Now showing items 1-10 of 10

 • Adaptivní regulátor s průběžnou identifikací soustavy 

  Horňan, Bohdan
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku adaptívnych regulátorov. Je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa venuje identifikačným metódam dynamických systémov a metódam optimalizácie ...
 • Frekvenční metody pro vyšetřování diskrétních regulačních systémů 

  Grenar, Jakub
  Tématem této diplomové práce je „Frekvenční metody pro vyšetřování diskrétních regulačních systémů“. Zabývá se konstrukcí hlavně frekvenčních charakteristik diskrétních systémů. Práce je rozdělena na dvě části. V první ...
 • Jednoduché a rozvětvené regulační obvody 

  Holoubek, Lukáš
  Cílem této práce je teoretické a praktické porovnání kvality regulace rozvětvených regulačních obvodů s obvody jednoduchými. V teoretické části je obecně popsáno řízení, regulace, regulační obvod, regulátor a nastavení ...
 • Katalog typizovaných logaritmických frekvenčních charakteristik 

  Velecký, Pavel
  Jednou z variant, jak navrhnout parametry spojitého regulátoru, je použít metodu typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky. Jedná se o frekvenční metodu, založenou na volbě tvaru typizované logaritmické ...
 • Matematický model kotle na biomasu pro účely řízení 

  Máša, Vítězslav
  Práce se zabývá vytvořením dynamického matematického modelu biomasového kotle jako regulované soustavy a praktickým využitím tohoto modelu. V úvodní části práce je představena problematika energetického využívání biomasy ...
 • Návrh diskrétního regulačního obvodu algebraickými metodami řízení 

  Jurča, Petr
  Bakalářská práce se zabývá diskrétními regulačními obvody, kde lze použít buď regulátor s pevně danou strukturou nebo obecný regulátor. Pro návrh optimálního regulátoru lze použít různé algebraické metody řízení, které ...
 • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s dopravním zpožděním 

  Matyáš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem regulátorů regulovaných soustav s dopravním zpožděním. V teoretické části jsou pro tyto soustavy popsány vhodné metody pro určení parametrů spojitých a číslicových regulátorů. Konkrétně ...
 • Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink 

  Dadej, Vincent
  Táto diplomová práca sa zaoberá programovaním v prostredí Matlab pre platformu Raspberry Pi 3. Za účelom predvedenia sú spracované dve úlohy pre Raspberry Pi, ktoré využívajú dostupný hardware, kameru. Prvou je detegovanie ...
 • Řízení nekmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním 

  Plíšek, František
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodných metod pro určení parametrů spojitých i číslicových regulátorů, je-li řízena nekmitavá regulovaná soustava s dopravním zpožděním, popisem těchto metod, aplikací jich na návrh ...
 • Ukázky regulací s prediktivním řízením 

  Šalda, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá prediktivním řízením, hlavně Model Based Predictive Control (MPC). V první částí je popsán princip prediktivního řízení, kriteriální funkce, volba omezení regulace a volba pokut. V další částí ...