Now showing items 1-10 of 10

 • Automatická detekce pohybu očí 

  Kaňa, Michal
  Tato práce se zabývá možností využiti počítačového systému Biopac pro detekci očních pohybů. Čtenář je uveden do problematiky očních pohybu, seznámen s metodou měření pomocí elektrookulografie a s počítačovým systémem ...
 • Metoda borcení časové osy v oblasti biosignálů 

  Brus, Lukáš
  Metoda borcení časové osy (dynamic time warping) je jedna z moderních vědeckých metod, přispívajících k optimalizaci analýzy a vyhodnocování křivek různých procesů. Část bakalářské práce je věnována tématu vzniku a procesu ...
 • Metoda borcení časové osy v oblasti biosignálů 

  Nejedlý, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním biosignálů. Navržený rozpoznávací systém REC-DTW zpracovává elektrokardiografické signály (EKG) pomocí algoritmu Dynamického borcení časové osy (DTW). DTW umožňuje vyhodnotit rozdíl mezi ...
 • Měření pohybu srdce pomoci akcelerometru 

  Soukup, Tomáš
  Tato Bakalářská práce popisuje měření pohybu srdce pomocí akcelerometru. Systém je složen z mikrokontroleru Freescale MC68HC908GP32 a akcelerometru Freescale MMA2260D. Mikrokontroler je řídící část zařízení. Akcelerometr ...
 • Nové přístupy pro optická měření elektrické aktivity myokardu 

  Švrček, Martin
  Tato disertační práce se zabývá novými přístupy pro optické mapování elektrické aktivity na povrchu myokardu. V práci je popsán princip optického mapování, stejně jako současný stav dané problematiky ve světě. Součástí je ...
 • Přenos pacientských informací pomoci GSM 

  Pavliš, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi přenosu pacientských dat z kardiostimulátoru nebo implantabilního defibrilátoru k lékaři v sítích GSM. V teoretické části jsou popsány možnosti přenosu dat v síti GSM, vybrána data ...
 • Rozpoznávání izolovaných slov 

  Ondruška, Jiří
  Rozpoznávání lidské řeči v biometrických systémech je aktuální problematika, kterou se věda intenzivně zabývá. Mezi nejefektivnější metody spadá využití skrytých Markovových modelů. Při rozpoznávání izolovaných slov je ...
 • Snímání obrazu pomoci kamery (PAL) 

  Tomaštík, Roman
  Tato práce se zabývá propojením kamery s PC a zpracováním získaných obrázků. Budou zde uvedeny základní pojmy ze zpracování obrazu a standarty kódování barevného signálu. Pozornost je věnována hlavně soustavě PAL, kterou ...
 • Využití genetického algoritmu pro detekci hran v lékařských obrazech 

  Slobodník, Michal
  Tato práce se zabývá možností využití genetického algoritmu k hranové detekci. Je představen návrh využívající zpracovaný originální obraz rozdělený do sub-regionů, na kterých je aplikována detekce genetickým algoritmem ...
 • Zařízení pro měření tepové frekvence 

  Malínský, Zdeněk
  Variabilita srdečního rytmu patří k základním a nejčastěji vyhodnocovaným fyziologickým údajům v lékařství. Tepová frekvence slouží jako ukazatel činnosti srdce. Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření ...