Now showing items 1-20 of 24

 • Destratifikace vodních nádrží 

  Sluše, Jan
  Disertační práce je zaměřena na návrh nového zařízení pro aeraci vodních ploch s nízkou hloubkou vodní masy. Aerace se řadí mezi ekologické preventivní metody pro omezení růstu sinic. Zvýšení rozpuštěného kyslíku ve vodní ...
 • Discharge coefficient of a rectangular sharp-edged broad-crested weir 

  Zachoval, Zbyněk; Knéblová, Michaela; Roušar, Ladislav; Rumann, Ján; Šulc, Jan (Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014-04-01)
  This paper is concerned with the determination of the relationship for the calculation of the discharge coefficient at free overflow over a rectangular sharp-edged broad-crested weir without lateral contraction. The ...
 • Kapacita šachtového přelivu v závislosti na stádiích proudění 

  Monsport, Jakub
  První část této bakalářské práce je koncipována jako rešeršní. Shrnuje informace o přelivech a přelivných plochách. Podrobněji se zabývá šachtovými přelivy, u nichž se popisuje nejen jejich konstrukce, ale také stádia ...
 • Návrh tvaru usměrňovací komory rozstřikovacího uzávěru 

  Nehudek, Adam
  Předkládaná práce se zabývá návrhem tvaru a pozice usměrňovací komory rozstřikovacího uzávěru na základě modelového výzkumu. Výzkumné práce vyplývají z požadavku zejména rekonstrukcí stávajících spodních výpustí vodních ...
 • Porovnání účinnosti dnových prvků na disipaci energie nadkritického proudu 

  Knoflíček, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá porovnáním míry disipované kinetické energie nadkritického proudu při použití různých dnových prvků na základě modelového výzkumu. Absence údajů o účinnostech jednotlivých dnových prvků neumožňuje ...
 • Posouzení ovladatelnosti sektoru jezového pole VD Roudnice nad Labem při extrémních povodňových stavech 

  Růžek, Patrik
  Tato práce se zabývá stanovením zatěžovacích momentů při povodňových stavech na hydrostatickém sektorovém jezu v Roudnici nad Labem. Problematika se řeší z důvodu vyskytlé závady při sklápění sektoru. Cílem této práce je ...
 • Shape of the nappe during free overfall from a rectangular channel with zero bed slope 

  Zachoval, Zbyněk; Böhm, Petr; Pařílková, Jana; Šafář, Robert; Šulc, Jan (Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013-09-02)
  The paper deals with selected procedures used to calculate the shape of compact nappe during free overfall from a smooth horizontal channel with rectangular cross section. Calculated and measured water surface and velocity ...
 • Stanovení kapacitní charakteristiky dvouúrovňového pevného přelivu 

  Chvátal, Petr
  Bakalářská práce je koncipována jako souhrn dosavadních informaci o dvou a více etážových bezpečnostních objektech vodních děl a vyhodnocuje kapacitní charakteristiky jednotlivých variant. Za cíl si klade především vytvoření ...
 • Stanovení kapacity rozstřikovacího uzávěru v podmínkách omezeného výtoku 

  Nehudek, Adam
  Cílem diplomové práce je stanovit vliv částečného nebo úplného zatopení rozstřikovacího uzávěru dolní vodou na jeho kapacitu při výtoku bez prostorového omezení, při výtoku do usměrňovací komory a při výtoku do odpadní ...
 • Stanovení kapacity sektorové jezové konstrukce na hydraulickém modelu 

  Pospíšil, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na určení Q/h charakteristiky v provozních i mimoprovozních proudových podmínkách, součinitele zatopení z a mezní úrovně počátku hydraulického ovlivnění pro jednotlivé polohy sektorové jezové ...
 • STANOVENÍ PRŮTOČNÝCH A ZATĚŽOVACÍCH CHARAKTERISTIK HLADINOVÝCH KLAPKOVÝCH UZÁVĚRŮ POMOCÍ FYZIKÁLNÍHO A NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ 

  Picka, Daniel
  Předmětem výzkumu bylo zhodnocení vlivu zvýšené hladiny dolní vody v podjezí na průtočné a zatěžovací charakteristiky klapkového uzávěru. Bylo použito fyzikální a numerické modelování proudění (CFD) na vlastním hladinovém ...
 • Studie proveditelnosti MVE na toku Papradnianka v okrese Povážská Bystrica 

  Barenčík, Ladislav
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh koncepčného riešenia MVE na rieke Papradnianka v lokalite Prúdy a posúdenie možnosti realizácie tohto projektu. V prvej časti práce boli prehodnotené hydrologické údaje a uskutočnený ...
 • Submergence coefficient of full-width sharp-edged broad-crested rectangular weirs 

  Zachoval, Zbyněk; Major, Jakub; Roušar, Ladislav; Rumann, Ján; Šulc, Jan; Jandora, Jan (VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, 2019-10-01)
  Full-width sharp-edged broad-crested rectangular weirs in the range 0.1 < h/L <= 0.3 situated in rectangular channels are frequently used in submerged flow conditions. To determine the discharge for the submerged flow, ...
 • Technický návrh alternativy malé vodní elektrárny Ejpovice 

  Mitrega, Stanislav
  Hlavním cílem bakalářské práce je provedení nového návrhu malé vodní elektrárny Ejpovice s beztlakovo-tlakovou derivací. Beztlaková část přivaděče zahrnuje návrh jezu, propustku a přívodního koryta. Tlaková část je tvořena ...
 • Tenkostěnný pravoúhlý přeliv s přítokovou šachtou 

  Šváb, Jiří
  Diplomová práce je rozdělena na literární rešerši a praktickou část (vlastní měření). Obsahem literární rešerše je popis přepadu přes tenkostěnný pravoúhlý přeliv. V praktické části je popsán model, měřicí přístroje a ...
 • Tlumení energie proudu vodním skokem v prostoru rozšíření koryta 

  Pospíšil, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení míry tlumení energie nadkritického proudu v prostoru rozšíření koryta. Na hydraulickém modelu byly simulovány proudové poměry pro různé varianty uspořádání koryta. Jednotlivé ...
 • Určení bezpečné hloubky ponoru vtoku MVE Vydra 2 

  Jobánek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním výsledků měření na fyzikálním modelu vtokové části objektu MVE Vydra 2. Je vyhodnocen vliv tvaru a polohy vtoku do tlakového přivaděče MVE Vydra 2 na hladinové poměry v jeho předpolí. ...
 • Vliv příčných dnových prvků na tlumení energie proudu ve vývaru 

  Knoflíček, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá porovnáním míry disipované kinetické energie proudu ve vývarech různých příčných průřezů, doplněných příčnými dnovými prvky na základě modelového výzkumu. Účel práce vyplývá z požadavku rekonstruovat ...
 • Vliv půdorysného situování na kapacitu přelivu v prizmatickém korytě 

  Lukášek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení vlivu půdorysného situování na kapacitu přelivu. Součástí práce je souhrn informací o přelivech, především o stanovení kapacity na přelivech čelních, šikmých a zakřivených. Dále je ...
 • Vliv půdorysného zakřivení na kapacitu přelivu 

  Lukášek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na půdorysně zakřivené přelivy. Součástí práce je souhrn informací o přelivech, především pak těch zakřivených. Dále je v práci vyhodnocen provedený modelový výzkum, který se zabývá stanovením ...