Now showing items 1-15 of 15

 • Full-scale testing of Ground Anchors in Neogene Clay 

  Štefaňák, Jan; Miča, Lumír; Chalmovský, Juraj; Leiter, Augustin (Elsevier, 2016-05-26)
  The research campaign aimed on the better understanding of behavior of prestressed soil anchors in neogene clay, including conduction of variety of in-situ (CPT, PMT) and laboratory (Triaxial test, Simple shear test an ...
 • Návrh založení objektu 

  Adamík, Václav
  Cílem práce je představení zakládání staveb jako takového a bližší přiblížení problematiky hlubinného zakládání, kterým je zapotřebí nahradit zakládání plošné z důvodů malých únosností nebo příliš velké stlačitelnosti ...
 • Návrh založení výrobní haly 

  Machů, Michal
  Předmětem práce je návrh založení a následné posouzení výrobní haly. Varianty založení budou diskutovány a vzájemně srovnány. Objekt se nachází v oblasti, kde jsou zastoupeny mocné vrstvy štěrků. Návrh pilotového resp. ...
 • A nondestructive indirect approach to long-term wood moisture monitoring based on electrical methods 

  Slávik, Richard; Čekon, Miroslav; Štefaňák, Jan (MDPI, 2019-07-24)
  Wood has a long tradition of use as a building material due its properties and availability. However, it is very sensitive to moisture. Wood components of building structures basically require a certain level of moisture ...
 • Plně pravděpodobnostní posouzení únosnosti plošného základu 

  Šarman, Jan
  Práce se zabývá problematikou plně pravděpodobnostního návrhu plošného základu. V první části práce je popsán deterministický a plně pravděpodobnostní návrh. Následně jsou obě metody aplikovány na zadané úloze. Závěrem ...
 • Posouzení návrhu sanace tělesa železničního násypu 

  Vašina, Adam
  Součástí projektu „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ je sanace nevyhovujícího železničního náspu na trati Brno-Havlíčkův Brod. Předmětem práce je posouzení sanačních opatření v programu Plaxis 2D a seznámení se se ...
 • Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness 

  Závacký, Martin; Štefaňák, Jan; Horák, Vladislav; Miča, Lumír (Elsevier, 2017-06-20)
  The paper presents the use of advanced stochastic simulation techniques for estimating the strength behavior of rock materials. The Shore Rebound hardness was measured on fifty rock specimens coming from eleven different ...
 • Statistická analýza kontrolních zkoušek horninových kotev 

  Štefaňák, Jan
  Cílem disertační práce je nalézt postupy pro zpracování dat získaných z protokolů o provádění kontrolních zkoušek zemních kotev ve smyslu možnosti jejich dalšího využití pro potřeby projekční praxe. Pro tento úkol bylo ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly Rokycany. 

  Štefaňák, Jan
  Práce řeší technologickou přípravu výrobní haly v Rokycanech. Jde o betonovou prefabrikovanou konstrukci založenou na vrtaných pilotách. Obsahem projektu je návrh zařízení staveniště, dimenzování strojů a mechanismů, ...
 • Trvalé zabezpečenie zárezu svahu 

  Závacký, Martin
  Témou práce je vytvoriť prehľad spôsobov paženia hlbokých výkopov. Ďalej je cieľom prakticky uplatniť tieto poznatky a navrhnúť vhodné riešenie zabezpečenia pre konkrétne stavenisko na základe jeho špecifík. Navrhnuté ...
 • Využití penetračních zkoušek při návrhu pilotových základů 

  Koudela, Pavel
  Práce se zabývá využitím penetračních zkoušek při návrhu pilotových základů. Hlavním cílem je na základě penetračních zkoušek vypočítat únosnost a sedání osamělých pilot. V práci jsou použity korelační vztahy, u kterých ...
 • Využití penetračních zkoušek při návrhu plošných základů 

  Bastl, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá principem a prováděním penetračních zkoušek a vyhledáním postupů využívajících pro návrh a posouzení plošných základových konstrukcí jejich výsledky. Účelem práce je porovnání návrhu plošné ...
 • Zajištění stavební jámy v Brně pro podzemní garáže u Janáčkova divadla 

  Zapletal, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pažící konstrukce reálné stavební jámy podzemních garáží u Janáčkova divadla v Brně. Obsahem je popis možných řešení se zhodnocením jejich výhod a nevýhod. Cílem práce je vybrat z těchto ...
 • Založení mostu 

  Ščudla, Martin
  Tématem této práce je návrh založení mostu o 5 polích v Ostravě Svinov včetně zajištění stavebních jam. Most je založen na skupinách vrtaných velkoprůměrových pilot. Návrh a posouzení bylo provedeno v programu GEO 5. Práce ...
 • Založení nové a sanované podpěry "Starého mostu" přes Dunaj v Bratislavě 

  Korec, Michael
  Práce se zabývá zakládáním rekonstruovaného „Starého mostu“ v Bratislavě. Součástí rekonstrukce je založení nové podpěry a sanace základu jedné stávající podpěry. V úvodu je uveden přehled metod využívaných pro zakládání ...