Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza elektrických vlastností membrán srdečních buněk 

  Švecová, Olga
  Diplomová práce je zaměřená na analýzu elektrických vlastností membrán srdečních buněk. Hlavním cílem práce je odpovědět na otázku, do jaké míry je možno z experimentálních dat usuzovat na detailní mechanizmus interakce ...
 • Analýza změn v pájených spojích vzniklých vlivem stárnutí 

  Paško, Martin
  Práce se zabývá elektromigrací v pájeném spoji. V teoretické části jsou popsány bezolovnaté pájky, povrchové úpravy, formování pájeného spoje, intermetalické sloučeniny a elektromigrace. V praktické části je zkoumán vliv ...
 • Měření vlastností tlustovrstvých RC prvků s rozloženými parametry 

  Kořínková, Ksenia
  Předkládaná práce se zabývá analýzou vlastností tlustovrstvých RC prvků s rozloženými parametry. Teoretická část řeší návrh RC prvků, na nějž navazuje jejich realizace. Součástí práce je měření odporů a zjištění závislosti ...
 • Moderní způsoby montáže mikroelektronických a elektronických modulů 

  Krajíček, Michal
  Tato práce se zabývá spojováním DPS s mikroelektronickými a elektronickými moduly. Obsahuje výčet základních organických a anorganických substrátů, definici termomechanického namáhání, popis současných způsobů montáže ...
 • Návrh 3D pouzdření pro konstrukci moderních elektronických systémů 

  Prikryl, Petr
  Cílem této diplomové práce je studium návrhu 3D pouzder a zpracování pravidel pro jejich efektivní tepelný a elektrický návrh. V práci jsou uvedena doporučení a vztahy pro výpočet parametrů ovlivňující návrh moderních SOP ...
 • Nekonvenční aplikace hybridních integrovaných obvodů 

  Grund, Pavel
  V rámci této bakalářské práce byl realizován zadaný obvod, tedy kapacitní sonda. Návrh topologie byl vytvořen během semestrálního projektu. Realizovaný hybridní integrovaný obvod kombinuje dvě technologie, a to technologii ...
 • Parametry spojů BGA na keramických Al2O3 substrátech 

  Somer, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou týkající se parametrů kuličkových spojů, používaných především u BGA pouzder, na keramických substrátech. První část práce obsahuje teoretický rozbor problematiky kuličkových spojů BGA, ...
 • Pracoviště pro měření termomechanického namáhání 

  Hruban, Jiří
  Práce se zaměřuje na problematiku termomechanického namáhání, na spolehlivost eletrotechnických sestav, na poruchy pájeného spoje a bezolovnaté pájecí slitiny. Cílem práce je návrh a realizace pracoviště pro měření ...
 • Spolehlivost bezolovnatých pájek a vybrané způsoby odhadu jejich životnosti 

  Švecová, Olga
  Disertační práce pojednává o spolehlivosti bezolovnaté pájky SAC 305. V textu práce jsou shrnuty znalosti z oblasti únavových modelů používaných při určování životnosti pájených spojů, a také je zde zmíněno o dalších ...
 • Termomechanická spolehlivost montáže mikroelektronických a elektronických modulů 

  Janík, Pavel
  Práce se zaměřuje na popis aktuálních způsobů montáže mikroelektronických a elektronických modulů v elektronických zařízeních. Smyslem práce je na základě zavedených technologií vyhodnotit jejich spolehlivost a nedostatky. ...
 • Únavové modely pro vyhodnocování spolehlivosti pájených spojů 

  Novotný, Václav
  Tento projekt je zaměřen na využití únavových modelů při odhadu spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů. Popisuje základní skupiny únavových modelů, jejich využití pro odhad spolehlivosti pájeného spoje, výhody a nevýhody. ...
 • Vlastnosti 3D prvků realizovaných tlustovrstvovou technologií 

  Shishkin, Alexey
  Účelem našeho experimentu je sestavování matematických modelů pro RC-RP prvků odlišných od sebe konstrukčními příznaky. V matematickém modelu jako výstupní parametr vezmeme teplotní součinitel časově konstanty prvku a jako ...
 • Vlastnosti kovových vrstev realizovaných vakuovým napařováním 

  Milichovský, Miloš
  Práce se zabývá vakuovým napařováním kovů, a to jak základními principy této technologie, tak i zkoumáním vlastností výsledné vrstvy. Je zde popsána funkce napařovacího zařízení a jeho jednotlivé části. Stěžejní část práce ...
 • Vliv viskozity tlustovrstvé pasty před tiskem na formování vrstev 

  Ondráček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá teorií technologie tlustých vrstev a nanášením těchto vrstev. Dále práce obsahuje základy reologie kapalin, metody měření viskozity a způsoby míchání kapalin. Hlavním cílem práce je zjistit vliv ...
 • Využití laserových procesů při výrobě solárních článků 

  Zapletal, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na použití daného typu laseru při výrobě solárních článků. První část této práce je zaměřena na teoretické zpracování fotovoltaiky, laserů a aplikací laserů ve fotovoltaice. Druhá část této práce ...
 • Výzkum spolehlivosti bezolovnatých pájených spojů 

  Pelc, Miroslav
  Předložená práce se zabývá výzkumem spolehlivosti pájených spojů. Shrnuje nejzákladnější poznatky z oblasti bezolovnatých pájecích slitin, procesu pájení a testování pájeného spoje. V práci je proveden výběr nejvýznamnějších ...