Now showing items 1-20 of 29

 • Anorganický tepelněizolační materiál pro zdící prvky 

  Sedlačík, Martin
  Diplomová práce se zabývá výrobou pěnového skla a zkoumá možnosti využití tohoto materiálu jako anorganické tepelně izolační výplně pálených dutinových cihel. Pěnové sklo bylo připraveno práškovou spékací metodou z odpadního ...
 • Application of fly ashes from fluid bed coal combustion within refractory materials 

  Kotrla, Jan; Šoukal, František; Másilko, Jiří; Švec, Jiří; Janča, Martin (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The study deals with the possibility of utilization of fly ashes from coal combustion in refractory materials and its influence on resulting properties of the material. The effect of bed and filter ash addition on the ...
 • Charakterizace hydratačních produktů portlandského cementu pomocí termodilatometrické analýzy 

  Dvořáková, Tereza
  V práci jsou prezentovány výsledky termodilatometrické analýzy cementových past během zahřívání na vysoké teploty. Objemové změny byly pozorovány ve vzorcích z cementové pasty ve vybraných časových intervalech hydratace. ...
 • Cihelný recyklát jako surovina pro výrobu pálících pomůcek pro cihlářský průmysl 

  Fridrich, Jakub
  Cílem této diplomové práce je studium chování cihelného recyklátu ve směsi s hlinitanovým cementem. Výsledkem zkoumání, by měl být návrh přípravy a složení materiálu, který by mohl z části nebo zcela nahradit pálicí pomůcky ...
 • Fosfátová pojiva v žáruvzdorné aplikaci 

  Švec, Jiří
  Disertační práce je zaměřena na studium, výzkum a vývoj žáruvzdorné keramiky pojené fosfátovou vazbou. Hlavní motivací je připravit fosfátové pojivo umožňující přípravu netvarových izolačních materiálů pěněním „in situ“. ...
 • Hodnocení vlastností vápenných malt 

  Babíková, Barbora
  Práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápenných mált a ich následného využitia v oblasti reštaurátorstva a zachovávania historických pamiatok. Cieľom tejto práce je zostaviť hodnotiaci rad rôznych typov vápenných mált na ...
 • Inhibition of Hydrogen Evolution in Aluminium-phosphate Refractory Binders 

  Bednárek, Jan; Ptáček, Petr; Švec, Jiří; Šoukal, František; Pařízek, Ladislav (Elsevier, 2016-08-03)
  The study deals with the possibilities of inhibition of the reaction of aluminium-phosphate binders with iron scale, which is contained in bauxite. This material is mixed with phosphate binders to form refractories. The ...
 • Magnetické třídění popílků a aplikace produktů 

  Červený, Ľuboš
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou magnetické separace popílku a použitelností produktů separace ve výrobě žárovzdorných keramických materiálů. V práci byl použit vysokoteplotní popílek z elektrárny Mělník. ...
 • Modifikace polyvinylalkoholu s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů 

  Kotrla, Jan
  Náplní bakalářské práce je modifikace polyvinylalkoholu s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů. MDF kompozity jsou charakteristické svými extrémními mechanickými vlastnostmi. Avšak značným nedostatkem je ...
 • Modifikace suchých omítkových směsí vápencovými odkaly 

  Švec, Jiří
  Z hlediska moderního pohledu na odpadové hospodářství je žádoucí co možná největší množství odpadů efektivně zpracovávat. Odkaly po vypírce těžených vápenců obsahují sice mnoho jílových složek, ale rovněž je zde nezanedbatelný ...
 • Možnosti využití cihelného obrusu v alternativních pojivových systémech na bázi fluidních popílků 

  Tušla, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím cihelného obrusu v pojivových systémech na bázi popílků z fluidního spalování. Konkrétně se jedná o filtrové popílky a jemně mleté ložové popílky z fluidního spalování hnědého uhlí. ...
 • Možnosti využití kotelní strusky z vysokoteplotního spalování uhlí 

  Dobeš, Jiří
  Tato práce se zabývá možnostmi využití kotelní strusky (škváry) v oblasti stavebního odvětví a příbuzných oborů. V průběhu práce je sledován vliv množství přidané kotelní strusky na vlastnosti past a malt na bázi portlandského ...
 • Možnosti využití odkalů po vypírce vápence 

  Švec, Jiří
  Z hlediska moderního pohledu na odpadové hospodářství je žádoucí co možná největší množství odpadů efektivně zpracovávat. Odkaly po vypírce těžených vápenců obsahují sice mnoho jílových složek, ale především jemný vápenec ...
 • Možnosti využití plastifikátorů a superplastifikátorů v alkalicky aktivovaných systémech 

  Langová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá přípravou a vlastnostmi alkalicky aktivované vysokopecní strusky po přidání různých druhů plastifikátorů a superplastifikátorů v různém procentuelním zastoupení. Cílem této práce je nalézt vhodný ...
 • Možnosti zvýšení bělosti kaolinu separací složek s obsahem titanu 

  Vaculík, Josef
  Tématem bakalářské práce je zvyšování indexu bělosti kaolinu a to především odstraněním titanu a železa. Titan sám o sobě, pokud je obsažen v modifikaci anatasu, bělost nesnižuje, spíše naopak. Nežádoucí je přítomnost ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Soudek, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je návrh marketingové strategie firmy. Pro tento účel byla vybrána firma SUBFORM. Práce obsahuje teoretické poznatky, analýzu firmy a analýzu trhu. Na základě provedené analýzy je navržena ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Soudek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá založením specializované maloobchodní prodejny v Brně. V práci se věnuji analýze trhu, konkurence a zákazníků, na jejichž základě jsem vytvořil marketingový a finanční plán potřebný pro tuto ...
 • Optimalizace procesu flokulace kaolinu 

  Kurťák, Marek
  Práce se zabývá problematikou flokulace kaolinových surovin z Karlovarské oblasti, rychlostí jejich sedimentace a korelací sedimentačních a flokulačních vlastností se sloţením konkrétní suroviny. Výzkum zahrnuje plavení ...
 • Podlahové systémy na bázi druhotných surovin z energetického průmyslu 

  Kalina, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití velkoobjemových druhotných surovin z energetického průmyslu, zejména tuhých zbytků vysokoteplotního spalování uhlí. Tyto materiály by měly být dnes již vnímány jako materiály ...
 • Příprava chemicky vázané fosfátové keramiky na bázi yttria 

  Uher, Samuel
  Diplomová práce je zaměřena nejprve na literární rešerši problematiky fosfátové keramiky a následně na hledání vhodné syntézy fosfátového pojiva na bázi Y2O3-P2O5-H2O a charakterizaci výsledných produktů. Byly připraveny ...