť v intenzite obrazu medzi obrazovými bodmi. V práci sú po predstavení problematiky spracovania digitálneho obrazu opísané hlavné ...
 • Automatizované procedury pro Koherencí řízený holografický mikroskop 

  Dostál, Zbyněk
  Koherencí řízený holografický mikroskop (CCHM) a Fluorescenční holografický mikroskop (FHM) byly vyvinuty zejména pro kvantitativní fázové zobrazování a měření dynamiky živých buněk, které obvykle bývá předmětem digitální ...
 • Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů 

  Beseda, Jiří
  Problematika extrému funkce více proměnných spočívá ve výpočtu maxima nebo minima této funkce. Toto maximum a minimum funkce může být lokální, vázané a globální. K výpočtu nám pomáhají zejména derivace funkce, které položíme ...
 • Clustering mraku bodů 

  Mrkvička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním mraku bodů. Zaměřuje se na detekci ploch v trojrozměrném prostoru. Popisuje především metody, které jsou používány k detekci rovin. Dále popisuje konkrétní implementaci jedné z ...
 • Detekce cesty pro mobilní robot analýzou obrazu 

  Coufal, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pro mobilní robot pohybující se ve venkovním prostředí. V první části je analyzován problém, navrženo řešení a prozkoumány vhodné metody zpracování obrazu. V druhé části jsou ...
 • Digitální metody zpracování trojrozměrného zobrazení v rentgenové tomografii a holografické mikroskopii 

  Kvasnica, Lukáš
  Disertační práce se zabývá metodami počítačového zpracování obrazových dat v rentgenové mikrotomografii a v digitální holografické mikroskopii. Práce si klade za cíl dosáhnout optimalizací a využitím masivně paralelních ...
 • The Effect of Sterilization on Size and Shape of Fat Globules in Model Processed Cheese Samples 

  Tremlová, Bohuslava; Štarha, Pavel; Buňka, František; Gistingrová, Zuzana; Hrabě, Jan (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2006-05-11)
  Model cheese samples from 4 independent productions were heat sterilized (117 C, 20 minutes), after the melting process and packing with an aim to prolong their durability. The objective of the, study was to assess changes ...
 • Extrémy funkce jedné a více proměnných 

  Floderová, Hana
  Extrémy funkce jedné a více proměnných je problematika, ve které se snažíme vypočítat maximum nebo minimum funkce. Maximum a minimum funkce může být lokální, globální a u extrémů funkce více proměnných ještě vázané. K ...
 • Fourierova řada a její vlastnosti 

  Sladká, Pavla
  Funkční řady, a zejména pak řady Fourierovy, jsou důležitým matematickým aparátem využívaným v rozmanitých technických oborech. Velmi podstatnou skupinu mezi funkčními řadami tvoří mocninné řady, které se pro svoji ...
 • Integrální transformace a jejich aplikace 

  Béreš, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá integrálnymi transformáciami a ich aplikáciami. Práca zhrnuje základné vlastnosti Laplaceovej a Fourierovej transformácie a následne ilustruje ich využitie pri riešení parciálnych diferenciálnych ...
 • Interpolace bodů v projektivním prostoru 

  Burešová, Klára
  Cílem této práce je popis interpolačních křivek v rovině, prostoru a s přechodem do projektivního prostoru. Součástí je definování projektivního prostoru, ve kterém budeme pracovat, a také dalších pojmů, jako jsou vektorový ...
 • Interpolační a aproximační spline křivky 

  Jelínek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a algoritmy výpočtu hladkých křivek, konkrétně B-spline křivek. Tyto křivky mají své uplatnění v počítačové grafice. Výpočet B- spline křivek je definován rekurentně, a proto je ...
 • Matematické metody modelování morfologie jehličnanů 

  Janoutová, Růžena
  Cílem práce byla tvorba jehličnatého stromu nedestruktivní metodou umožňující popis struktury dospělého smrkového porostu. Z poskytnutých dat byl po jejich zpracování vytvořen model L-systému, kterým se vytvářely větve ...
 • Matematické metody segmentace obrazu pro dálkový průzkum Země 

  Novotný, Jan
  Segmentace obrazu na jednotlivé stromy je důležitý krok při zpracování dat dálkového průzkumu pro lesnickou praxi. Tato dizertační práce podává široký přehled dané problematiky. Shrnuje teoretický kontext z pohledu aplikované ...
 • Matematický algoritmus řízení dalekohledu s využitím dobsonovy montáže 

  Malec, Jan
  V této bakalářské práci je proveden rozbor vztahů mezi polohou dalekohledu na azimutální montáži a mezi polohou objektu na obloze, přičemž se předpokládá, že poloha objektu na obloze je popsána rektascenzí a deklinací. Je ...
 • Měření geometrických parametrů lidské ruky 

  Vanžurová, Anna
  V praxi neexistuje jednoduchý způsob pro získání velikosti povrchu lidské ruky. Proto se tato práce zabývá hledáním matematického modelu, určujícího přibližný povrch ruky. Tento model využívá základní geometrické parametry ...
 • Měření ovality extrudovaného vlákna 

  Loučka, Pavel
  Důležitým sledovaným parametrem při výrobě extrudovaného vlákna je jeho průměr. Měření této veličiny lze provést za předpokladu kruhovitosti jeho průřezu pomocí jedné snímací kamery. V praxi se ukázalo, že dalším důležitým ...
 • Měření ovality extrudovaného vlákna pomocí tří kamer 

  Loučka, Pavel
  Důležitým parametrem sledovaným při výrobě extrudovaného vlákna je jeho průměr. Měření této veličiny lze provést za předpokladu kruhovitosti jeho průřezu pomocí jedné snímací kamery. V praxi se ukázalo, že dalším důležitým ...
 • Měření průměru extrudovaného vlákna s využitím numerických metod zpracování obrazové informace 

  Vostal, Jiří
  Tato práce se zabývá problémem měření průměru extrudovaných vláken. Za tímto účelem byl navržen postup využívající numerických metod zpracování obrazové informace. Použité jednotlivé metody jsou popsány v teoretické části. ...