Now showing items 1-15 of 15

 • Dohledový systém pro Internet Protocol Multimedia Subsystem 

  Švec, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem IMS (IP Multimedia Subsystem) subsystému z po- hledu IMS core prvků (popis funkčnosti, různé implementace, signalizace atd.) Jsou zde stručně popsány dva hlavní komunikační protokoly SIP ...
 • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

  Švec, Michal
  Cílem této práce je návrh skladu ve strojírenském podniku se zaměřením na zpracování plechů. V první části práce je věnována pozornost rešeršní studii o problematice skladování, logistických technologiích a o manipulaci a ...
 • Online souborový manažer 

  Švec, Michal
  Práce popisuje návrh a implementaci dvoupanelového souborového manažera s oddělenou klientskou a serverovou částí.
 • Plán reakce na nouzové situace v letecké škole 

  Jedlička, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu Plánu reakce v případě nouze pro leteckou školu. První část práce se věnuje organizacím v letectví a jiném dopravním průmyslu, které ukládají povinnost zavedení systému řízení bezpečnosti. ...
 • Postup výroby součástky šicího stroje 

  Švec, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu ozubeného kola, které je součástí umístěnou v šicím stroji. V první části je proveden rozbor ozubeného kola, včetně popisu funkce. Dále je popsán výběr polotovaru, včetně výpočtu ...
 • Přehled prostředků pro snižování indukovaného odporu 

  Mazánek, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu prostředků pro snižování indukovaného odporu na křídle letounu. Popisuje vznik indukovaného odporu a jeho změny za letu. Dále se bakalářská práce zabývá geometrickými ...
 • Příprava letu po trati Praha - Chartúm s letounem Tatra T-101 po stopách rekordního letu z r. 1938 

  Vlček, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá stavbou tratě a předletovou přípravou pro zopakování historického dálkového rekordu z roku 1938 s replikou letounu Tatra T-101 v současnosti. Úvodní část práce je věnována historickému rekordu ...
 • Silové zatížení frézovacích nástrojů při obrábění 

  Švec, Michal
  Tato práce srovnává silové zatížení dvou vyměnitelných břitových destiček při frézování. Je rozdělena na dvě části – rešerši a experiment. Rešerše rozebírá silové zatížení, možnosti jeho měření, frézy a vyměnitelné břitové ...
 • Softwarový model firewallu 

  Švec, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezestavových paketových filtrů a algoritmů klasifikace paketů. Hlavním úkolem je vytvořit softwarovou implementaci firewallu a změřit rychlost klasifikace paketů. Implementovaný ...
 • Tvorba zvuku v technologii VST 

  Švec, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou digitální zvukové syntézy. Jejím hlavním úkolem bylo navrhnout a implementovat nový zvukový syntezátor. Vytvořený nástroj využívá různé přístupy k syntéze zvuku, proto je ho ...
 • Vliv větru na provoz letišť v ČR 

  Švec, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá přízemním větrem, tedy větrem, který ovlivňuje, případně i omezuje vzlety a odlety letadel. Nejprve se zmiňuje o meteorologických příčinách větru, jeho charakteristikách v atmosféře, vlivem ...
 • Využití technologie GCD pro potřeby antivirového softwaru 

  Švec, Michal
  Hlavním účelem této práce je popsat technologii Grand Central Dispatch. Ta slouží k pa- ralelnímu programování. Nejdříve je tedy popsána historie a základy paralelního progra- mování. Na to navazuje popis knihovny spolu s ...
 • Využití tryskového proudění v civilní letecké dopravě 

  Švec, Michal
  Diplomová práce se zabývá tryskovým prouděním. Její rešeršní část pojednává o podmínkách vzniku tryskového proudění, jeho charakteristikách, rozdělení podle zeměpisné polohy a jevech, které tryskové proudění doprovázejí. ...
 • Webové komunikační prostředí pro neregistrované uživatele 

  Švec, Michal
  Cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie funkčného IM komunikačného klienta zameraného na jednoduchosť obsluhy bez nutnosti registrácie užívatežov. Práca sa zaoberá jednotlivými typmi IM klientov, ich vývojom a históriou. ...
 • Zefektivnění výroby součásti z šicího stroje 

  Švec, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění výrobního procesu součásti držáku podavače ve firmě MINERVA BOSKOVICE, a.s. Technologiemi, které jsou použity při výrobě součásti, se věnuje první část diplomové práce. Ve ...