Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza mikropáskových antén 

  Kozák, Filip
  Práce pojednává o numerické metodě pro analýzu jednoportových mikropáskových obvodů, která se nazývá metoda hraničních prvků. Je zde popsán obecný postup výpočtů důležitých parametrů pro analýzu mikropáskových antén. Dále ...
 • Elektrické vlastnosti anizotropního dielektrického materiálu 

  Příkazský, David
  Práce se zabývá zjišťováním dielektrických vlastností u neznámých materiálů. Zejména těch, jež ovlivňují chování elektrické energie v materiálu, tuto vlastnost popisuje parametr permitivita materiálu. V této práci bude ...
 • Loop-to-Loop Pulsed Electromagnetic Signal Transfer Across a Thin Metal Screen With Drude-Type Dispersive Behavior 

  Štumpf, Martin (IEEE Press, 2017-10-17)
  A full analytic time-domain analysis is presented for a canonical problem of electromagnetic interference related to the operation of integrated-circuit devices at optical frequencies, where metal screens and substrates ...
 • Modelování šíření elektromagnetického pole v tunelech 

  Géze, Daniel
  Cieľom predloženej diplomovej práce je numerické riešenie šírenia elektromagnetických vĺn v tuneli. Za týmto účelom bola sformulovaná integrálna rovnica a numericky riešená pomocou metódy hraničných prvkov (BEM). Implementácia ...
 • Numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace 

  Cepek, Tomáš
  V práci jsou popsány možnosti výpočtu inverzní Laplaceovy transformace. Dále jsou popsány a odvozeny 3 algoritmy popisující numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace. Tyto 3 algoritmy jsou otestovány a popsány v ...
 • Přizpůsobování impedancí na vedení v Matlabu 

  Straka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přizpůsobování impedancí na vedení a pochopení konstrukce Smithova diagramu. Jsou zde uvedeny základní poznatky o teorii vedení a zobrazeno chovaní napětí a proudu podél vedení ...
 • Pulzní elektromagnetické záření štěrbinových antén 

  Štumpf, Martin
  Jednoduché dvojrozměrné anténní zářiče, které slouží jako stavební bloky anténních polí, jsou analyticky analyzovány v časové oblasti. Jako hlavní nástroj pro analýzu je použita Cagniard-DeHoopova metoda. Je ukázáno, že ...